مقایسه میزان رضایت دانشجویان مامایی از تدریس درس بیماریهای زنان و ناباروری به شیوه سخنرانی و آموزش توسط همتایان

نویسندگان

چکیده

مقدمه و هدف: آموزش و برنامه های آموزشی به ویژه  برنامه های مدون در سطوح مدارس و دانشگاهی در نظام آموزشی نقش  انکار ناپذیری  در پیشرفت هر جامعه ای دارد.  این مطالعه با هدف مقایسه میزان رضایت دانشجویان مامایی از تدریس درس بیماریهای زنان و ناباروری  به شیوه سخنرانی و  آموزش توسط همتایان انجام شد. روش: در این پژوهش نیمه تجربی سال 1396 دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی به عنوان جامعه پژوهش ، دانشجویان ترم پنج  کارشناسی مامایی(22 نفر) به عنوان نمونه پژوهش  و درس 3 واحدی بیماریهای زنان و ناباروری به عنوان مواد آموزشی تعیین شدند. نیمی از مواد  آموزشی  درهشت جلسه اول به روش تدریس  توسط استاد به شیوه رایج سخنرانی و هشت جلسه دوم با روش همتایان تدریس شد. در پایان  دوره هر دو روش آموزشی از دانشجویان خواسته شد که پرسشنامه مربوط به رضایت از شیوه آموزش  را نیز تکمیل  کنند. از کلیه دانشجویان جهت شرکت در پژوهش رضایت نامه اگاهانه کسب شد. تجزیه و تحلیل داده ها  با  استفاده از نرم افزارspss ویرایش 22 انجام شد. یافته ها: میانگین امتیاز کلی رضایت از  روش تدریس سخنرانی استاد 74/9±77/83 و رضایت از شیوه تدریس توسط همتایان  58/10± 36/81 بود. این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود(p=0.49).  در حیطه های مختلف، میانگین  امتیاز  رضایت مندی از حیطه ایجاد علاقه مندی و تشویق به مشارکت در یادگیری،  روش سخنرانی با اختلاف آماری معنی داری کمتر از روش آموزش همتایان  (008/0=p)،  در حیطه  رضایت مندی  ازحیطه رعایت اصول و مقررات مربوط به تدریس با اختلاف آماری معنی داری بیشتر (005/0=p)، در حیطه آزمون و ارزشیابی از مطالب درسی بیشتر بدون  اختلاف معنی دار آماری(07/0=p) و در حیطه  مناسب بودن  روش تدریس و تداوم استفاده از آن نیز  میانگین امتیاز  رضایتمندی دانشجویان از هر دو روش  یکسان بود.    نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر به نظر میرسد استفاده از روش‌های نوین و فعال آموزشی تاثیر قابل توجهی در افزایش علاقه به یادگیری  و ایجاد انگیزه در دانشجویان  دارد، با این حال  دانشجویان روش سخنرانی سنتی را در فهم بهتر مطالب  و رعایت  اصول و مقررات تدریس مؤثرتر می‌دانند. بنابر این  استفاده از روش هایی مانند آموزش توسط همتایان  به ویژه در حیطه ایجاد علاقه مندی  و تشویق به مشارکت در یادگیری  به عنوان یک روش تکمیلی در تدریس این دروس باید در نظر گرفته شود.    

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه: روش تدریس نقش ب­سزایی در کارآیی نظام آموزشی دارد. این پژوهش با هدف مقایسه میزان یادگیری درس بیماری­های زنان و ناباروری با آموزش به روش سخنرانی و آموزش همتایان و بررسی دیدگاه دانشجویان در رابطه با  این دو روش اجرا  شد.  روش­ ها: در این مطالعه نیمه تجربی جامعه پژوهش دانشجویان ترم پنجم کارشناسی پیوسته مامایی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بود که در نیم­سال اول 96-95 درس بیماری­ های زنان و نابارور...

یادگیری واقعی متضمن استفاده از روش‌های تدریس مناسبی است که باعث شود دانشجویان با علاقه در فعالیت‌های یادگیری درگیر شده و تجارب یادگیری مفیدی را کسب نمایند. با توجه به این موارد، تجدید نظر در روش‌های سنتی تدریس و استفاده از سبک‌های نوین دانشجومحور از سوی سیستم‌های آموزشی ضروری به‌نظر می‌رسد. هدف این مطالعه، مقایسه تاثیر تدریس به‌شیوه بحث گروهی دانشجومحور و شیوه سخنرانی بر میزان یادگیری دانشجویان...

یادگیری واقعی متضمن استفاده از روش های تدریس مناسبی است که باعث شود دانشجویان با علاقه در فعالیت های یادگیری درگیر شده و تجارب یادگیری مفیدی را کسب نمایند. با توجه به این موارد، تجدید نظر در روش های سنتی تدریس و استفاده از سبک های نوین دانشجومحور از سوی سیستم های آموزشی ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه، مقایسه تاثیر تدریس به شیوه بحث گروهی دانشجومحور و شیوه سخنرانی بر میزان یادگیری دانشجویان...

  مقدمه: روش حل مسئله ، مهارت های یادگیری و فهم در س را در دانشجو زیاد می کند. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه ارائه درس تغذیه نظری به صورت معرفی بیمار با ارائه روش متداول سخنرانی بوده است.   روش ها: در این مطالعه ی نیمه تجربی،20 نفر از دانشجویان رشته ی مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام که دارای واحد تغذیه بودند، به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. هشت جلسه ی ابتدای درس به شکل سخنرانی و هشت جل...

زمینه و هدف: انتخاب یک روش مناسب آموزش برای یادگیری، حایز اهمیت است. این مطالعه با هدف مقایسه دو شیوه بحث گروهی و سخنرانی بر یادگیری و رضایت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک از درس آیین زندگی انجام شد. روش بررسی: این مطالعه نیمه‌تجربی است که براساس انتخاب تصادفی در 3 کلاس، محتوای آموزشی به شیوه بحث گروهی و در 3 کلاس، به شیوه سخنرانی ارائه شد. ابزار گرد‌آوری داده‌ها شامل فرم دیدگاه‌سنجی دانشجوی...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود