نقش سبک رهبری مربیان لیگ برتر فوتبال در پیش بینی هوش هیجانی بازیکنان

نویسندگان

  • حبیب هنری دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی
  • زهرا بیگمی مرکز تحقیقات پرستاری جامعه، استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه، شناخت نقش سبک رهبری مربیان باشگاه­های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران در پیش بینی هوش هیجانی بازیکنان می­باشد. پژوهش به روش ­توصیفی و ­نمونه­ گیری به شیوه در­ دسترس انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش را تمامی بازیکنان پنج باشگاه منتخب لیگ برتر فوتبال (استقلال تهران، سپاهان اصفهان­، تراکتور­سازی تبریز، مس کرمان و مقاومت شهید­­ سپاسی شیراز) به تعداد 106 نفر تشکیل دادند (نمونۀ آماری برابر با جامعۀ آماری در نظر گرفته شد). از مجموع پرسش­نامه­ ها، 91 پرسش­نامه قابل­ استفاده بود که مورد تجزیه ­و­تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارتباط ­مثبت و معناداری بین سبک رهبری مربیان و هوش هیجانی بازیکنان وجود دارد. بین رفتار آموزشی و تمرینی رفتار دموکراتیک مربیان با هوش هیجانی بازیکنان نیز رابطۀ مثبت و معناداری مشاهده شد، اما بین رفتار آمرانه، رفتار حمایت اجتماعی و رفتار بازخورد مثبت مربیان با هوش هیجانی بازیکنان رابطۀ معناداری به­دست نیامد. همچنین، از میان ابعاد خودآگاهی، خودتنظیمی، خودانگیزی، همدلی و مهارت­های اجتماعی هوش هیجانی­، سبک رهبری مربیان تنها با خودآگاهی بازیکنان رابطۀ معناداری را نشان داد­. همچنین، تنها ­سبک رهبری دموکراتیک مربیان پیش­ بینی­ کنندۀ هوش هیجانی بازیکنان بود. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارتباط سبک رهبری مربیان تیم های لیگ برتر با هویت ورزشی بازیکنان نخبه هندبال بانوان ایران

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط سبک رهبری مربیان تیم های لیگ برتر با هویت ورزشی بازیکنان نخبه هندبال بانوان ایران بود. جامعه آماری مورد مطالعه بازیکنان، مربیان و مدیران حاضر در لیگ برتر  سال 1392 به تعداد 176 نفر بود. در بخش مربیان و مدیران 16 تن به طور کل شمار و در بخش ورزشکاران 113 بازیکن طبق جدول مورگان به طور تصادفی برگزیده شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه­ی هویت ورزشی برور و سب...

متن کامل

رابطه بین سبک رهبری و منبع قدرت مربیان تیم‌های لیگ برتر والیبال کشور از دیدگاه بازیکنان

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبک رهبری و منبع قدرت مربیان تیم های لیگ برتر والیبال کشور از دیدگاه بازیکنان و اهداف فرعی تحقیق، اولویت‌بندی سبک‌های رهبری و منابع قدرت مربیان بود. به این منظور کلیه بازیکنان لیگ‌ برتر والیبال کشور در سال 1387 به پرسشنامه های مقیاس رهبری در ورزش (چلادورای و صالح، 1980) و اعمال قدرت (سوسمان و دیپ، 1989) پاسخ دادند. روایی این پرسشنامه‌ها توسط 10 نفر از استادان ...

متن کامل

ارتباط بین سبک رهبری مربیان و هویت ورزشی بازیکنان لیگ برتر هندبال ایران

هدف از این پژوهش اولیت­بندی و بررسی رابطه بین سبک­های رهبری مربیان و خرده مقایس­های هویت ورزشی بازیکنان در لیگ برتر هندبال ایران بود. نمونه آماری برابر با جامعه آماری شامل کلیه بازیکنان شاغل در لیگ برتر هندبال در نظر گرفته شد (144n=). ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش(LSS) چلادورای و ساله(1980) با پنج سبک رف...

متن کامل

معادلۀ قیمت‌گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

فوتبال پرطرفدارترین رشتۀ ورزشی در سراسر جهان است که در کشورهای پیشرو، سهم عمده‌ای از کل بازار صنعت ورزش را به خود اختصاص داده است. در پژوهش حاضر به تعیین معادلۀ قیمت‌گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران، مبتنی بر روش حداقل مربعات معمولی پرداخته شد. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود که روایی محتوای آنها را استادان و خبرگان تأیید کردند. پرسشنامۀ اول با ۳۹ گویه، و اعتبار ۸۷/۰ (05/0>P) شا...

متن کامل

نقش استرس در ارتباط هوش هیجانی با سلامت روانی در داوران لیگ برتر فوتبال ایران

ایران بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و به‌صورت میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ داوران و کمک‌داوران لیگ برتر فوتبال ایران (فصل 92-1391) تشکیل دادند (79=N) و نمونۀ آماری برابر با کل جامعه در نظر گرفته شد. ابزار اندازه­گیری شامل سه پرسشنامۀ سلامت عمومی (GHQ-28)، استرس شغلی (جان شرمربورن، 1974) و هوش هیجانی (برادبری و گریوز، 1993) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه­ها را استاد...

متن کامل

ارتباط بین سبک رهبری مربیان، انسجام و انگیزه در لیگ برتر فوتبال

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین سبک های رهبری مربیان، انسجام تیمی و انگیزه موفقیت طلبی در فوتبالیست های لیگ برتر ایران بود. روش پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را بازیکنان حاضر در تیم های فوتبال لیگ برتر ایران در سال 92-91 تشکیل می دهند، که تعداد آنها بر اساس اعلام سازمان لیگ 414 نفر بوده است. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از جدول مورگان 201 ن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 37

صفحات  201- 218

تاریخ انتشار 2016-07-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023