نقش پوشش گلسنگ در حفاظت خاک‌های لسی شمال استان گلستان از دیدگاه فیزیکوشیمیایی و میکرومورفولوژیکی

نویسندگان

  • فرهاد خرمالی,
چکیده مقاله:

Biological soil covers such as lichens have critical roles in soil stability and prevention of erosion. In order to study the effect of lichen biological covers on aggregate stability and soil conservation, loess hills covered with lichen and uncovered ones were selected in Northern Golestan Province. Five samples were taken from the depth 0 to 5 cm of both two areas for physico-chemical analyses. The undisturbed soil samples were taken for micromorphological studies, too. Analyses of soils revealed that soil organic carbon content increased markedly, compared to uncovered soils. Mean weight diameter also increased about three folds in soils covered with lichen. Fungal hyphae and polysaccharides excretions bind soil particles together and increase size of aggregates. Micromorphological study of thin sections showed that uncovered soils had a weak and massive structure, but soils covered with lichen had a crumb granular and also well -separated angular block and higher proportion of voids. Due to the effect of lichen on upward movement of calcium carbonate, crystallitic b-fabric appeared in the surface layer of covered soils and speckled b-fabric underneath. Excremental pedofeatures are the most common pedofeatures in the covered soils.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی زمین شناسی مهندسی خاکهای لسی استان گلستان

در این پژوهش، خاک های لسی شمال ایران با مطالعه نمونه هایی از استان گلستان مورد ارزیابی قرار گرفته است.3880 کیلومتر مربع از کل منطقه 21000 کیلومتر مربعی در استان گلستان با مصالح لس هایی پوشیده شده است که منشا آنها جنوب چین می باشد. این مصالح لسی عمدتا" در سه ناحیه پراکندگی دارند. پتانسیل رمبندگی ارتباط نزدیکی با شدت بارش سالیانه و آب و هوا دارد. سه نوع اقلیم خشک، نیمه خشک و کوهستانی در استان وجو...

15 صفحه اول

تاریخچه گلسنگ شناسی ایران و برخی گلسنگ های دیگر استان گلستان (شمال ایران)

با آنکه گلسنگ ها بخش مهمی از تنوع زیستی برخی اکوسیستم ها را تشکیل می دهند، تا چندی پیش در ایران توجه ناچیزی به آنها اختصاص یافته بود. مقاله حاضر علاوه بر مرور پیشرفت گلسنگ شناسی در ایران، گزارش های مهمی از تنوع منطقه ارائه می دهد. بر اساس فعالیت میدانی در منطقه درازنو واقع در البرز مرکزی از استان گلستان (شمال ایران)، 18 گونه گلسنگ شناسایی شده است که چهار گونه و یک زیرگونه آن برای اولین بار از ا...

متن کامل

مطالعه میکرومورفولوژی پوسته های بیولوژیک (گلسنگ)در تپه های لسی آلاگل استان گلستان

هدف از این مطالعه بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، میکرومورفولوژی و کانی شناسی خاک های دارای پوشش گلسنگ و بدون پوشش گلسنگ در منطقه آلاگل در استان گلستان است. با توجه به نقش پوسته های بیولوژیک سطحی خاک ها در بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنها و عدم وجود اطلاعات کافی در خصوص خصوصیات میکروسکوپی آنها، این تحقیق می تواند در راستای فهم مکانیسم موثراین پوسته ها مفید باشد بدین منظور از 3 محل در مراتع آلاگل ن...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 15  شماره 57

صفحات  91- 100

تاریخ انتشار 2011-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023