حیرتی, حبیبه

دانشگاه ازاد زنجان

[ 1 ] - نقش انگیزش تحصیلی در تبیین رفتارهای پرخطر دانش آموزان اقشار آسیب‌پذیر

زمینه و هدف: با توجه به میزان رو به افزایش رفتارهای پرخطر در دانش ­آموزان اقشار آسیب‌پذیر، نیاز است پژوهشگران به مطالعه بیشتری در زمینه شناخت عوامل مرتبط با آن بپردازند. یکی از این عوامل انگیزش تحصیلی هست؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انگیزش تحصیلی در تبیین رفتارهای پرخطر دانش ­آموزان اقشار آسیب‌پذیر صورت گرفت. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تمامی دانش‌آموزان 18-...

نویسندگان همکار