نقش رسانه در رفتارهای تغذیه‏ای و زمینه اجتماعی مرتبط با آن مورد مطالعه: شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز

نویسندگان

  • مرضیه ساعی دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، ایران
چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش رسانه در رفتارهای تغذیه‏ای به انجام رسیده است. روش پژوهش، پیمایشی است و جامعه آماری آن تمام شهروندان بالای 15 سال ساکن شهر تبریز هستند. حجم نمونه برابر با 483 نفر و شیوه نمونه‏گیری، نمونه‏گیری خوشه‏ای چند مرحله‏ای است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر میزان تماشای تبلیغات رسانه و رفتار تغذیه‏ای در سطح اطمینان 99 درصد معنی‏دار و معکوس است. همچنین میزان ضریب همبستگی محاسبه شده بین متغیر میزان اعتماد به تبلیغات رسانه و رفتار تغذیه‏ای در سطح اطمینان 95 درصد معنی‏دار و معکوس است. در مقابل میزان همبستگی محاسبه شده بین متغیر میزان تماشای برنامه‏های مختلف رسانه و رفتار تغذیه‏ای غیرمعنی‏دار است. در بررسی میزان تفاوت رفتار تغذیه‏ای پاسخگویان از لحاظ متغیرهای زمینه‏ای (سن، وضعیت اشتغال، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل و طبقه اقتصادی) می‏توان گفت رفتار تغذیه‏ای پاسخگویان از لحاظ متغیرهای مذکور متفاوت و معنی‏دار است. در مقابل رفتار تغذیه‏ای پاسخگویان از نظر متغیر جنس متفاوت نیست. به عبارتی دیگر رفتار تغذیه‏ای مردان و زنان یکسان است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با رفتارهای تغذیه ای بین نسلی (مورد مطالعه: شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز)

اثر مستقیم تغذیه بر تندرستی انسان از دیرباز، شناخته شده است. افراد انسانی از قرن¬ها قبل طی تجربه¬های مختلف پی به روش صحیح تغذیه برده و درطی هزاران سال تغذیه نموده و رشد کرده¬اند. رفتارهای تغذیه¬ای، مجموعه ای است از آداب و رسوم، عقاید و افکار و عرف ملت¬ها در زمینه¬های متعدد از قبیل طبخ و نگهداری مواد غذایی، انتخاب نوع غذاها، نحوه توزیع آنها در گروه های سنی و تمایلات از نظر علاقه¬مندی یا عدم علاق...

15 صفحه اول

بررسی نقش دینداری در رفتار تغذیه ای و زمینه اجتماعی مرتبط با آن در شهروندان بالای 15 سال تبریزی در سال1393

Background and Purpose: The present study aimed to examine the role of religiousness in the social behaviors and eating habits. Material and Methods: The research method is survey and its statistical population is all inhabitants Tabriz city who are over 15 years old. The sample size is 483 and the sampling method is a multistage cluster sampling. For the analysis of Data, the SPSS s...

متن کامل

مطالعه ی نقش رسانه های جمعی در تحقق شهروندی بوم شناختی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تبریز)

امروزه، در اثر به هم خوردن تعادل زیستی به شکل توسعه‌ی شهری و آلودگی‌های زیست‌محیطی، مسؤولیت و وظیفه‌ی جوامع انسانی درباره‌ی محیط زیست اهمیت بیشتری یافته است. در این راستا، مفهوم شهروندی بوم‌شناختی با تأکید بر وظیفه‌مندی و مسؤولیت‌پذیری انسان در ارتباط با جهان اکولوژیک شکل گرفته است. از طرف دیگر، رسانه‌های جمعی با سیطره‌ی خود بر تمامی جنبه‌های زندگی انسانی، نقش انکارناپذیری در تحقق شهروندی بوم‌ش...

متن کامل

مطالعه ی نقش رسانه های جمعی در تحقق شهروندی بوم شناختی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تبریز)

امروزه، در اثر به هم خوردن تعادل زیستی به شکل توسعه‌ی شهری و آلودگی‌های زیست‌محیطی، مسؤولیت و وظیفه‌ی جوامع انسانی درباره‌ی محیط زیست اهمیت بیشتری یافته است. در این راستا، مفهوم شهروندی بوم‌شناختی با تأکید بر وظیفه‌مندی و مسؤولیت‌پذیری انسان در ارتباط با جهان اکولوژیک شکل گرفته است. از طرف دیگر، رسانه‌های جمعی با سیطره‌ی خود بر تمامی جنبه‌های زندگی انسانی، نقش انکارناپذیری در تحقق شهروندی بوم‌ش...

متن کامل

بررسی میزان ناامنی غذایی و عوامل موثر بر آن (مطالعه ای در مورد شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز )

چکیده: تغذیه لازم، کافی و مناسب یکی از عوامل مهم سلامتی جسم و روان افراد است. فردی می تواند برای جامعه مفید و موثر باشد که شاداب و سرزنده باشد و برای سلامتی و سرزنده بودن، فرد نیاز به تغذیه متعادل دارد، سرمنشا رفاه فرد، امنیت غذایی فرد می باشد. لذا؛ ناامنی غذایی امروزه از اهمیت خاصی برخوردار بوده و به طوریکه به یکی از شاخص های توسعه جوامع تبدیل شده است. در پژوهش حاضر ناامنی غذایی در بین شهروند...

بررسی جامعه شناختی تصور بدنی و عوامل مرتبط با آن در بین شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز

تصور بدنی، سازه چند بعدی است که شامل ادراکات از بدن، افکار و باورهای مربوط به ظاهر و شکل بدن است. سازه یاد شده نگرشهایی است که منعکس کننده این امر است که افراد چه احساسی درباره ی اندازه و شکل بدنشان دارند. همچنین نشان دهنده رفتارهایی است که وابسته به ظاهر است؛ لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی تصور بدنی و عوامل مرتبط با آن نگاشته شده است. روش تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه شهر...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 27  شماره 1

صفحات  27- 42

تاریخ انتشار 2016-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023