واکاوی ریسک ها و موانع موفقیت پیاده سازی سیستم ERP با استفاده از رویکرد سیستم های ابتکاری انتقادی (CSH)

نویسندگان

  • سعید جهانیان استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
  • عادل آذر استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
چکیده مقاله:

امروزه سیستم‌‌ برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP)، به ابزاری مهم برای بهبود مزایای رقابتی سازمان‌‌ها تبدیل شده است، که در صورت موفقیت پیاده‌سازی این سیستم، شرکت‌‌ها می‌توانند به سرعت برتری رقابتی را در بازار جهانی کسب کنند. یکی از عوامل موفقیت در پیاده‌سازی این سیستم‌‌ها شناسایی صحیح ریسک‌‌ها و پاسخگویی مناسب به آنها در طول چرخه حیات است. این تحقیق با نگاهی نوآورانه به بررسی احتمال‌ها و موانع موفقیت پیاده‌سازی این سیستم (ERP) با استفاده از رویکرد سیستم‌های ابتکاری انتقادی (CSH) است؛ که هدف‌ آن بنیادی و کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان زمینه ERP تشکیل می‌‌دهند؛ که با استفاده از روش نمونه‌‌گیری هدفمند مصاحبه‌‌هایی با دوازده نفر از این خبرگان انجام شد. یافته‌‌های این تحقیق نشان دهنده آن است که، ریسک‌‌های پیاده‌‌سازی سیستم ERP به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از: احتمال‌های قبل از شروع پیاده‌‌سازی، احتمال‌های زمان اجرا و احتمال‌های بعد از اجرا می‌باشد. همچنین نتیجه این پژوهش پیشنهادهایی برخاسته از اکتشاف و درک داوری‌های مرزی سودبران (داوری‌های اولیه درباره سیستم و نگاه کلی به آن برای شناسایی و در نهایت کنترل احتمال‌های پیاده‌سازی سیستم ERP را فراهم کرده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده سازی سیستم اطلاعات بیمارستانی

  زمینه: استفاده از سیستم­های اطلاعات بیمارستانی در کاهش میزان اشتباه­های پزشکی مؤثر بوده و امکان دست­یابی به موقع به اطلاعات با کیفیت را فراهم نموده است. لذا همه سازمان­های مراقبت سلامت به دنبال پیاده­سازی آن هستند.   هدف : مطالعه به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده­سازی سیستم­های اطلاعات بیمارستانی انجام شد.   مواد و روش­ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1389 بر روی160 نفر از کاربرا...

متن کامل

بررسی شکاف های پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش با استفاده از تکنیک آنالیز فاصله

در این تحقیق، ابتدا با مطالعه منابع مختلف شکافهای پیادهسازی سیستمهایمدیریت دانش شناسایی شدهاند. بهمنظور بررسی شکافهای مدیریت دانش درشرکت ایران خودرو از چارچوب ارائه شده توسط لین و تی سنگ به عنوان پایهتحقیق استفاده شده است. پس از آن با استفاده از آزمونهای آماری و بکارگیرینرم افزار اس پی اس اس وضعیت این شکافها در نمونه انتخابی مورد بررسی قرارگرفت تا از این طریق تعیین گردد شرکت جهت پیادهسازی سیستم...

متن کامل

عوامل موثر در پیاده سازی موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در سازمان های ایرانی و رتبه بندی اهمیت و اولویت آن ها

     در سال­های اخیر سیستم­ های برنامه­ ریزی منابع سازمان (ERP) مورد توجه سازمان­ های ایرانی قرار گرفته است و بسیاری از سازمان­های بزرگ کشور، پروژه­ هایی را برای انتخاب و پیاده­ سازی ERP اجرا کرده­اند. این پروژه ­ها در مسیر اجرا با مشکلات و چالش­ هایی مواجه و در برخی موارد نیز دچار شکست شده‌اند. لیکن آنچه مشاهده می­شود، کمبود نمونه ­های موفق در پیاده ­سازی این سیستم در سطح کشور می‌باشد. تحقیق ح...

متن کامل

برنامه ریزی همزمان AGV ها و ماشین آلات با استفاده از یکپارچه سازی شبکه های پتری و الگوریتم های جستجوی ابتکاری در سیستم های تولید منعطف

در این مقاله الگوریتمی یکپارچه برای برنامه ریزی همزمان AGV ها و ماشین آلات با استفاده از شبکه های پتری و الگوریتم های جستجوی ابتکاری ارائه شده است. در ابتدا با استفاده از شبکه های پتری زمانی مدل مساله مرکب از سه مدول AGV ،محصول و ماشین آلات ایجاد میشود .مدول AGV برای مدلسازی حرکت AGVها،محصول برای مدلسازی فرایند تولید و حرکت قطعات و ماشین آلات برای مدلسازی تخصیص ماشین آلات طراحی شده است. در ادا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 4

صفحات  31- 58

تاریخ انتشار 2019-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023