واکاوی نقش کنشگران نظام دانش و اطلاعات کشاورزی بر روی دانش فنی گلخانه داران ( مطالعه موردی استان خراسان جنوبی )

نویسندگان

  • سمیرا ادیب کارشناس ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
  • کوروش روستا دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
چکیده مقاله:

این تحقیق به واکاوی نقش کنشگران نظام دانش و اطلاعات کشاورزی بر روی دانش فنی گلخانه داران در استان خراسان جنوبی می پردازد. تحقیق حاضر از روش شناسی توصیفی- همبستگی استفاده نموده و از لحاظ زمانی به فعالیت‌های ارکان نظام دانش و اطلاعات کشاورزی در گلخانه‌ها در سال 1388 محدود است. جامعه آماری این تحقیق شامل گلخانه‌داران استان خراسان جنوبی است که بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی استان تعداد آنها بالغ بر 122 نفر می‌باشد. در این پژوهش برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز از روش سرشماری استفاده گردیده است. یافته‌های تحقیق حکایت از آن دارد که دانش فنی گلخانه داران مورد مطالعه در سطح ضعیف می‌باشد و بین مشارکت اطلاعاتی بهره برداران گلخانه‌دار با محققان، مروجان و استادان دانشگاه‌ها و کشاورزان همکار و دانش فنی بهره‌برداران با اطمینان 95 درصد رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد و همچنین‌، بین میزان دانش فنی بهره برداران گلخانه دار با میزان تحصیلات، سابقه فعالیت کشاورزی‌، سابقه فعالیت کشت گلخانه، سطح زیر کشت محصولات کشاورزی و میزان تولید در واحد سطح محصولات گلخانه‌ای در سطح 95 درصد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون برای تعیین معادله تخمین ویژگی‌های فردی وحرفه‌ای موثر بر دانش فنی گلخانه‌داران نشان داد که متغیرهای تحصیلات، سابقه کشت گلخانه‌ای‌، سابقه کار کشاورزی و سطح زیر کشت محصولات کشاورزی به ترتیب به عنوان مهمترین متغیرهایی بودند که بیشترین سهم را در میزان تغییرات متغیر وابسته دانش فنی گلخانه‌داران داشتند و حدود 39 درصد تغییرات واریانس این متغیر را تبیین نموده‌اند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی نگرش گلخانه داران استان خراسان جنوبی نسبت به کنشگران نظام دانش و اطلاعات کشاورزی

تحقیق با هدف ارزیابی نگرش گلخانه داران نسبت به ارکان نظام دانش و اطلاعات کشاورزی و شناخت عوامل مؤثر بر میزان مشارکت در این فرآیند اجرا گردید. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایشی و توصیفی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 122 نفر از گلخانه داران استان خراسان جنوبی است که از طریق روش سرشماری انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که نگرش گلخانه داران نسبت...

متن کامل

ارزیابی نگرش گلخانه‌داران استان خراسان جنوبی نسبت به کنشگران نظام دانش و اطلاعات کشاورزی

تحقیق با هدف ارزیابی نگرش گلخانه‌داران نسبت به ارکان نظام دانش و اطلاعات کشاورزی و شناخت عوامل مؤثر بر میزان مشارکت در این فرآیند اجرا گردید. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایشی و توصیفی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 122 نفر از گلخانه‌داران استان خراسان جنوبی است که از طریق روش سرشماری انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که نگرش گلخانه‌داران نسبت...

متن کامل

ارزیابی دانش فنی کشاورزان در رابطه با زراعت زعفران ( مورد مطالعه: استان خراسان ‌جنوبی)

یکی از عوامل پائین بودن میزان عملکرد زعفران در ایران، عدم اطلاعات کافی و ناآشنا بودن زعفران­کاران با  اصول کشت و کار علمی این گیاه نقدینه است. در این تحقیق، هدف این بود که با ارزیابی دانش کشاورزان استان خراسان جنوبی در مورد کشت زعفران، نقاط ضعف و قوت آنان مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان از طریق انتقال یافته­های این پژوهش به متولیان و کشاورزان، قدم­های مؤثری را در جهت افزایش عملکرد، برداشت. برای ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 43  شماره 2

صفحات  309- 320

تاریخ انتشار 2012-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023