مقایسه هوش هیجانی زنان در آستانه طلاق و عادی شهرستان تبریز

نویسندگان

  • امیر پناه‌علی
چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر مقایسه هوش هیجانی زنان در آستانه طلاق و عادی شهرستان تبریز بود. روش پژوهش از نوع علّی- مقایسه­ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مراجعان متقاضی طلاق (زن) اعم از مراجعان خود ارجاعی و یا ارجاع داده شده از طرف دادگاه خانواده شهرستان تبریز به مراکز مشاوره دادگاه خانواده و زنان متأهل غیرمتقاضی در سال 1393 بود. در این راستا تعداد 80 نفر از افراد متقاضی طلاق (18 تا 50 سال) و از افراد متأهل غیرمتقاضی دسترس انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن بود. اطلاعات به­دست آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین هوش هیجانی زنان در آستانه طلاق و عادی شهرستان تبریز تفاوت وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج، مولفه­های شادمانی، استقلال فردی، تحمل فشار، خودشکوفایی و مسئولیت­پذیری هوش هیجانی بین گروه­های متقاضی طلاق و عادی متفاوت است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه بین هوش هیجانی و مکانیسم های دفاعی دربین زوج های در آستانه طلاق و عادی

هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه هوش هیجانی و مکانیسم‌های دفاعی زوج ها‌ی در آستانه طلاق و عادی بود. روش پژوهش به کار برده شده در این تحقیق روش همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوج ها‌ی در آستانه طلاق و عادی شهر اصفهان در سال90- 1389 تشکیل می‌دانند که تعداد 100نفر (50 زوج عادی و 50 زوج در آستانه طلاق ) به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش را دو پرسشنام...

متن کامل

مقایسه‌ی هوش هیجانی و دلزدگی زناشویی در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی

این پژوهش با هدف مقایسه‌ی هوش هیجانی و دلزدگی زناشویی در زنان متقاضی طلاق و عادی انجام گرفت. این پژوهش از نوع علی ‌مقایسه‌ای است. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های دلزدگی زناشویی و هوش هیجانی جمع‌آوری شد. یافته‌ها نشان داد بین دو گروه از زنان عادی و متقاضی طلاق در هوش هیجانی  و دلزدگی زناشویی تفاوت آماری معناداری وجود دارد. به‌طوری‌که میانگین هوش هیجانی در زنان عادی بالاتر از زنان متقاض...

متن کامل

رابطه بین هوش هیجانی و مکانیسم های دفاعی دربین زوج های در آستانه طلاق و عادی

هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه هوش هیجانی و مکانیسم های دفاعی زوج ها ی در آستانه طلاق و عادی بود. روش پژوهش به کار برده شده در این تحقیق روش همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوج ها ی در آستانه طلاق و عادی شهر اصفهان در سال90- 1389 تشکیل می دانند که تعداد 100نفر (50 زوج عادی و 50 زوج در آستانه طلاق ) به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش را دو پرسشنام...

متن کامل

مقایسه هوش هیجانی در سه گروه نابینا، کم‌بینا و عادی

The purpose of this research was to compare emotional intelligence among three groups of the blind, those having little eyesight and the normal ones. The statistical pool of this research was the students from all the three categories at Tehran universities. Altogether 63 students were selected-21 people from each group using the available sampling method. The tool used in this research was B...

متن کامل

بررسی و مقایسه هوش هیجانی و مکانیسم دفاعی مورد استفاده در زوج های در آستانه طلاق و عادی شهر اصفهان

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه هوش هیجانی و مکانیسم های دفاعی زوجین در آستانه طلاق و عادی است. روش پژوهش توصیفی )پس رویدادی ) بود و جامعه آماری شامل 100 زوج از زوج های عادی و در آستانه طلاق شهر اصفهان در سال 90-1389 بود. حجم نمونه شامل 50 زوج عادی و 50 زوج در آستانه طلاق بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان و پرسشنامه سبک ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 39

صفحات  257- 280

تاریخ انتشار 2015-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023