نقش مدیریت کیفیت و مسائل زیست محیطی در کسب مزیت رقابتی مؤسسات هتل داری مناطق شمالی کشور

نویسندگان

  • ابوالفضل سهرابی استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران
  • بهمن نقدی مدرس، مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • سیدمحمود حسینی امیری استادیار، بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
  • مهدی روح الامینی استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
چکیده مقاله:

محیط بین المللی گردشگری تغییرات اقتصادی و اجتماعی را ایجاد نموده که منجر به عدم اطمینان بیشتری گردیده است. چنین تحولاتی الزاماً نیاز به بهبود مستمر در کیفیت و پایداری سیستم خدماتی را در صنایع گردشگری امری ضروری می سازد. هدف از این پژوهش بررسی نقش مدیریت کیفیت و مسائل زیست محیطی بر مزیت رقابتی مؤسسات هتل داری می باشد. روش تحقیق آن توصیفی - پیمایشی و از نوع اسنادی – میدانی است و جامعه آماری این پژوهش را مدیران عالی و میانی مؤسسات هتل داری در مناطق شمالی ایران تشکیل می دهد. که برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 224 نفر از مدیران هتل ها به روش تصادفی ساده جهت انتخاب تعیین شدند. جمع آوری داده ها از دو طریق کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی و روایی همگرایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین در بررسی و تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش در مجموع نشان می دهد که شدّت رابطه عملکرد زیست محیطی با مزیت رقابتی تمایزی در میان سایر روابط معنی دار حاکم بر مدل ساختاری پژوهش از بالاترین سطح برخوردار بوده است. همچنین عملکرد زیست محیطی و عملکرد کیفی خدمات هتل نیز رابطه معنی دار مثبتی با مزیت رقابتی هزینه ای داشته اند و از طرف دیگر مدیریت کیفیت هتل نیز بر عملکرد کیفی خدمات هتل و مدیریت زیست محیطی هتل نیز رابطه معنی دار داشته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش مدیریت دانش و سرمایه‌های فکری در کسب مزیت رقابتی

در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمان¬ها بر اساس دانش زندگی می¬کنند و می¬میرند و موفق‌ترین سازمان¬ها، آن‌هایی هستند که از این دارایی ناملموس به نحو بهتر و سریع¬تری استفاده می¬کنند. مطالعات نشان داده است که برخلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (مانند پول، زمین، ماشین¬آلات و غیره)، دانش واقعاً منبعی برای افزایش عملکرد کسب و کار است. از دیدگاه استراتژیک، امروزه از دانش و سرمایه فکری به منظور خلق و افز...

متن کامل

سیستم مدیریت زیست محیطی و عملکرد مالی سازمان؛ نقش میانجی مزیت رقابتی و تعدیلگر هزینه تعویض

ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن ﻣﺒﺮﻫﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎی زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ و آﻟﻮدﮔﻲ‌ﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ هستند. از اﻳﻦ‌رو آﮔﺎه‌ﺳﺎزی و آﻣﻮزش آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰان، ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰاران در ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ارزش و اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮی اﻣﺮی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ‌. آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﺪف ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ اﺑﺰاری ﻛﻠﻴﺪی و راﻫﺒﺮدی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ زﻣﻴﻨﻪ‌ﺳﺎزی ﺗﻐﻴﻴﺮ در داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش آن‌ ها...

متن کامل

هوشمندی رقابتی و کسب مزیت رقابتی

هدف از این پژوهش ، بررسـی رابطه میان هوشـمندی رقابتی با کسب مزیت رقابتی در شرکـت زمزم است. پس از مروری بر مفاهیم هوشمندی رقابتی و مزیت رقابتی، دو پرسشنامه مجزا برای متغیرهای پژوهش طراحی و پس از تائید روایی و پایایی آن ها، میان 52 نفر از مدیران، کارشناسان و متخصصان شرکت زمزم توزیع گردید. نتایج حاصل از بکارگیری آزمون رتبه‌یی اسپیرمن، بیانگر رابطه مستقیم و معنادار هوشمندی رقابتی و ابعاد آن با کس...

متن کامل

تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی با نقش میانجی مدیریت دانش

هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مولفه‌های کسب مزیت رقابتی با بررسی نقش میانجی مدیریت دانش بوده است. روش: این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و بر حسب ماهیت و روش انجام از نوع تحقیق توصیفی و همبستگی می‌باشد. جامعه آماری کارکنان شرکت بیمه ایران استان آذربایجانشرقی بودند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ی 50 سؤالی بود. پایایی پرسشنامه‌ها به روش آلفای کرونباخ و روایی آنها نیز با روش اعتب...

متن کامل

هوشمندی رقابتی و کسب مزیت رقابتی

هدف از این پژوهش ، بررسـی رابطه میان هوشـمندی رقابتی با کسب مزیت رقابتی در شرکـت زمزم است. پس از مروری بر مفاهیم هوشمندی رقابتی و مزیت رقابتی، دو پرسشنامه مجزا برای متغیرهای پژوهش طراحی و پس از تائید روایی و پایایی آن ها، میان 52 نفر از مدیران، کارشناسان و متخصصان شرکت زمزم توزیع گردید. نتایج حاصل از بکارگیری آزمون رتبه یی اسپیرمن، بیانگر رابطه مستقیم و معنادار هوشمندی رقابتی و ابعاد آن با کسب ...

متن کامل

نقش مدیریت دانش و سرمایه های فکری در کسب مزیت رقابتی

در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمان¬ها بر اساس دانش زندگی می¬کنند و می¬میرند و موفق ترین سازمان¬ها، آن هایی هستند که از این دارایی ناملموس به نحو بهتر و سریع¬تری استفاده می¬کنند. مطالعات نشان داده است که برخلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (مانند پول، زمین، ماشین¬آلات و غیره)، دانش واقعاً منبعی برای افزایش عملکرد کسب و کار است. از دیدگاه استراتژیک، امروزه از دانش و سرمایه فکری به منظور خلق و افز...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 30

صفحات  59- 75

تاریخ انتشار 2016-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023