نقش مهندسی آزمون در چرخه عمر محصولات نظامی

نویسندگان

  • حسن نوروزی -
  • مهدی حسین پور -
چکیده مقاله:

چالشی که هم اکنون در مهندسی نوین وجود دارد حصول اطمینان از کاهش هزین ههای دور هی عمر و افزایش قابلیت اطمینان محصولاتمی باشد. بدلیل عدم توجه صحیح به بحث مهندسی آزمون در طی چرخه عمر محصولات )یعنی از ابتدای پیدایش ایده تا خلق محصولو پایان عمر آن، بعد از خروج محصولات از کارخانه و تحویل آن به مشتری(، هزین ههای زیادی به هر کی ذینفعان تحمیل خواهد شد.هدف از ارایه این مقاله آشنایی با دسته بندی کلی انواع آزمو نها و جایگاه مهندسی آزمون در طول عمر کی محصول نظامی تا لحظهتحویل به مشتری می باشد.کیی از علل پا یین بودن قابلیت اطمینان و یکفیت محصولات در طول عمر خود، به خصوص بعد از تحویل به مشتری تا پایان عمر آن،عدم وجود تمرکز در صنایع سازنده نسبت به مساله آزمون و ارزیابی می باشد. این عدم توجه به صورت متمرکز روی بحث مهندسی آزمونو متعاقب آن پرورش نیافتن متخصصین طراحی و انجام آزمون، سبب شده است تا این موضوع در چرخه طراحی محصول، به صورت خیلیکم رنگ جلوه گر شود. برنامه ی آزمون بخشی ضروری از تصدیق و صحه گذاری کامل کی محصول ب هحساب می آید. هدف این برنامهدر طول چرخه عمر محصولات، اطمینان از این امر است که آن محصول به تمام الزامات مربوط به طراحی، کارایی و یکفیت رسیده باشد.باید توجه داشت که طرح ریزی الزامات و ملاک های آزمون باید از الزامات طراحی استنتاج شوند. به طورکلی آزمون های مورد استفاده درفازهای مختلف چرخه عمر کی محصول تا زمان تحویل آن به مشتری عبارتند از آزمون تکوین، آزمون تا یید صلاحیت و آزمون پذیرشکه هر کی از این نوع آزمون ها در مرحله خاصی از چرخه تکوین کی محصول مورد استفاده قرار م یگیرند و عدم توجه به آنها سبب ایجادمشکلات متعددی برای مصرفک‌ننده و سازنده خواهد شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

خدمات مهندسی در طول عمر – نوآوری و نقش استانداردها

در این مقاله، یافته‌های پژوهشی حاصل از اتخاذ یک راهبرد (یا گزینه‌های راهبردی) برای مؤسسه‌ی استاندارد بریتانیا[1] ارائه‌ شده است. راهبرد موردنظر به‌منظور توانمندساختن این مؤسسه در توسعه‌ی استانداردها برای ارتقای نوآوری در زمینه‌ی "خدمات مهندسی در طول عمر" اتخاذشده است. هدف از این پژوهش ارائه‌ی یک "سند راهبردی" به‌منظور جهت‌دهی به اقدامات پژوهشی و سایر فعالیت‌های ارائه‌ی خدمات است. این کار با هدف...

متن کامل

آزمون نظریه چرخه عمر در سیاستهای تقسیم سود شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر چرخه عمر بر روی سیاستهای تقسیم سود شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در این تحقیق، دو نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم وسود تقسیمی به اندازه شرکت به عنوان متغیر وابسته و چرخه عمر شرکت به عنوان متغیر مستقل در نظرگرفته شده بود. نخست نمونه آماری با استفاده از متغیرهای رشد فروش، تغییرات مخارج سرمایه ای وعمر، به شرکتهای در مرحله رشد، بلوغ و افول تفکیک...

متن کامل

الگوی مدیریت سود در چرخه عمر شرکت

مدیریت سود و الگوی‌های آن از موضوعاتی است که همواره از سوی نهادهای ناظر و محققان مورد توجه قرار گرفته است. از این‌رو، شناخت عوامل موثر بر رفتار گزارشگری‌مالی مدیران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در این پژوهش، الگوی مدیریت سود در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت و نقش دورنمای رشد بر آن بررسی شد. به این منظور، اقلام تعهدی اختیاری و رفتار چسبنده هزینه به ترتیب برای سنجش الگوی مدیریت سود از طریق اقلام ت...

متن کامل

تاثیر مدیریت سود بر نقد شوندگی سهام با تاکید بر مراحل چرخه عمر (آزمون مدل دیکینسون)

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت سود بر نقد شوندگی سهام طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به اهداف پژوهش تعداد 92 شرکت برای دوره زمانی 1387-1394 مورد بررسی قرار گرفته است. به‌ منظور اندازه‌گیری مدیریت سود  از مدل تعدیل شده کازنیک (1999)، و جهت اندازه‌گیری نقد شوندگی سهام از 20 معیار نقدشوندگی که 17 معیار آن جزء معیار های معاملاتی و 3 معیا...

متن کامل

چرخه عمر شرکت و معیارهای ارزیابی عملکرد

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر چرخه عمر بر روی عملکرد  شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در گام نخست با استفاده از داده های نمونه آماری متشکل از 685 سال- شرکت برای دوره زمانی پنج ساله 1386 تا 1390 با کمک متغیرهای چرخه عمر شامل رشد فروش، سود تقسیمی و مخارج سرمایه‏ای نمونه به سه طبقه شامل شرکت‏های در مرحله رشد، مرحله بلوغ و شرکتهای در مرحله افول دسته بندی شد. یافته های پژوهش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره زمستان

صفحات  14- 19

تاریخ انتشار 2013-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023