مقایسه عملکرد پنج نژاد و هیبرید خارجی زنبورعسل با نژاد بومی ایران درمنطقه اصفهان

نویسنده

  • رحیم عبادی
چکیده مقاله:

به منظور بررسی ومقایسه عملکرد نژادها و هیبریدهای مهم و اقتصادی زنبور عسل درمنطقه اصفهان ومقایسه آن با نژاد بومی ایران اقدام به وارد کردن ملکه های نژادهای ایتالیایی‘ قفقازی ‘ کارنیولان ‘ وهیبریدهای استارلاین ومیدنایت از منابع مطمئن وتأیید شده خارجی گردید. نژاد بومی ایران نیز از منطقه بکری که احتمال برده شدن نژادها وهیبریدهای خارجی در گذشته به آنجا وجود نداشت از بین کوههای سلسله جبال زاگرس (پشت کوه موگوئی) جمع آوری و درکندوهای مدرن مستقر گردید. درمدت سه سال مطالعات مختلف رفتاری روی آنها انجام پذیرفت. در این مطالعه مشخص گردید . درمدت پذیرش ملکه های نژاد بومی نسبت به سایرین بطور معنی داری کمتر است. ازنظر داوام و پایداری ملکه ها وکلنی های نژادها وهیبریدها در طول زمستان تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. نژاد ایرانی تمایل بیشتری نسبت به سایرین برای تولید بچه کندو از خودنشان داد.از نظر رشد جمعیت در اول بهار (فروردین ماه ) نژاد ایرانی سریعتر از نژاد قفقازی وهم ردیف با هیبرید استارلاین ولی کمتر از کارنیون ‘ ایتالیائی و میدنایت عمل نمود. در حالیکه در تابستان (مردادماه) رشد جمعیت نژاد ایرانی از سایرین کمتر بود. تولید عمل سالانه نژاد ایرانی و قفقازی هم ردیف ولی نسبت به سایرین درسطح پائین تری عمل نمودند. فعالیت نژاد ایرانی برای جمع آوری گرده گل نسبت به ایتالیائی کمتر ولی نسبت به سایرین بیشتر بود. رفتار عمومی وتهاجمی نژاد ایرانی نسبت به سایرین بطور معنی داری متفاوت وتعداد نیشهای وارده بوسیله نژاد ایرانی بیشتر بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه مورفومتریک زنبورعسل نژاد بومی (‏Apis mellifera meda‏) و هیبرید کارنیکا‏ ‏(‏Apis mellifera carnica‏) در استان همدان‏

زنبورعسل از مهمترین حشرات گرده­افشان و تولیدکننده است که ارزش اقتصادی و زیست‌محیطی بالایی دارد. هیبرید و زیرگونه‌های مختلفی برای این حشره در نقاط مختلف دنیا با توجه به اقلیم معرفی شده است. در ایران نیز نژاد بومی سال‌ها وجود داشته و با شرایط کشور هماهنگ شده ولی در سال‌های اخیر با ورود ملکه‌های غیربومی به کشور، اختلاط نژادی در زنبورعسل ایرانی نیز مشاهده گردیده است. در این پژوهش مقایسه‌ای بین نژاد...

متن کامل

شناسایی، اهلی‌کردن و مقایسۀ عملکرد نژاد بومی قارچ صدفی (Pleurotus spp) با نژاد تجاری

در این پژوهش ابتدا دو نژاد قارچ صدفی که از نظر صفات ظاهری تفاوت نشان می‏دادند از جنگل‌های گیلان جمع‌آوری و سپس در محیط کشت MEA کاشته شدند. پس از تکمیل رشد میسیلیوم در ظروف کشت، اسپان قارچ تهیه ‌و کشت قارچ در بستر کاه برنج انجام شد. در‌نهایت پس از برداشت محصول، شناسایی گونه‏های وحشی با استفاده از روش PCR و روش‏های میکرو و ماکروسکوپی صورت گرفت. بر این اساس گونه‏های شناسایی‌شده شامل Pleurotus ostr...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

جهت گیری تحقیقات اصلاح نژاد زنبورعسل درچهل و چهارمین کنگره جهانی زنبورعسل (کره جنوبی-2015)

چهل و چهارمین کنگره جهانی زنبورعسل درسال  2015و در کره جنوبی برگزار شد.درسمپوزیوم ژنتیک واصلاح نژاد ،مقالات در خصوص حفظ ذخایر ژنتیکی در مناطق مختلف جهان،ایجاد مقاومت ژنتیکی در مقابل آفات و بیماری های زنبورعسل، بهره گیری از روش های نوین مولکولی برای اصلاح نژاد زنبورعسل و حفظ ذخایر ژنتیکی با استفاده از روش های کمی متداول در جهان ارائه شد.  تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد زنبورعسل دنیا در جهت بهره گیری...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3و4  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1988-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023