نقش انگیزش تحصیلی در تبیین رفتارهای پرخطر دانش آموزان اقشار آسیب‌پذیر

نویسندگان

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: با توجه به میزان رو به افزایش رفتارهای پرخطر در دانش ­آموزان اقشار آسیب‌پذیر، نیاز است پژوهشگران به مطالعه بیشتری در زمینه شناخت عوامل مرتبط با آن بپردازند. یکی از این عوامل انگیزش تحصیلی هست؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انگیزش تحصیلی در تبیین رفتارهای پرخطر دانش ­آموزان اقشار آسیب‌پذیر صورت گرفت. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تمامی دانش‌آموزان 18-10 ساله اقشار آسیب‌پذیر استان کرمانشاه مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 95-1394 بود که تعداد 100 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس انگیزش تحصیلی والرند و همکاران (1992) و مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی زاده محمدی و همکاران (1391) استفاده شد و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که مؤلفه‌های انگیزش درونی (56/0- r=)، انگیزش بیرونی (48/0-= r) و بی‌انگیزگی (38/0 r=) با رفتارهای پرخطر همبستگی دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که انگیزش درونی 55 درصد از واریانس رفتارهای پرخطر را به‌صورت منفی پیش­بینی می‌کند. همچنین بی‌انگیزگی 31 درصد واریانس رفتارهای پرخطر را پیش‌بینی می‌کند (001/0P<). نتیجه‌گیری: از یافته‌های این پژوهش استنباط می‌شود مؤلفه‌های انگیزش تحصیلی پیش‌بینی­ کننده‌های مهمی در بروز رفتارهای پرخطر دانش ­آموزان اقشار آسیب‌پذیر هستند؛ بنابراین ضروری است که در برنامه‌های آموزشی برای پیشگیری و کاهش رفتارهای پرخطر این افراد، به نقش انگیزش تحصیلی توجه ویژه شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش انگیزش تحصیلی در تبیین رفتارهای پرخطر دانش آموزان اقشار آسیب پذیر

زمینه و هدف: با توجه به میزان رو به افزایش رفتارهای پرخطر در دانش ­آموزان اقشار آسیب پذیر، نیاز است پژوهشگران به مطالعه بیشتری در زمینه شناخت عوامل مرتبط با آن بپردازند. یکی از این عوامل انگیزش تحصیلی هست؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انگیزش تحصیلی در تبیین رفتارهای پرخطر دانش ­آموزان اقشار آسیب پذیر صورت گرفت. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تمامی دانش آموزان 18-...

متن کامل

نقش هیجان پذیری و توانایی خودمهارگری در تبیین رفتارهای پرخطر در دانش آموزان

زمینه و هدف: مفهوم گسترده رفتار پر­خطر، دامنه­ ای از رفتار­ها را در بر­می ­گیرد که نه‌تنها برای فرد دارای رفتار­های پر­خطر و افراد مهم زندگی وی زیان­­ های جدی به بار می ­آورد، که باعث صدمه غیرعمدی به افراد بی­گناه دیگر نیز می­ شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هیجان­ پذیری و توانایی خودمهار­گری در تبیین رفتار­های پرخطر در دانش ­آموزان انجام شد. روش: طرح پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه ش...

متن کامل

تبیین رفتارهای پرخطر دانشجو - معلمان بر اساس هویت تحصیلی و انگیزش تحصیلی

زمینه و اهداف: رفتارهای پرخطر سلامت و بهزیستی افراد را با خطر مواجه می‌سازد، بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت فراوانی دارد. لذا هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش هویت تحصیلی و انگیزش تحصیلی در رفتارهای پرخطر دانشجو- معلمان پسر دانشگاه تربیت معلم سبزوار بود. روش بررسی: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجو- معلمان پسر دانشگاه فرهنگیان سبزوار در سال تحصیلی ...

متن کامل

تبیین رابطه بین خلاقیت و سازگاری تحصیلی دانش آموزان با میانجی‌گری انگیزش تحصیلی

     زمینه: انسان توانایی های مختلفی دارد. یکی از این توانائی­ها خلاقیت است. حل مسئله و خلاقیت در بالاترین سطح فعالیت های شناختی انسان قرار دارند و از ارزشمندترین غایت­های پرورشی و اهداف آموزشی به حساب می­آیند. خلاقیت یکی از مهم‌ترین عواملی است که با سازگاری تحصیلی رابطه دارد و به معنای وحدت بخشیدن به همه کارهای انسان است و بی‌تردید هدف عمده نهادهای آموزشی و پرورشی ایجاد ت...

متن کامل

نقش نظارت والدینی و خودکارآمدی در هم‌نشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر دانش آموزان دبیرستانی

در تبیین اعمال خلاف قانون، نگاه صرفاً حقوقی کافی نیست بلکه می‌بایست از ابعاد دیگر همچون خانواده و مسائل روان‌شناختی مورد بررسی قرار گیرد. هدف این پژوهش، بررسی نقش نظارت والدینی و خودکارآمدی در همنشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر در دانش­آموزان دبیرستانی بود. روش تحقیق همبستگی است. 198 دانش آموز دبیرستانی شهر پارس آباد  در سال تحصیلی 93- 1392به شیوه نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند و ...

متن کامل

نقش سیستم‌های مغزی- رفتاری در پیش بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بجنورد

زمینه و هدف: نوجوانان بیش از هر گروه دیگری درگیر دامنه وسیعی از رفتارهای پرخطر می‌شوند که می‌تواند بهای گزافی را برای آنها، خانواده و جامعه همراه داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سیستم‌های بازداری رفتاری (BIS)، فعال‌سازی رفتاری(BAS) و مولفه‌های آن، یعنی جستجوی سرگرمی، پاسخ به پاداش و سائق، در پیش‌بینی رفتارهای پرخطر انجام شد. مواد و روش‌ کار: پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره None

صفحات  85- 95

تاریخ انتشار 2016-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023