هم‌سنجی تأثیر آموزش مدیریت خشم با آموزش همدلی در پرخاشگری دانش‌آموزان دختر

نویسندگان

  • حسین حسینی دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران؛
  • سیمین غلامرضایی دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران؛
  • غفار نصیری هانیس دانشجوی دکتری ، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران؛
  • مریم مهدی عراقی استادیار گروه روان شناسی , دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

هدف: اینپژوهش با هدف هم سنجی اثربخشی آموزش همدلی با آموزش مدیریت خشم بر تراز پرخاشگری دانش­آموزان دختر شهرستان اسلام‌آباد غرب به انجام رسیده است.  روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی است و با به‌کار بستن طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه انجام‌شده است. جامعه­ آماری همۀ دانش ­آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان اسلام‌آباد غرب بود که تعداد 60 نفر از آن‌ها به روش نمونه­ گیری خوشه ­ای گزینش و به روش تصادفی ساده در دو گروه هم‌اندازۀ آزمایش و گروه  گواه گمارده شدند. برای گرد‌آوری داده­ها پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992) و مصاحبه بالینی به‌کاربرده شد. برای گروه‌های آزمایش آموزش همدلی و آموزش مدیریت خشم در هشت جلسه 70 دقیق ه­ای برگزار شد، درحالی‌که گروه‌های گواه مداخله­ ای دریافت نکردند. داده‌های گردآوری‌شده با بهره‌گیری از آزمون تحلیل پراکنش یک‌راهه تحلیل شد. یافته­ ها: برآیند آزمون تحلیل پراکنش نشان داد آموزش مهارت هـــمدلی (001/0>P و 32/157 F=) و مدیریت خشـــم (001/0>P و 95/21 F=) در سنجش با گروه‌های گواه بر کاهش پرخاشگری دانش­آموزان موثر بوده است. برآیند آزمون تعقیبی کمینه تفاوت معنی‌دار نیز نشان داد کاهش متغیر وابسته در گروه‌های آزمایش در سنجش با گروه‌های گواه معنی‌دار (001/0>P) ولی تفاوت تأثیر گروه‌های آزمایش معنی‌دار نیست. ازاین‌رو کارآمدی آموزش مهارت‌های همدلی و مدیریت خشم برای دانش آموزان پرخاشگر به کارشناسان آموزش‌وپرورش گوشزد می‌گردد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش همدلی بر پرخاشگری و سازگاری دانش آموزان دختر پایة ششم ابتدایی شهر یزد است. روش پژوهش، نیمه تجربی است و در آن از دو گروه آزمایش و گواه با انجام پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد. نمونة حاضر 62 نفر از دانش آموزان دختر پایة ششم ابتدایی شهر یزد بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شدند و به‌طور تصادفی و برابر در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. اب...

هدف پژوهش حاضر، شناخت میزان اثربخشی آموزش همدلی (وزیری و لطفی‎کاشانی،1390) در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه بود. 48 دانش‎آموز از دو دبیرستان پسرانة منطقة یک شهر تهران (هر مدرسه 24 نفر) بر اساس نمونه‎برداری داوطلبانه انتخاب و به‎صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند. 12 جلسة دو ساعتی آموزش همدلی برای گروه آزمایشی اجرا شد. میزان رفتارهای پرخاشگرانه هر یک از افراد دو گروه قبل و پس از آموز...

اینپژوهش با هدف تاًثیر آموزش بخشش­درمانی بر کنترل خشم دانش­آموزان دختر پایه­ اولمتوسطه انجام گرفت. بدین منظور از بین دانش­آموزان دختر پایه­ی اول متوسطه شهرتهران در سال تحصیلی 91-90 نمونه­ای با حجم 50 نفر به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به صورت تصادفی دردو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند. در این پژوهش از طرح گروه‌های نا­معادل استفاده شد. میزانخشم آزمودنی­ها با پرسشنامه­ی خشم صفت - حالت...

هدف پژوهش حاضر، شناخت میزان اثربخشی آموزش همدلی (وزیری و لطفی‎کاشانی،1390) در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه بود. 48 دانش‎آموز از دو دبیرستان پسرانة منطقة یک شهر تهران (هر مدرسه 24 نفر) بر اساس نمونه‎برداری داوطلبانه انتخاب و به‎صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند. 12 جلسة دو ساعتی آموزش همدلی برای گروه آزمایشی اجرا شد. میزان رفتارهای پرخاشگرانه هر یک از افراد دو گروه قبل و پس از آموز...

 هدف کلی پژوهش حاضر بررسی اثرات آموزش کنترل خشم بر پرخاشگری دختران تکواندوکار مبتدی 12 تا 14 ساله است. در این پژوهش نیمه آزمایشی 100 تکواندوکار دختر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند و پرسش­نامة پرخاشگری ( شامل مؤلفه­های رفتار، نگرش و احساس پرخاشگرانه)، در مورد آنها اجرا شد. سپس30 نفر از افرادی که در آزمون نمرة بالاتر از میانگین (بالاتر از 38) اخذ کرده بودند به­صورت تصادفی در دو گروه...

هدف این تحقیق با هدف  بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت پرخاشگری بر کاهش و مهار پرخاشگری نوجوانان دختر مؤسسه ایانجام گرفته است . روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با پیش ازمون و پس ازمون است. جامعه آماری 35 نفر از نوجوانان دختر موسسه ای شهرستان تبریز می باشد (93-1392) که به صورت تصادفی12 نفر در گروه آزمایش و 12 نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش به مدت هشت جلسه تحت آموزش گروهی مدیریت پ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود