محمد عجمی

کارشناس گروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

[ 1 ] - مطالعه میکرومورفولوژیکی تخلخل و ریزساختمان افق سطحی خاک های لسی استان گلستان تحت تأثیر کاربری اراضی با استفاده از آنالیز تصویر

آنالیز تصویرروشی پیشرفته برای کمّی کردن خصوصیات خاک و افزایش دقت و صحت نتایج مطالعات میکرومورفولوژیکی است. در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر نوع کاربری اراضی بر تخلخل و ریزساختمان افق­ سطحی خاک­ها، تعداد 9 خاک­رخ در کاربری­های متفاوت جنگل­ طبیعی و مصنوعی، اراضی رها شده، باغ و زراعی حفر و تشریح گردید. سپس از هر افق یک نمونه جهت انجام تجزیه­های فیزیکو­شیمیایی و یک نمونه دست‌نخورده جهت مطالعات میکر...

[ 2 ] - شواهد پدوژنیک و میکرومورفولوژیک تخریب اراضی جنگل‌تراشی شده لسی در شرق استان گلستان

In order to study land degradation from the soil genesis and micromorphological perspective, ten soil profiles were dug and described on five slope positions in both forest and deforested cultivated land. The soil samples were taken from all horizons for physico-chemical analysis and micromorphological studies. Forest soils had a well developed argillic and calcic horizons and also mollic epipe...

[ 3 ] - نقش پوشش گلسنگ در حفاظت خاک‌های لسی شمال استان گلستان از دیدگاه فیزیکوشیمیایی و میکرومورفولوژیکی

Biological soil covers such as lichens have critical roles in soil stability and prevention of erosion. In order to study the effect of lichen biological covers on aggregate stability and soil conservation, loess hills covered with lichen and uncovered ones were selected in Northern Golestan Province. Five samples were taken from the depth 0 to 5 cm of both two areas for physico-chemical analys...

[ 4 ] - تأثیر شاخص‌های توپوگرافی و خصوصیات خاک بر عملکرد گندم دیم در اراضی لسی منطقه توشن، شمال ایران

توپوگرافی با اثرگذاری بر کیفیت خاک، می­تواند تولید محصولات کشاورزی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. به منظور ارزیابی تغییرات مکانی عملکرد گندم و ایجاد مدل­های رگرسیونی بین عملکرد محصول و خصوصیات خاک و توپوگرافی، منطقه توشن در استان گلستان انتخاب گردید. نمونه­برداری گندم و خاک به صورت تصادفی از 100 نقطه از موقعیت­های مختلف شیب صورت پذیرفت. تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک­ها و اندازه­گیری مؤلفه­های عملکر...