عنوان ژورنال

مدیریت کسب و کار
  • درجه :علمی-پژوهشی
  • issn :2252-0104
  • ناشر :دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی
آخرین شماره> 48 تاریخ انتشار 2020-12-21

دوره

دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1