مقایسۀ بینش هیجانی، میزان عزت نفس و افسردگی در دختران بزه‏دیده و بزه‏ندیده 15 تا 18 سال شهر تهران در سال 90-1389

نویسندگان

  • لیلا قاسمی داوری
چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی «مقایسۀ بینش هیجانی، میزان عزت نفس و افسردگی در دختران بزه­دیده و بزه­ندیده 15 تا 18 ساله در سال 90-1389 است. روش تحقیق حاضر توصیفی بوده و از نوع علی- مقایسه‏ای می­باشد. نمونه­های تحقیق را 31 نفر از دختران بزه­دیده اقامتگاه شبانه­روزی نواب سازمان بهزیستی شهرتهران و 31 نفر از دختران بزه­ندیده­ای که با آزمودنی‏های دختر بزه­دیده به عنوان ملاقات‏کننده در شهر مزبور تعامل داشتند، تشکیل دادندکه پس از همگن شدن با تأکید بر سن، جنسیت و سطح تحصیلات با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه­های مرتبط یعنی «عزت نفس کوپر اسمیت»، «افسردگی بک» و «بینش هیجانی کوپر» گردآوری شد. نتایج حاصل با استفاده از روش t گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که دختران بزه­دیده در مقایسه با دختران بزه­ندیده از افسردگی بالاتر و عزت نفس و بینش هیجانی پایین­تری برخوردارند. هرچند نمرۀ آزمودنی­ها در شاخص­های مقیاس بینش هیجانی به صورت آسیب شناختانه پایین نبود اما به طور کلی نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین دختران بزه­دیده و بزه­ندیده در بینش هیجانی، عزت نفس و افسردگی تفاوت معنی­دار وجود دارد. بنابر یافتۀ اساسی تحقیق حاضر پیشنهاد می­شود که والدین قابلیت­های بینش هیجانی را فراگیرند و آن‌ها را در برخورد با دختران خود که ممکن است در معرض آسیب­های اجتماعی باشند قبل از وقوع بزه­دیدگی به کار بندند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسۀ بینش هیجانی، میزان عزت نفس و افسردگی در دختران بزه‏دیده و بزه‏ندیده ۱۵ تا ۱۸ سال شهر تهران در سال ۹۰-۱۳۸۹

هدف پژوهش حاضر بررسی «مقایسۀ بینش هیجانی، میزان عزت نفس و افسردگی در دختران بزه­دیده و بزه­ندیده 15 تا 18 ساله در سال 90-1389 است. روش تحقیق حاضر توصیفی بوده و از نوع علی- مقایسه‏ای می­باشد. نمونه­های تحقیق را 31 نفر از دختران بزه­دیده اقامتگاه شبانه­روزی نواب سازمان بهزیستی شهرتهران و 31 نفر از دختران بزه­ندیده­ای که با آزمودنی‏های دختر بزه­دیده به عنوان ملاقات‏کننده در شهر مزبور تعامل داشتند،...

متن کامل

بررسی میزان هوش هیجانی و عزت نفس در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1389

Background and purpose: Nowadays, more attention is paid to emotional intelligence as an important factor influencing different aspects of human's life such as education, occupation and social environment. Self-esteem as one of the characteristics of normal person can change the level of emotional intelligence. Due to the important role of self-esteem and emotional intelligence, this research h...

متن کامل

ساخت و استاندارد سازی پرسشنامه هویت جنسیتی نوجوانان 15 تا 18 سال شهر تهران

پیشینه: برای آگاهی از هویت جنسیتی نوجوانان باید ابزار سنجشی تدوین شود تا بتوان به اطلاعات دقیق تر در این حوزه دست یافت؛ ابزاری که بر مبنای نظریه ای منسجم بنا شده ویژگی های روان سنجی آن مورد تائید قرار گرفته و استاندارد شده باشد. در بررسی هویت جنسیتی نوجوانان به جای تشخیصی که طی ساعت ها از طریق مصاحبه و مشاوره صورت می گیرد با ساخت و رواسازی یک پرسشنامه هویت جنسیتی می توان در زمان بسیار اندک فرد ...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

بررسی میزان نگرانی سلامتی نوجوانان 18-15 سال شهر زنجان در سال 1394

تاریخ دریافت 05/11/1394 تاریخ پذیرش 20/01/1395 چکیده پیش‌زمینه و هدف: از میان دوران مختلف زندگی انسان، نوجوانی یکی از مهم‌ترین و باارزش‌ترین دوران زندگی هر فرد محسوب می‌شود و نگرانی در این دوره تحولی بسیار شایع است و می‌تواند تا سنین بزرگ‌سالی ادامه یابد. یکی از نگرانی‌ها نگرانی سلامتی است، ازآنجاکه بهترین زمان برای هدف قرار دادن تلاش‌های رفتار پیشگیرانه دوران نوجوانی است. لذا این مطالعه باهدف...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 7

صفحات  115- 132

تاریخ انتشار 2012-10-26

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023