نقش برنامه خصوصی سازی بر توسعه ورزش های همگانی از دیدگاه کارشناسان

نویسندگان

  • مجتبی سلیمانی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین اجرای برنامه خصوصی­سازی و توسعه ورزش­های همگانی از دیدگاه کارشناسان انجام گرفت. مواد و روش­ها: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا همبستگی بود که به روش میدانی انجام گرفت. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه محقق ساخته بود که با توجه به تحقیقات مختلف و اهداف خصوصی­سازی و توسعه ورزش همگانی تهیه شد. روایی پرسشنامه به­وسیله تعدادی از اساتید مجرب تایید شد و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 89/. گزارش شد. جامعه آماری تحقیق را تمامی اساتید دانشگاه­های سطح شهر تهران در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با گرایش مدیریت و برنامه­ریزی  تشکیل دادند(N=42 ) که پرسشنامه بین همه به شکل حضوری توزیع شد و از این بین 33 نفر پرسشنامه را  برگشت دادند. در این پژوهش از آمار توصیفی به منظور طبقه بندی نمرات، بررسی فراوانی و شاخص­های گرایش به مرکز و از آمار استنباطی برای محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره به­منظور آزمون فرضیه­ها استفاده گردید. نتایج : نتایج تحقیق نشان داد که بین اجرای برنامه خصوصی­سازی و توسعه ورزش­های همگانی رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین مولفه­های خصوصی­سازی و میزان مشارکت عمومی، اصلاح ساختار ورزش­های همگانی، بهینه سازی و کارایی واحدهای مدیریتی رابطه معنی­داری وجود دارد ولی بین مولفه­های خصوصی­سازی و کیفیت خدمات و بهبود وضعیت اشتغال رابطه معنی­داری وجود ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی نقش برنامه خصوصی سازی در توسعه ورزش های همگانی از دیدگاه کارشناسان

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین مولفه های خصوصی سازی و توسعه ورزش های همگانی از دیدگاه کارشناسان انجام گرفت. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا همبستگی بود که به روش میدانی انجام گرفت. ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه محقق ساخته بود که با توجه به تحقیقات مختلف و اهداف خصوصی سازی و توسعه ورزش همگانی تهیه شد. روایی پرسشنامه به وسیله تعدادی از اساتید مجرب تایید ...

15 صفحه اول

تحلیل عوامل موثر بر توسعه ی ورزش همگانی از دیدگاه مدیران و کارشناسان ورزش شهری تهران

این تحقیق با در نظر گرفتن مولفه های موثر بر ورزش همگانی، راه های توسعه ی آن را مورد بررسی قرار داد و به دنبال این بود که شاخص ها و عوامل اثر گذار بر توسعه ی ورزش همگانی را مشخص سازد.همچنین محقق درصدد بود که این شاخص ها و عوامل را رتبه بندی کند و برای توسعه ی ورزش همگانی راهکار مناسبی را ارائه دهدجامعه ی آماری این تحقیق مدیران ورزش شهری تهران بودند که شامل مدیران ورزش شهرداری های مناطق 22 گانه ی...

15 صفحه اول

مقایسه دیدگاه اساتید، کارشناسان رسانه و مشارکت کنندگان ورزش همگانی در مورد کارکردهای رسانه های جمعی در توسعه و ترویج ورزش همگانی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی کارکردهای رسانه­ ها در ترویج ورزش همگانی شهر کرمانشاه است. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش کلیه کارشناسان رسانه ­ای، اساتید تربیت بدنی و شرکت کنندگان در ورزش همگانی شهر کرمانشاه بود که از روش نمونه گیری غیرتصادفی استفاده و 174 نفر به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند. از پرسشنامة بازبینی شده مرادی و همکاران (1390) استفاده شد که روایی آن توسط خبرگان و پا...

متن کامل

بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش همگانی (از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران)

با توجه به اهمیت ورزش همگانی بر ابعاد مختلف فردی و اجتماعی افراد و افزایش امید به زندگی مردم از طریق سلامتی افراد جامعه، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش همگانی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه تهران تشکیل می‌دهند. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 384 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شد. که 333 پر...

متن کامل

روش‌های نهادینه کردن ورزش همگانی از طریق رسانه ملی از دیدگاه کارشناسان (مطالعه موردی: شبکه ورزش سیما)

هدف این پژوهش، فهم دیدگاه کارشناسان در مورد روش‌های نهادینه کردن ورزش همگانی از طریق شبکه ورزش سیماست. دلیل اصلی توجه به این امر، نقش تلویزیون به عنوان یکی از مؤثرترین رسانه‌های جمعی در شکل‌دهی به نگرش و رفتار مخاطبان است که به عنوان یکی از منابع اصلی جامعه‌پذیری افراد می‌تواند به نهادینه کردن ورزش همگانی و در نتیجه حفظ و ارتقای سلامت افراد جامعه کمک کند.این پژوهش با استفاده از روش کیفی انجام ش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 2

صفحات  99- 104

تاریخ انتشار 2012-11-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023