نقش تنظیم شناختى هیجان در پیش‌بینى سازگارى اجتماعى و حل مسئله سالمندان

نویسندگان

  • بیتا نصرالهی روانشناسى بالینى، دانشکده ادبیات، علومو انسانی و اتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
  • سهیلا ناجی رنجبران پور کارشناسی ارشد روانشناسى بالینى، دانشکده ادبیات، علومو انسانی و اتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی سازگاری اجتماعی و مؤلفه‌های حل مسئله براساس مؤلفه‌های تنظیم شناختی هیجان در سالمندان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل سالمندان مجتمع کهریزک در پاییز سال ۱۳۹۶ بود که از میان آن‌ها ۱۳۰ نفر به روش نمونه‌برداری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه سازگاری بل ۱۹۶۱؛ پرسشنامه حل مسئله هپنر و پترسون ۱۹۸۲ و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی، کرایج، و اسپینهون (2001) بود. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که از بین مؤلفه‌های تنظیم شناختی هیجان ملامت خود و نشخوار ذهنی به صورت مثبت و مؤلفه پذیرش به صورت منفی سازگاری اجتماعی را در سالمندان پیش‌بینی می‌کند. از بین مؤلفه‌های تنظیم شناختی هیجان ملامت دیگران و نشخوار ذهنی به صورت منفی و مؤلفه‌های تمرکز مجدد به برنامه‌ریزی و ارزیابی مجدد مثبت به صورت مثبت اعتماد در حل مسئله را در سالمندان پیش‌بینی می‌کند. از بین مؤلفه‌های تنظیم شناختی هیجان مؤلفه‌های ملامت دیگران، نشخوار ذهنی و فاجعه‌آمیز پنداری به صورت منفی و مؤلفه‌های پذیرش، تمرکز مجدد به برنامه‌ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاه‌پذیری به صورت مثبت سبک حل مسئله اجتناب- گرایش را در سالمندان پیش‌بینی می‌کند. از بین مؤلفه‌های تنظیم شناختی هیجان نشخوار ذهنی به صورت منفی و مؤلفه تمرکز مجدد مثبت به صورت مثبت بعد کنترل شخصی حل مسئله را در سالمندان پیش‌بینی می‌کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

نقش نظم جویی شناختی هیجان و توانایی حل مسئله در اضطراب ریاضی دانش‌آموزان

ازجمله دروسی که دانش‌آموزان در آن ضعف دارند و به افت تحصیلی آن‌ها می‌انجامد، درس ریاضیات است. با توجه به اهمیت این درس، این پژوهش با هدف بررسی نقش نظم جویی شناختی هیجان و توانایی حل مسئله در اضطراب ریاضی دانش‌آموزان دوم تجربی صورت گرفت. روش پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه‌ی مورد مطالعه در پژوهش حاضر، دانش‌آموزان دختر دوم تجربی شهر یزد بود. بدین منظور 130 نفر از دانش‌آموز دختر دوم تجربی شهر ...

متن کامل

نقش نظم جویی شناختی هیجان و توانایی حل مسئله در اضطراب ریاضی دانش آموزان

ازجمله دروسی که دانش آموزان در آن ضعف دارند و به افت تحصیلی آن ها می انجامد، درس ریاضیات است. با توجه به اهمیت این درس، این پژوهش با هدف بررسی نقش نظم جویی شناختی هیجان و توانایی حل مسئله در اضطراب ریاضی دانش آموزان دوم تجربی صورت گرفت. روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی مورد مطالعه در پژوهش حاضر، دانش آموزان دختر دوم تجربی شهر یزد بود. بدین منظور 130 نفر از دانش آموز دختر دوم تجربی شهر ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 1

صفحات  24- 12

تاریخ انتشار 2019-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023