مقایسه مهارت‌های حرکتی کودکان کم‌توان ذهنی و عادی با سن عقلی 6 -7 سال

نویسندگان

  • رسول زاده, معصومه دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده توان‌بخشی
  • عموزاده خلیلی, محمد دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده توان‌بخشی
چکیده مقاله:

  سابقه و هدف: مهارت‌های حرکتی نقش بسیار مهمی در مهارت‌های روزمره و یادگیری کودکان دارند. لذا هرگونه اختلال در مهارت‌های حرکتی در کودکان سبب بروز ضعف و مشکل در مهارت‌های تحصیلی، اجتماعی و... خواهد شد. هدف این پژوهش مقایسه مهارت‌های حرکتی کودکان کم‌توان ذهنی و عادی با در نظر گرفتن سن عقلی بوده است تا با توجه به نتایج حاصله ارزیابی و درمان دقیق‌تری در این خصوص صورت گیرد.   مواد و روش ‌ ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 104 کودک شامل 66 کودک عادی و 38 کودک کم‌توان ذهنی با سن عقلی 7-6 صورت گرفت. روش نمونه‌گیری در مورد کودکان نرمال به‌صورت چند‌مرحله‌ای ازکودکان پیش‌دبستانی و اول ابتدایی، و در مورد کودکان کم‌توان ذهنی از طریق سرشماری در مدارس استثنایی بود و ارزیابی با آزمون رشد حرکتی لینکلن اوزرتسکی انجام شد.   یافته ‌ ها: نتایج نشان داد اختلاف معنی‌داری بین مهارت تعادل اجسام، هماهنگی دست و پا، سرعت و حرکات دست و هماهنگی چشم و دست، بین کودکان عادی و کم‌توان ذهنی وجود ندارد، ولی درمورد مهارت‌های تعادل بدن (024/0= P )، پرتاب کردن و گرفتن (0001/0= P )، پریدن (001/0= P ) و مهارت به‌صورت کلی (009/0= P ) این تفاوت معنادار است. نتیجه ‌ گیری: نتایج نشان دادند صرفاً جبران فرصت و زمان تاخیر کودکان کم‌توان ذهنی پاسخ‌گوی تاخیر مهارت‌های حرکتی آن‌ها نمی‌باشد. لذا برای طبیعی شدن مهارت‌های حرکتی کودکان کم‌توان ذهنی نسبت به هم‌سالان عادی، نیاز به اجرای برنامه‌های هدف‌مند آموزشی-درمانی این کودکان در مراکز کاردرمانی می‌باشد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه مهارت های حرکتی کودکان کم توان ذهنی و عادی با سن عقلی ۶ -۷ سال

سابقه و هدف: مهارت های حرکتی نقش بسیار مهمی در مهارت های روزمره و یادگیری کودکان دارند. لذا هرگونه اختلال در مهارت های حرکتی در کودکان سبب بروز ضعف و مشکل در مهارت های تحصیلی، اجتماعی و... خواهد شد. هدف این پژوهش مقایسه مهارت های حرکتی کودکان کم توان ذهنی و عادی با در نظر گرفتن سن عقلی بوده است تا با توجه به نتایج حاصله ارزیابی و درمان دقیق تری در این خصوص صورت گیرد.   مواد و روش ها: این مطالعه...

متن کامل

مقایسه الگوهای عملکرد حرکتی کودکان اوتیسم با عملکرد بالا با همتایان عادی 12 - 7 سال

مقدمه و اهداف  هدف این مطالعه مقایسه الگوهای عملکرد حرکتی در کودکان اوتیسم با عملکرد بالا با کودکان عادی بود. مواد و روش­ها این پژوهش یک مطالعه مقایسه­ای و از نوع مورد- شاهدی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان 7 تا 12 ساله مدرسه اوتیسم پیک هنر و کودکان عادی از مدارس ابتدایی استان تهران در سال  1393 می­باشد. آزمودنی­های پژوهش شامل 36 کودک 12- 7 ساله گرفتار به اوتیسم با عملکرد بالا از مد...

متن کامل

بررسی اثربخشی آموزش تمرینهای ادراکی-حرکتی و برنامه حرکتی ریتمیک بر رشد حرکتی در کودکان کمتوان ذهنی آموزش پذیر

Objective: Fundamental motor skills are the foundation of special skills. The purpose of this study was to study the effectiveness of the teaching of perceptual-motor practices and rhythmic movement on motor development in children with intellectual disability. Materials & Methods: In this quasi-excremental study, 30 children aged 7 to 10 years old were selected through random cluster sampli...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی مقایسه ای کارکردهای غلبه طرفی مغز در کودکان عقب مانده ذهنی با سن عقلی ۶–۵ ساله مراکز آموزش و پرورش استثنایی با کودکان عادی

هدف: بررسی رشد روانی–حرکتی کودکان از جمله مقوله های مورد توجه متخصصان اطفال و توان بخشی می باشد. این رشد وابسته به چگونگی روند تکامل سیستم اعصاب مرکزی می باشد و لذا هرگونه اختلال در روند تکامل این سیستم می تواند باعث بروز اختلالات قابل توجه در زمینه های حسی، حرکتی و شناختی شود. گذر طبیعی از مراحل مختلف رشدی پایه و اساس پیشرفت کودک برای نیل به سطح شناختی مطلوب می باشد. کودکان عقب مانده ی ذهنی عل...

متن کامل

ارتباط سن، جنسیت و شاخص تودۀ بدنی با تبحر مهارت‌های حرکتی بنیادی در کودکان 7 تا 10 سال

زمینه و هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط سن، جنسیت و شاخص تودۀ بدنی با تبحر مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان ۷-۱۰ سال بود. مواد و روش‌ها: تعداد ۶۰۰ کودک ۷-۱۰ سال از شهر تهران انتخاب شدند. شاخص تودۀ ‌بدنی از تقسیم وزن بر مجذور قد و مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان با استفاده از مقیاس ارزیابی درونی حرکات درشت دانشگاه ایالتی اوهایو (OSU-SIGMA) ارزیابی شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد متغیرهای سن و جنس ارت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 13  شماره 4

صفحات  460- 464

تاریخ انتشار 2012-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023