عنوان ژورنال

مدیریت کسب و کار

درجه: علمی-پژوهشی issn: 2252-0104
ناشر: دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود