رهی, علیرضا

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

[ 1 ] - تأثیر کودهای بیولوژیک سوپرنیتروپلاس و بیوسوپرفسفات بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک ریحان (Ocimum basilicum L.)

Using bacteria for producing plant nutrients, applying proper methods of soil fertility, and nutrition of plants, other than preserving environment and human health, eliminates unnecessary and wasteful use of chemical fertilizers. Thus, in order to achieve this aim, a greenhouse experiment was carried out, based on completely randomized design with three replications, in Damavand city, during 2...

[ 2 ] - بررسی روابط برخی از صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ریحان (Ocimum basilicum L.)، تحت تأثیر کاربرد کودهای زیستی سوپر نیترو پلاس و بیو سوپر فسفات

به منظور بررسی روابط برخی از صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه ریحان (Ocimum basilicumL.) تحت تاثیر کودهای بیولوژیک  بیو سوپر فسفات و سوپر نیترو پلاس، آزمایشی به صورت گلخانه­ای در پاییز 1390 در شهرستان دماوند در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل مصرف نیترو پلاس به میزان چهار لیتر در هکتار، بیو سوپر فسفات به مقدار دو لیتر در هکتار، مصرف همزمان چهار لیتر نیترو پلاس و دو لیتر...

[ 3 ] - بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های تاج‏خروس (Amaranthus spp) بر پایه صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی با استفاده ازکود بیولوژیک نیتروکسین

چکیده با توجه به کمبود مواد غذایی در خاک­ مراتع، استفاده از کودهای بیولوژیک و کاشت گیاهان مقاوم مانند تاج‏خروس می­تواند به احیای مراتع و تولید علوفه کمک زیادی کند. از اینرو، به منظور بررسی تأثیر کود بیولوژیک نیتروکسین بر اندام هوایی گیاه تاج‏خروس، در سال 1391، آزمایش گلخانه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در شهرستان دماوند اجرا شد. عامل اول شامل سه سطح کود نیتروکسین، شاهد، 1 و 2کیل...

[ 4 ] - اثر هیومیک اسید بر روی رشد رویشی گونه Festuca arundinacea

به‌منظور بررسی اثرات هیومیک اسید بر ویژگیهای رویشی گونه مرتعی Festuca arundinacea آزمایشی گلخانه‌ای در سال 1389 در شهرستان دماوند اجرا شد. کود هیومیک اسید به‌صورت گرانولی به­­­­­مقدار 0، 75، 150 و 225 کیلوگرم در هکتار به­­­عنوان سطوح تیمار مورد بررسی مصرف گردید. تعدادی از ویژگیهای رویشی بوته‌ها مورد مطالعه و یادداشت‌برداری قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمار در صفت­های سطح برگ،...

[ 5 ] - نقش صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در بهبود عملکرد ژنوتیپ های سویا تحت تنش کم آبی

به ­منظور ارزیابی اثر صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی برتحمل به تنش کم آبی در ژنوتیپ­ های سویا، این آزمایش گلدانی با 15 ژنوتیپ وارداتی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1396 در شهرستان دماوند انجام شد. عامل اول شامل 15 ژنوتیپ سویا و عامل دوم شامل دو سطح آبیاری نرمال  و قطع آبیاری در زمان 50 درصد غلاف دهی تا زمان دانه بندی بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تنو...

[ 6 ] - Evaluation of Tolerance of Some Soybean Genotypes to Drought Stress

     In order to recognize the soybean tolerant genotypes, a greenhouse as factorial experiment was conducted in form of randomized complete block design with three repetition in 2017 in Damavand. The first factor contained 15 soybean genotypes and second factor included two levels of normal irrigation and irrigation disruption in time of podding. The traits included plant height, reproductive ...

[ 7 ] - شناسایی ژنوتیپ‌‌های متحمل به خشکی گیاه سویا با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تجزیه کلاستر

به منظور شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به خشکی گیاه سویا آزمایشی گلخانه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1396 در دماوند انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل 50 ژنوتیپ سویا و دو سطح آبیاری نرمال و قطع آبیاری در زمان غلاف دهی بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که واکنش ژنوتیپ‌های سویا به شرایط تنش خشکی و بدون تنش متفاوت بود. ژنوتیپ‌های 2، 14، 21، 38 و 49درهر دو شرا...