شمس الله ایوبی

دانشگاه صنعتی اصفهان

[ 1 ] - ارزیابی غلظت و میزان آلودگی فلزات سنگین در گرد و غبار اتمسفری مناطق شهری و صنعتی استان بوشهر

این مطالعه به منظور بررسی غلظت و ارزیابی میزان آلودگی فلزات سنگین در گرد و غبار اتمسفری مناطق شهری، صنعتی و بین شهری استان بوشهر واقع در جنوب غربی ایران انجام شد. بدین منظور 50 نمونه گرد و غبار به صورت خشک از روی برگ‌های نخل و 50 نمونه خاک سطحی در منطقه شهری بوشهر، منطقه صنعتی عسلویه و ترانسکت بین دو شهر به عنوان منطقه غیر شهری جمع‌آوری شد. غلظت کل سرب، مس، کروم، کبالت، منگنز، روی و نیکل نمونه‌...

[ 2 ] - واسنجی و اعتبارسنجی مدل SWAT با استفاده از الگوریتم پرندگان برای شبیه سازی رواناب و رسوب در یک حوزه آبخیز کوهستانی

فرسایش خاک یک تهدید زیست محیطی جدی برای توسعه پایدار و کشاورزی است که می‌تواند منجر به کاهش حاصل‌خیزی خاک، هدررفت عناصر غذایی و کاهش عملکرد گیاهی در زمین‌های کشاورزی شود. در این پژوهش قابلیت استفاده از مدل SWAT برای شبیه‌سازی رواناب و رسوب روزانه در حوزه آبخیز بازفت (از زیرحوزه‌های اصلی حوزه آبخیز کارون شمالی) بررسی شد. برای این منظور ابتدا امکان استفاده از سه مجموعه داده اقلیمی مختلف شامل داده...

[ 3 ] - بررسی تأثیر مواد مادری و گونه‌های گیاهی بر توزیع پروفیلی عناصر تغذیه‌ای در خاک‌های مرتعی کوهستانی کوهرنگ

مادۀ مادری و پوشش گیاهی دو عامل مهم و تأثیرگذار در تشکیل خاک به­حساب می­آیند. نوع عناصر موجود در خاک و مقدار فراهمی آن­ها برای گیاه به­شدت به مادۀ مادری خاک وابسته است از طرفی نوع و تراکم پوشش گیاهی با تغییر در مقدار مادۀ آلی و مکانیسم چرخۀ عناصر، فراهمی آنرا در اکوسیستم­های مرتعی تحت­ تأثیر قرار می­دهد. این مطالعه در ارتباط با توزیع پروفیلی عناصر تغذیه­ای تحت تأثیر گونه­های مرتعی و مواد مادری ...

[ 4 ] - بررسی تغییرات مکانی برخی شاخص‌های فرسایندگی باران با استفاده از زمین‌آمار در استان خوزستان

فرسایندگی باران توانایی باران برای جداسازی ذرات خاک است. هدف از این تحقیق تهیة نقشة فرسایندگی باران در استان خوزستان با استفاده از بهترین شاخص فرسایندگی باران است. بدین منظور، اطلاعات نقطه‌ای شاخص‌های EI30‌، AIm، هادسون، و اونچو در 74 ایستگاه باران‌نگاری و باران‌سنجی با استفاده از روش‌های میان‌یابی قطعی عکس فاصلة وزن‌دار و توابع شعاعی پایه و روش‌های زمین‌آماری کریجینگ و کوکریجینگ به اطلاعات ناح...

[ 5 ] - تأثیر نوع سنگ آذرین بر میزان غلظت عناصر سنگین خاک های حاصل از آن در منطقه قروه استان کردستان

به دلیل تجمع عناصر سنگین در خاک و خطرات ناشی از آن، تشخیص نوع، منشأ و پراکندگی این عناصر از اهمیت ویژه­ای برخوردار شده است. با توجه به اینکه مواد مادری یکی از عوامل اصلی در ارتباط با ترکیب و ویژگی خاک است، در این مطالعه به مقایسه ویژگی­های متفاوت خاک­‌های توسعه‌یافته بر روی مواد مادری متفاوت آذرین پرداخته شده است. در مجموع از 65 نقطه خاک سطحی از عمق 10-0 سانتی­متری از منطقه­ای به وسعت 260 کیلوم...

[ 6 ] - نقشه‎برداری رقومی کلاس‌های خاک با استفاده از نقشه خاک قدیمی در منطقه خشک جنوب شرق ایران

Mapping the spatial distribution of soil taxonomic classes is important for useful and effective use of soil and management decisions. Digital soil mapping (DSM) may have advantages over conventional soil mapping approaches as it may better capture observed spatial variability and reduce the need to aggregate soil types. A key component of any DSM activity is the method used to define the relat...

[ 7 ] - مقایسه روش‌های k نزدیک‌ترین همسایگی و شبکه عصبی مصنوعی برای پهنه‌بندی رقومی شوری خاک در منطقه چاه ‌افضل اردکان

Digital soil mapping techniques which incorporate the digital auxiliary environmental data to field observation data using software are more reliable and efficient compared to conventional surveys. Therefore, this study has been conducted to use k- Nearest Neighbors (k-NN) and artificial neural network (ANN) to predict spatial variability of soil salinity in Ardekan district in an area of 700 k...

[ 8 ] - تغییرپذیری مکانی عناصر غذایی قابل استفاده در خاک سطحی به‌کمک آنالیز مؤلفه‌های اصلی و تکنیک زمین آمار(مطالعه موردی در منطقه آپایپولی ، ایالت آندراپرادش هند)

Understanding distribution of soil properties at the field scale is important for improving agricultural management practices and for assessing the effects of agriculture on environmental quality. Spatial variability within soil occurs naturally due to pedogenic factors as well as land use and management strategies. The variability of soil properties within fields is often described by classica...

[ 9 ] - بررسی رابطه بین تولید گندم و خصوصیات پستی و بلندی زمین در منطقه اردل استان چهارمحال و بختیاری

Crop yield, soil properties and erosion are strongly affected by terrain parameters. Therefore, knowledge about the effects of terrain parameters on strategic crops such as wheat production will help us with sustainable management of landscape. This study was conducted in 900ha, of Ardal district, Charmahal and Bakhtiari Province to develop regression models on wheat yield components vs. terrai...

[ 10 ] - ارزیابی تناسب اراضی برای کشت گلخانه‌ای خیار در مقایسه با سایر کاربری‌های موجود در منطقه مبارکه و زرین‌شهر به کمک تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی

Land suitability evaluation is the fitness of a given tract of land based on its production potential for a defined use. This study was conducted to evaluate the land suitability of Mobarakeh-Zarrinshahr district located in west of Isfahan province using Analytical Hierarchy Process (AHP) technique. To do the evaluation, firstly the hierarchy structure was established, which consisted of object...

[ 11 ] - تعیین غلظت و میزان آلودگی فلزات سنگین در گرد و غبارهای بخشی از استان بوشهر

سابقه و هدف: افزایش صنعتی‌شدن و فعالیت‌های انسانی، انتشار آلودگی‌های مختلف در محیط را تشدید می‌کند. آلودگی هوا به علت اثر روی اکوسیستم و سلامت انسان یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی است. فلزات سنگین که از منابع مختلف مانند فعالیت-های صنعتی و کشاورزی وارد محیط می‌شوند خطرات زیست‌محیطی جدی ایجاد مینمایند. برای کاهش تأثیر این فلزات، شناسایی مناطق آلوده حیاتی است. هدف این مطالعه بررسی برخی ویژگی...

[ 12 ] - فاکتورهای زمین‌زاد و انسان‌زادمؤثر بر خصوصیات مغناطیسی خاک‌های آهکی اطراف زنجان

خصوصیات مغناطیسی خاک‌ها بازتابی از تأثیرات متفاوت کانی شناسی خاک است. کانی‌های موجود در خاک دارای منشاء طبیعی (لیتوژنیک، پدوژنیک) یا انسانی (کانی‌های فرومغناطیس ثانویه) و یا هر دو هستند. این مطالعه برای برآورد تأثیر فعالیت‌های انسانی و مواد مادری مختلف بر پذیرفتاری مغناطیسی در خاک‌های آهکی استان زنجان انجام گرفت. در کل تعداد 241 نمونه خاک سطحی (عمق 10-0 سانتی‌متر) از منطقه‌ای بالغ بر 2000 کیلوم...

[ 13 ] - توانمندی و محدودیت‌های روش طیف‌سنجی مرئی-مادون قرمز نزدیک در پیش‌بینی مقدار کانی‌های رسی غالب در خاک‌های سطحی استان اصفهان

کانی­های رسی جزء اصلی و بنیادی خاک هستند و تعیین مقدار آنها در مدیریت خاک­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. لذا، این مطالعه با اهدافِ بررسی توانایی روش طیف­سنجی مرئی-مادون قرمز نزدیک در تعیین مقدار کانی­های رسی غالب خاک­های استان اصفهان و بررسی محدودیت­های احتمالی در تعیین مقدار کانی­های رسی اجرا شد. آنالیزهای کانی­شناسیبر روی 100 نمونه خاک سطحی جمع­آوری­شده از کل استان اصفهان، با استفاده از دست...

[ 14 ] - اثر شیب و تغییر کاربری اراضی بر پایداری و میزان کربن آلی خاکدانه‌ها

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر شیب و تغییر کاربری اراضی بر پایداری خاکدانه‌ها و میزان کربن آلی آنها در جنگل‌های بلوط غرب منطقة لردگان استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفته است. کاربری‌های رایج در منطقه شامل جنگل طبیعی، جنگل تخریب‌شده و کشاورزی دیم در اراضی تپه ماهوری در سه کلاس شیب 0-10، 10-30 و 30-50 درصد، تیمارهای مورد مطالعه انتخاب شدند. تعداد 99 نمونه خاک از عمق 0-10 سانتی‌متری سطحی خاک برداش...

[ 15 ] - بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی حوضه آبخیز شاخه اصلی زاینده رود به کاربری مطلوب از نظر تولید رواناب و رسوب با استفاده از مدل SWAT2005

فرسایش خاک امروزه یکی از معضلات اساسی کشور است. در تحقیق حاضر از مدل SWAT2005 و روش ارزیابی اراضی برای شبیه­سازی رواناب و رسوب و مقایسه کاربری فعلی و کاربری مطلوب اراضی زیرحوضه شاخه اصلی زاینده رود با هدف نیل به کاهش هدررفت خاک استفاده شد. واسنجی، اعتبارسنجی و آنالیز عدم قطعیت مدل با استفاده از برنامه SUFI-2 انجام شد. در مجموع مدل در شبیه­سازی رواناب بهتر از رسوب عمل کرد. علت این مسئله را می­تو...

[ 16 ] - مقایسه مدل های رگرسیون چند متغیره خطی و شبکه های عصبی مصنوعی برای برآورد عملکرد گندم دیم در مناطقی از زاگرس مرکزی

با توجه به اهمیت گندم در تغذیه انسان و سطح زیر کشت وسیع این محصول به صورت دیم در ایران، این پژوهش با هدف ارزیابی کارایی مدل­های رگرسیون چند متغیره خطی و شبکه­های عصبی مصنوعی برای پیش­بینی عملکرد دانه و زیست­توده گندم دیم (رقم سرداری)، در یک بررسی دو ساله اجرا شد. در دو منطقه از زاگرس مرکزی، 202 نقطه نمونه­برداری تحت کشت گندم دیم و در اجزای مختلف شیب شامل قله شیب، شانه شیب، شیب پشتی، پای شیب و ا...

[ 17 ] - پیش‎بینی مکانی گروه بزرگ‎های خاک با استفاده از مدل‎های رگرسیونی و درخت تصمیم در منطقه جنوب شرق ایران

نقشه توزیع مکانی کلاس‎های خاک برای استفاده مناسب از خاک و تصمیم‎گیری‏های مدیریتی مهم است. نقشه‏برداری رقومی خاک می‏‎تواند توزیع مکانی از کلاس‎های خاک را به صورت کمّی پیش‎بینی ‎کند. ماشین یادگیری اصطلاح کلی برای مجموعه گسترده‎ای از مدل‌ها برای کشف الگوهای موجود در داده‎ها و پیش‌بینی متغیرهای مورد مطالعه است. این مطالعه با هدف مقایسه سه مدل رگرسیون لجستیک چندجمله‎ای، رگرسیون درختی توسعه‎یافته و در...

[ 18 ] - تغییرپذیری مکانی عناصر غذایی قابل استفاده در خاک سطحی به‌کمک آنالیز مؤلفه‌های اصلی و تکنیک زمین آمار(مطالعه موردی در منطقه آپایپولی ، ایالت آندراپرادش هند)

Understanding distribution of soil properties at the field scale is important for improving agricultural management practices and for assessing the effects of agriculture on environmental quality. Spatial variability within soil occurs naturally due to pedogenic factors as well as land use and management strategies. The variability of soil properties within fields is often described by classica...

[ 19 ] - بررسی رابطه بین تولید گندم و خصوصیات پستی و بلندی زمین در منطقه اردل استان چهارمحال و بختیاری

Crop yield, soil properties and erosion are strongly affected by terrain parameters. Therefore, knowledge about the effects of terrain parameters on strategic crops such as wheat production will help us with sustainable management of landscape. This study was conducted in 900ha, of Ardal district, Charmahal and Bakhtiari Province to develop regression models on wheat yield components vs. terrai...

[ 20 ] - Early Holocene Paleoenvironmental changes in North of Gavkhouni Swamp- East of Isfahan-Iran: a review of evidence from palynology

This study was conducted for palynological investigation of recent deposits from east Isfahan in order to reconstruct past environmental conditions of this region. Segzi area is located in 30 km east Isfahan and Rangideh area is 65 km in south east Isfahan. In these areas it was seen, in depth of soil profile, dark layers containing organic matters. Soil samples were taken from five points and ...

[ 21 ] - Impact of Wastewater Irrigation on Soil Mechanical Properties in the Green Space of Mobarakeh Steel Complex

Long-term use of treated wastewaters for irrigation adds compounds and/or ions to soils which might alter the soil physical, hydraulic and mechanical properties. Soil mechanical properties are closely linked with the plant growth. This study was conducted to investigate the effect of short-, mid- and long-term applications of the treated wastewater of Mobarake Steel Company in Isfahan on the so...

[ 22 ] - Investigation of Pedodiversity Indices, Soil Differentiation and Soil-Landscape Evolution in the Semi-Arid Region of Chaharmahal-Va-Bakhtiyari Province

Landscapes are considered as a series of different land units with a size, shape and location arrangement that are permanently under the influence of natural events and human activities. Understanding the dynamics and heterogeneity of landscapes and environmental changes is of great importance. In order to quantitatively analyze and interpret the factors affecting the changes in the environment...

[ 23 ] - میکرومورفولوژی خاک‌های جنگلی توسعه یافته بر روی لس در یک گرادیان بارش در شمال ایران

به منظور بررسی درجه تکامل خاک­های جنگلی مدرن تشکیل شده بر روی لس، 6 خاک­رخ واقع در یک گرادیان بارندگی در شمال ایران (استان­های گلستان و مازندران) انتخاب گردید و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، میکرومورفولوژی و برخی شاخص­های رنگ آن­ها مورد بررسی قرار گرفت. خاک­های مورد مطالعه در رده­های آلفی­سول و مالی­سول طبقه­بندی شدند. نتایج نشان داد که دو فرایند مهم در تشکیل و تکامل خاک­های این مناطق، آبشو...

[ 24 ] - ارزیابی هم خوانی روش های مختلف تعیین پایداری ساختمان خاک برای برآورد فرسایش پاشمانی

پایداری خاکدانه‌ها یکی از عوامل مهم اثرگذار بر فرسایش خاک است. هدف از انجام این پژوهش مقایسه روش‌های مختلف برآورد پایداری خاکدانه‌ها، شامل اندازه‌گیری پاشمان، الک تر و مقاومت برشی اندازه‌گیری‌شده با فروسنج مخروطی اُفتان برای برآورد فرسایش پاشمان است. برای این منظور، 28 نمونه خاک با ویژگی‌های اولیه متفاوت از نظر بافت، آهک و ماده آلی از خاک‌های سطحی استآن‌های اصفهان و چهارمحال بختیاری جمع‌...

[ 25 ] - Temporal Variations of Important Features of Phlogopite Enriched Manure During Composting and Vermicomposting

The production of compost and vermicompost from manure and different organic residues and also, their enrichment with some fertilizers and other treatments have been extensively investigated. However, no study has yet been conducted on the enrichment of composted and vermicomposted manure with clay minerals. This research was, therefore, carried out to investigate the selected properties of phl...

[ 26 ] - تأثیر شاخص‌های توپوگرافی و خصوصیات خاک بر عملکرد گندم دیم در اراضی لسی منطقه توشن، شمال ایران

توپوگرافی با اثرگذاری بر کیفیت خاک، می­تواند تولید محصولات کشاورزی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. به منظور ارزیابی تغییرات مکانی عملکرد گندم و ایجاد مدل­های رگرسیونی بین عملکرد محصول و خصوصیات خاک و توپوگرافی، منطقه توشن در استان گلستان انتخاب گردید. نمونه­برداری گندم و خاک به صورت تصادفی از 100 نقطه از موقعیت­های مختلف شیب صورت پذیرفت. تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک­ها و اندازه­گیری مؤلفه­های عملکر...