نقش قضاوت داوران بر عملکرد کشورهای میزبان در بازی‌های آسیایی

نویسندگان

  • بهمن عسگری دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام‌نور تهران
  • لقمان حسامی دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام‌نور تهران
چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش قضاوت داوران بر عملکرد کشورهای میزبان در بازی‌های آسیایی بود. جامعة آماری پژوهش متشکل از 44 رشتة ورزشی مدال‌آور کشورهای میزبان بازی‌های آسیایی در دورة میزبانی آن‌ها بود که به‌عنوان نمونةپژوهش، 28 رشتة ورزشی دارای قضاوت عمدتاً عینی و عمدتاً ذهنی به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات موردنیاز ازطریق کتاب‌ها، مقالات، پایان‌نامه‌ها و سایت‌های مرتبط با بازی‌های آسیایی جمع‌آوری شد و درستی اطلاعات به‌ تأیید چند منبع رسید. برای دست‌یابی به اهداف پژوهش، مجموع مدال‌های کسب‌شده (یا مدال طلای کسب‌شده) توسط میزبان، با مجموع مدال‌های کسب‌شده (یا مدال طلای کسب‌شده) توسط کشور مربوطه در دوره‌های قبل و بعد از دورة میزبانی مقایسه شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی ازجمله کلوموگروف- اسمیرنوف و ویلکاکسون با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین مجموع مدال‌ها و تعداد مدال طلای کسب‌شده در رشته‌های عمدتاً با قضاوت عینی و عمدتاً با قضاوت ذهنی در شرایط میزبانی در مقایسه با شرایط غیرمیزبانی تفاوت معناداری وجود داشت. همچنین، اختلاف تعداد مدال کسب‌شده در دورة میزبانی نسبت به دورة غیرمیزبانی در رشته‌های عمدتاً با قضاوت ذهنی، بیشتر از رشته‌های عمدتاً با قضاوت عینی بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال : مطالعه موردی داوران لیگ حرفه ای فوتبال ایران

از آنجا که داوران فوتبال پیوسته در معرض فشارهای ناشی از هیجانات بازی، استرس های وارده از سوی عوامل برگزاری مسابقات، تیم ها، مربیان، بازیکنان و تماشاگران قرار دارند استعداد زیادی برای مبتلا شدن به پدیده ی تحلیل رفتگی دارند. هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال: مطالعه موردی داوران لیگ حرفه ای فوتبال ایران می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که به شکل میدا...

متن کامل

نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال : مطالعه موردی داوران لیگ حرفه ای فوتبال ایران

از آنجا که داوران فوتبال پیوسته در معرض فشارهای ناشی از هیجانات بازی، استرس های وارده از سوی عوامل برگزاری مسابقات، تیم ها، مربیان، بازیکنان و تماشاگران قرار دارند استعداد زیادی برای مبتلا شدن به پدیده ی تحلیل رفتگی دارند. هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال: مطالعه موردی داوران لیگ حرفه ای فوتبال ایران می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که به شکل میدان...

متن کامل

پیش‌بینی نتایج کشورهای آسیایی در بازی‌های المپیک بر مبنای عملکرد آن‌ها در بازی‌های آسیایی

هدف از این مطالعه پیش‌بینی نتایج کشورهای آسیایی در بازی‌های المپیک بر مبنای عملکرد آن‌ها در بازی‌های آسیایی است. برای بررسی عملکرد از سه متغیر رتبه، تعداد مدال طلا و مجموع مدال‌ها استفاده شد. جامعۀ آماری تمام کشورهای آسیایی شرکت‌کننده در بازی‌های المپیک وبازی‌هایآسیایی بود (43N=). تمام جامعۀ آماری به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب و نتایج این کشورها در بازی‌های المپیک و آسیایی تجزیه و تحلیل قرار شد. ...

متن کامل

پیش‌بینی عملکرد کشورهای آسیایی در بازی‌های المپیک براساس عملکرد گذشته

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عملکرد کشورهای آسیایی در رویدادهای بزرگ ورزشی بر عملکردشان در بازی‌های المپیک بود. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل تمام کشورهای آسیایی بود که در بازی‌های المپیک موفق به کسب مدال شده‌اند. با استفاده از نمونه‌گیری دردسترس، 69 کشور آسیایی که در چهار المپیک گذشته به کسب مدال موفق شده‌اند، به‌عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. کل اطلاعات ازطریق...

متن کامل

عوامل بازدارنده موثر بر نحوه قضاوت داوران فوتبال ایران

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل بازدارنده موثر بر نحوه قضاوت داوران فوتبال ایران بود. تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نظر چگونگی جمع‌آوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی بود، که به شکل میدانی- کتابخانه‌ای انجام شد. روش شناسی : جامعه آماری پژوهش را 230 نفر از داوران و کمک داوران شاغل در لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال کشور تشکیل می‌دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل 25 ع...

متن کامل

مطالعۀ تأثیر امتیاز میزبانی بر عملکرد کشورهای میزبان

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر امتیاز میزبانی بر عملکرد کشورهای میزبان رویدادهای ورزشی قاره­ای بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمام کشورهای میزبان رقابت­های چند‌رشته­ای ورزشی قاره­ای بود. عملکرد تمام کشورهایی که میزبان بودند (42 کشور) به‌مثابۀ نمونۀ آماری در‌نظر گرفته شد. ‌یافته­ها نشان داد که تفاوت معناداری بین سهم نسبی مجموع مدال­ها و تعداد مدال­های طلا در شرایط میزبانی با شرایط غیر‌میزبانی ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 47

صفحات  153- 166

تاریخ انتشار 2018-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023