مقایسۀ سختی نمونه‌های کامپوزیتی با استفاده از سه روش مختلف نوردهی LED و روش معمول QTH

نویسندگان

  • الهام قناطیر گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
  • فاطمه بهرام نژاد گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
  • فرامرز زکوی گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
  • معصومه بهزادیان گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
چکیده

زمینه و هدف: با افزایش نیازهای زیبایی، رزین کامپوزیت­ها به­عنوان ترمیم­کنندۀ دندان­های خلفی بیش از پیش مطرح شده است. یکی از مشکلات اساسی استفاده از کامپوزیت­ها میزان پلی­مریزاسیون می­باشد. پلیمریزاسیون ناکافی ناشی از کیورینگ نامناسب منجر به سختی کمتر خواهد شد. از راه­های غلبه بر پدیدۀ مذکور توجه به انتخاب بهترین سیستم سخت­کنندۀ نوری است که مطالعۀ حاضر در همین رابطه طرح­ریزی شده است. روش بررسی: در این مطالعۀ آزمایشگاهی با استفاده از یک مولد استینلس استیل با ضخامت 2 و قطر 6 میلی­متر، 100 نمونه با کامپوزیت(Valux Plus, 3M, USA) تهیه شد. نمونه­ها به­صورت تصادفی به 4 گروه 25 تایی (3 گروه آزمایشی و 1 گروه کنترل) تقسیم شدند. هر گروه آزمایشی با یکی از روش­های سخت­کنندۀ دستگاه LED و گروه کنترل با دستگاه QTH به­مدت 20 ثانیه سخت شدند. بعد از پروسۀ نوردهی، نمونه­ها به­مدت 24 ساعت در دمای اتاق و در تاریکی نگهداری شدند. سپس تست Vickers Micro Hardness روی سطوح فوقانی و تحتانی نمونه­ها انجام گرفت. یافته‌ها: سختی بین گروه­های LED و QTH در سطح فوقانی و تحتانی اختلاف معناداری را نشان داد (05/0>P). تفاوت معناداری بین سختی سطح فوقانی و تحتانی در گروه LED وجود نداشت (05/0 نتیجه‌گیری: از میان دو دستگاه LED و QTH، نقش LED در تمامی روش­های نوردهی در میزان سختی مؤثرتر است. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه استحکام باند برشی کامپوزیت به عاج با استفاده از نورهای تابشی QTH و LED با زمانهای مختلف

مقایسه استحکام باند برشی کامپوزیت به عاج با استفاده از نورهای تابشی QTH و LED با زمانهای مختلف دکتر منصوره میرزایی1- دکتر اسماعیل یاسینی2- دکتر محمدجواد خرازی فرد3 – دکتر مهرناز وزیری4 1- عضو مرکزتحقیقات دندانپزشکی و دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران 2- عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی و استاد گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی دانشکده دندان...

متن کامل

پیش‌بینی استحکام نمونه‌های حلقوی کامپوزیتی با روش آسیب پیش‌رونده

In this paper A progressive damage model based on multi-scale modeling has been developed to predict the initiation and propagation of damage in plain weave fabrics. For this purpose, microscopic damage in yarns and resin is calculated by an RVE (Representative Volume Element) FE simulation. By applying suitable boundary conditions of RVE, macro-scale average stresses were derived to extract th...

متن کامل

بررسی درجه تبدیل کامپوزیت‌های میکروهیبرید، نانوهیبرید و Ormocer با استفاده از سیستم‌های نوردهی LED وQTH

Background and Aims: The aim of this study was to measure the degree of conversion (DC) of three types of composite resins (micro-hybrid, nano-hybrid and Ormocer) with different light curing units (LED LCU and QTH LCU) in two depths. Materials and Methods: Three commercially available dental resin composites were used in this study: (Tetric Ceram, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein-A2 shade), (Te...

متن کامل

مقایسه استحکام باند برشی کامپوزیت به عاج با استفاده از نورهای تابشی qth و led با زمانهای مختلف

مقایسه استحکام باند برشی کامپوزیت به عاج با استفاده از نورهای تابشی qth و led با زمانهای مختلف دکتر منصوره میرزایی1- دکتر اسماعیل یاسینی2- دکتر محمدجواد خرازی فرد3 – دکتر مهرناز وزیری4 1- عضو مرکزتحقیقات دندانپزشکی و دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران 2- عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی و استاد گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی دانشکده دندانپز...

متن کامل

بررسی سختی و ریزنشت ترمیم های کلاس دو با کامپازیت سایلوران به دو روش مختلف نوردهی

هدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر نوردهی اضافی بر سختی و ریزنشت ترمیم های کامپوزیتی کلاس ll بود. مواد و روش ها: حفرات کلاس ll به ابعاد 5 * 1.5 * 4 در سطح پروگزیمال و 1 mm زیر cej بر روی 20 دندان پرمولر انسانی آماده شدند. دندان ها بطور تصادفی بر حسب روش نوردهی ( الف) استاندارد، ب) اضافی از ورای نسج دندان از سمت باکال و لینگوال ) به دو گروه تقسیم شدند و با کامپوزیت سایلوران p90 ترمیم شدن...

Hardness Evaluation of Composite Resins Cured with QTH and LED

UNLABELLED Background and aims. Today light cured composites are widely used. Physical and mechanical properties of composites are related to the degree of conversion. Light curing unit (LCU) is an important factor for composite polymerization. Aim of this study is evaluation of composite resins hardness using halogen and LED light curing units. Materials and methods. In this study, 30 samples ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 14  شماره 1

صفحات  57- 63

تاریخ انتشار 2015-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021