نقش صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در بهبود عملکرد ژنوتیپ های سویا تحت تنش کم آبی

نویسندگان

  • رنجبر, غلامعلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  • قاجار سپانلو, مهدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  • نجفی زرینی, حمید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
چکیده مقاله:

به ­منظور ارزیابی اثر صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی برتحمل به تنش کم آبی در ژنوتیپ­ های سویا، این آزمایش گلدانی با 15 ژنوتیپ وارداتی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1396 در شهرستان دماوند انجام شد. عامل اول شامل 15 ژنوتیپ سویا و عامل دوم شامل دو سطح آبیاری نرمال  و قطع آبیاری در زمان 50 درصد غلاف دهی تا زمان دانه بندی بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تنوعی بین ژنوتیپ ­ها در شرایط کم آبی و آبیاری عادی  وجود داشت. نتایج مقایسه میانگین­ ها نشان داد در شرایط بدون تنش ژنوتیپ های 3، 5 و13 بیش­ترین کلروفیلa ، ژنوتیپ 15 بیش­ترین کلروفیل کل، ژنوتیپ 5 بیش­ترین کاروتنوئید، ژنوتیپ­ های 13 و 14 بیش­ترین پروتئین دانه، ژنوتیپ های 7 و 13 بیش­ترین تعداد برگ، ژنوتیپ­ های 2 و 10 بیش­ترین وزن خشک بوته و ژنوتیپ 13 بیش­ترین شاخص برداشت و عملکرد دانه را داشتند. تنش کم آبیاری باعث کاهش عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک شد. تحت این شرایط برخی صفات نیز افزایش داشتند. ژنوتیپ­ 3 دارای بیش­ترین کلروفیل b و نسبت کلروفیلa  به b،  ژنوتیپ 5 و 8 بیش­ترین فلاونوئید، ژنوتیپ 5 بیش­ترین مقدار پرولین و ژنوتیپ 14 بیش­ترین عملکرد را داشتند. تجزیه به ­مولفه ­های اصلی نشان داد که در شرایط آبیاری عادی چهار مولفه­ اول 67/85  درصد  واریانس کل را تبیین نمودند، به­ طوری که سهم مولفه اول تا چهارم به ترتیب 38/81، 20/65، 15/62 و 10/57 درصد بود. در شرایط اعمال تنش چهار مولفه اول 82/26 درصد واریانس کل را تبیین کردند، به ­طوری که سهم مولفه اول تا چهارم به­ ترتیب 35/85، 25/20، 13/66 و 7/80 درصد بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثرات تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های سویا

به منظور ارزیابی تحمل به تنش خشکی ژنوتیپ های سویا، آزمایشی در قالب طرح بلوک های ناقص با دو تکرار و دو محیط تنش و بدون تنش با استفاده از 49 ژنوتیپ از گروه های رسیدگی II,I و III سال 1383 در مزرعه بخش تحقیقات دانه های  روغنی موسسه تهیه و اصلاح نهال و بذر کرج انجام گرفت. صفات فنولوژیک، عملکرد و اجزای آن و درصد پروتئین و روغن اندازه گیری گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد بین ژنوتیپ ه ا برا...

متن کامل

ارزیابی تأثیرات کودهای زیستی بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه سویا تحت تنش کم آبی

به منظور ارزیابی تأثیرات کودهای زیستی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک سویا تحت تنش کم آبی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار، در سال 1390، در گلخانه دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. در این بررسی سه رژیم آبیاری شامل شرایط بدون تنش (40 درصد تخلیه رطوبت)، تنش متوسط (60 درصد تخلیه رطوبت) و تنش شدید (80 درصد تخلیه رطوبت) و چهار روش کاربرد مخلوطی از ازتوباکت...

متن کامل

ارزیابی تغییرات صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گونه‌های اجدادی و تکاملی گندم تحت تنش کم آبی

آگاهی از تنوع ژنتیکی موجود در ارقام اهلی و خویشاوندان وحشی یک گونه گیاهی، در به‌کارگیری آن‌ها در برنامه-های اصلاحی از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از اراضی زیر کشت گندم در ایران در مناطق خشک قرارگرفته و اینکه گونه ­های گیاهی با راهبرد­های مختلفی ازجمله تغییر در آنزیم­های آنتی­ اکسیدانی، خود را با تنش­های محیطی وفق میدهند، لذا مطالعه هرچه بیشتر در رابطه با شناسایی گو...

متن کامل

واکنش فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ارقام مختلف سویا به تنش کم آبی در مراحل رشد رویشی و زایشی

با توجه به اهمیت سویا و اثر کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک به کاهش عملکرد آن گیاه، این تحقیق به ­منظور بررسی واکنش فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ارقام مختلف سویا در مواجهه با تنش کم­ آبی در مراحل مختلف رشد رویشی و زایشی، آزمایشی به ­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی با چهار تکرار در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال 92-1391 اجرا شد. تیمارهای مورد برسی شامل: رژیم...

متن کامل

اثرات تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های سویا

به منظور ارزیابی تحمل به تنش خشکی ژنوتیپ های سویا، آزمایشی در قالب طرح بلوک های ناقص با دو تکرار و دو محیط تنش و بدون تنش با استفاده از 49 ژنوتیپ از گروه های رسیدگی ii,i و iii سال 1383 در مزرعه بخش تحقیقات دانه های  روغنی موسسه تهیه و اصلاح نهال و بذر کرج انجام گرفت. صفات فنولوژیک، عملکرد و اجزای آن و درصد پروتئین و روغن اندازه گیری گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد بین ژنوتیپ ه ا برا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 39

صفحات  79- 92

تاریخ انتشار 2018-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023