× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مقایسه ZOE و Vitapex در درمان ریشه دندانهای شیری نکروتیک

نویسندگان

  • مرتضوی, مهران
  • مصباحی, مریم

چکیده

سابقه و هدف: با توجه به کاستی‌هایی که استفاده از ماده ZOE در درمان ریشه دندانهای نکروز اولیه دارد، در سالیان اخیر علاقه زیادی به استفاده از مواد iodoform پیدا شده است. ازاین مطالعه با هدف مقایسه ZOE و Vitapex در درمان ریشه دندانهای شیری نکروتیک انجام گرفت.مواد و روشها: در این مطالعه، ماده ZOE و Vitapex (مخلوط کلسیم هیدروکسیدویال Iodoform) در درمان ریشه 40 دندان نکروز اولیه در دو گروه از کودکان با میانگین سنی 6 سال و 6 ماه صورت گرفت. همه بیماران بطور بالینی و رادیوگرافی به مدت 3 تا 10 ماه بعد از درمان پیگیری شدند.یافته‌ها: درصد موفقیت کلی دوم Vitapex صددرصد بوده در حالی که این درصد در مورد ZOE به میزان 80.9 درصد بود. با استفاده از آزمون دقیق فیشر این تفاوت معنی‌دار تشخیص داده نشد (0.05نتیجه‌گیری: هم ZOE و هم Vitapex نتایج مفیدی از خود نشان دادند هرچند Vitapex درصد موفقیت بیشتر داشت.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

زمینه و هدف: حفظ صحت و یکپارچگی قوس دندانی در دوره دندانی شیری و مختلط جهت برقراری اکلوژن وفانکشن در دوره دندانهای دائمی جزء لازم و ضروری می باشد. دلایل اولیه از دست رفتن زودرس دندانها در کودکان می تواند مربوط به پوسیدگی های دندانی وتروما باشد. مجاورت پوسیدگی وتروما به بافت پالپ ممکن است منجر به  التهاب پالپ و یا حتی نکروز آن گردد. در این مقاله مروری به پروسیژرهای درمان پالپ که به طور شایعی در ...

  امروزه درمان دندان های با پالپ نکروز و آپکس باز بر اساس اصول بیولوژیکی و پروتکل های درمان رژنراتیو، جایگزین درمان های سنتی Apexification شده است. پتانسیل revascularization و تکامل ریشه در دندان های دچار تروما با پالپ نکروز در مقالات تروماهای دندانی مستند شده است. هدف از این گزارش مورد، نشان دادن یافته های کلینیکی و رادیوگرافی درمان های رژنراتیو در دندان های دچار تروما می باشد. دختربچه ی 8 سال...

زمینه و هدف: حفظ صحت و یکپارچگی قوس دندانی در دوره دندانی شیری و مختلط جهت برقراری اکلوژن وفانکشن در دوره دندانهای دائمی جزء لازم و ضروری می باشد. دلایل اولیه از دست رفتن زودرس دندانها در کودکان می تواند مربوط به پوسیدگی های دندانی وتروما باشد. مجاورت پوسیدگی وتروما به بافت پالپ ممکن است منجر به  التهاب پالپ و یا حتی نکروز آن گردد. در این مقاله مروری به پروسیژرهای درمان پالپ که به طور شایعی در ...

زمینه و هدف: خاصیت ضد میکروبی سیلرهای مورد استفاده در درمان ریشه، یکی از خصوصیاتی است که می تواند در بالا بردن میزان موفقیت درمان ریشه تاثیر داشته باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر ضدمیکروبی سه سیلر ZOE، AH26 و Dorifill بر روی دو باکتری استافیلوکوک اورئوس و استرپتوکوک میوتانس در دو حالت بلافاصله پس از تهیه و یک هفته پس از مخلوط کردن بود.روش بررسی: جهت انجام این مطالعه تجربی، باکتریهای مور...