نقش و جایگاه مطوّعین در بسط و تثبیت دولت‌های اول تا سوم سعودی

نویسندگان

  • محمد حسین رفیعی کارشناس ارشد تاریخ اسلام
  • ولی‌اله برزگرکلیشمی استاد‌یار دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره)
چکیده مقاله:

جریان وهابیت که در پی بسط اندیشه‌های محمد بن عبدالوهاب در نجد شکل گرفت و پس از انعقاد پیمان همکاری او با محمد بن سعود، وجهه‌ای سیاسی پیدا کرد، تاریخ پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشته است. همراهی و تعامل دو جناح مذهبی و سیاسی حکومت سعودی از موضوعات جذاب برای تحقیق در تاریخ وهابیت است. جناح مذهبی از ابتدا به قدرت و حمایت جناح سیاسی برای نشر وهابیت محتاج بوده و جناح سیاسی نیز نیازمند کسب مشروعیت و مقبولیت مذهبی برای اقدامات خویش بوده است. بر این اساس، گروهی از طلاب علوم دینی و شاگردان ابن عبدالوهاب که به سبب نوع حضور داوطلبانه‌شان، «مطوّع» نامیده می‌شدند، مسئول سازماندهی و تنظیم روابط این دو جناح بودند. نقش و جایگاه مطوعین در طول سه دولت سعودی، فراز و نشیب‌های متعددی را تجربه کرده است. تحلیل این فراز و فرودها و نیز بررسی روند پرتلاطم دو جناح سیاسی و مذهبی دولت سعودی ـ وهابی، به منظور ترسیم نقش و جایگاه مطوّعین در تاریخ این دولت‌ها، هدف اصلی این تحقیق است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش و جایگاه مطوعین وهابی در بسط و تثبیت دولت های اول تا سوم سعودی

ظهور اندیشه وهابیت به عنوان مهم ترین پدیده جریان ساز در تاریخ اسلام معاصر، تاثیرات عمیقی در تحولات و معادلات سیاسی و مذهبی منطقه داشته است. این جریان که در پی بسط اندیشه های محمد بن عبدالوهاب در نجد شکل گرفت و پس از انعقاد پیمان همراهی او با محمد بن سعود، وجهه ای سیاسی پیدا کرد، تاریخ پر فراز و نشیب و منحصر به فردی را پشت سر گذاشته است. همراهی و تعامل جناح مذهبی حکومت سعودی و جناح سیاسی آن، یکی...

15 صفحه اول

نقش و جایگاه مطوّعین در بسط و تثبیت دولت های اول تا سوم سعودی

جریان وهابیت که در پی بسط اندیشه های محمد بن عبدالوهاب در نجد شکل گرفت و پس از انعقاد پیمان همکاری او با محمد بن سعود، وجهه ای سیاسی پیدا کرد، تاریخ پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشته است. همراهی و تعامل دو جناح مذهبی و سیاسی حکومت سعودی از موضوعات جذاب برای تحقیق در تاریخ وهابیت است. جناح مذهبی از ابتدا به قدرت و حمایت جناح سیاسی برای نشر وهابیت محتاج بوده و جناح سیاسی نیز نیازمند کسب مشروعیت و م...

متن کامل

Tracking Mobile Targets Using Sensor Networks

ةـصلاخلا : يوتحت لا و ةضفخنملا ةقاطلا تاذ تادحولا نم ديدعلا ىلع ةيكلسلالا تارعشتسملا ةكبش ةلصوب ةدوزم سلا ةيكل ثيح ، اهنيب اميف لاصتلال إ نكمي تارعشتسملا كلت ن دختسا ا اهم تا قيبطتلا نم د يدعلا يف . م ت د قو ا هتبقارم دار ملا ة قطنملا ى لع يئاوشع لكشب تارعشتسملا عيزوت ثحبلا اذه يف ا م لكش ب اهميس قت و إ ى ل ةدحاو لآ يوتحت ثيح ،ةقرفتم تانايب دعاوقآ لمعتل تاعومجم ة يناكم تا نايب ى لع تارعش تسمل...

متن کامل

[Syntheses of 1,3,4-thiadiazole derivatives].

ةصلاخلا بكرملل ةدیدج تاقتشم ریضحت ىلا ثحبلا يمری 4,3,1 ةیتلاا تلاعافتلا ءارجا للاخ نم لوزایادایاث : ًلاوأ : ب كرملل فیش ةدعاق ریضحت ) 2 و نیما 5 و تبكرم 4,3,1 لوزا یادایاث ( يلیفو یلكوینلا ضیو عتلا ءارجاو ةدعاقلل يرتسلاا ب كرملا نیو كت ى لا يدؤ یل مویدو صلا دیسكوثیا دو جوب ل ثیلاا تاتیسا ومورب عم ) 3 ( ، يذ لا یازاردیھلا عم ھتلعافم تمت ن 99 % د یازاردیھلا قتشم ریضحتل ) 4 ( فیش دعاوق نم د یدع...

متن کامل

Dynamic Stability Enhancement of East-central System in Saudi Arabia via Pss Tuning

عاطقلا طبر ي يذ لا ة يبرهكلا ىو قلا ماظنل يكيمانيدلارارقتسلال ةضيفتسم ةيلمع ةسارد ثحبلا اذه مدقي ني ب ة لوقنملا ةرد قلا ةدا يز ى لع ك لذ ريثأ ت و ةيدوعس لا ءا برهآ ةآر ش ن م ط سولأا عا طقلا و يقرش لا نيعاطقلا ، ىوقلا مظن تاتبثم طبض للاخ نم كلذو . دقل شم ةغايص مت ةلك طبض ةروص ىف تاتبثملا هذه ةلثمأ ةلكشم . ماظنلا ءادأ نيسحتل ك لذو ةدر فنملا ماظنلا ميق ىلع نادمتعت فده يتلاد حارتقا مت دقلو . د قلو ...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 44  شماره 1

صفحات  11- 31

تاریخ انتشار 2011-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023