واکاوی هنجارهای مؤثر بر انتخاب استاد راهنما در حوزه‌های محض ( علوم ریاضی) و میان رشته‌ای ( علوم تربیتی): یک مطالعه پدیدار شناختی

نویسندگان

  • سعید صفایی موحد دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران.
  • محمد عطاران دانشیار دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران.
چکیده

رشته‌های مختلف دانشگاهی، اجتماعات متفاوتی هستند که هر کدام مانند یک قبیله قلمرو‌ها، مرز‌های خاص، هنجار‌ها و فرهنگ خاص خود را دارند. بر همین اساس بچر به توصیف فرهنگ رشته‌ای علوم مختلف می‌پردازد. به عقیده‌ وی علوم محض از نظر فرهنگی رقابتی ، از نظر سیاسی به خوبی سازمان یافته، دارای میزان انتشار بالا، و وظیفه محور هستند, در حالیکه علوم اجتماعی کاربردی از نظر علمی کارکرد گرا، فایده گرا ، مرتبط با ارتقای رفتار‌ها، از نظر فرهنگی ناظر به بیرون، دارای موقعیت نامعین، انتشارات دارای مخاطبان محدود ، و قدرت محور هستند. در این مطالعه با در نظر گرفتن این دیدگاه هنجار‌های دانشجویان کارشناسی ارشد دو رشته علمی مختلف (علوم تربیتی به عنوان یک حوزة میان رشته‌ای و ریاضی به عنوان یک حوزه محض) در انتخاب استاد راهنما مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحقیق پدیدار شناسی صورت گرفته و ابزار جمع آوری داده‌ها مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته بوده است. به منظور دستیابی به داده‌های مورد نظر، تعداد 16 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد علوم تربیتی و 9 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ریاضی یکی از دانشگاههای تهران با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و داده‌های حاصل از ایشان با روش کد گذاری داده‌های رِوایی تحلیل شده‌اند. نتایج حاصل نشان می‌دهند که معیار‌های مورد نظر دانشجویان رشتة علوم تربیتی در انتخاب استاد راهنما عبارت است از: ویژگی‌های رفتاری استادان، موقعیت استادان، معیار‌های آکادمیک، معیار‌های غیر آکادمیک، میزان حمایت احتمالی، و محدودیت‌ها . از سوی دیگر دانشجویان رشتة ریاضی معیار‌های نسبتاً متفاوت دیگری را به شرح ذیل، در انتخاب استاد راهنما مد نظر قرار می‌دهند: سبک نظارت پژوهشی، ویژگی‌های علمی اساتید، ویژگیهای شخصیتی اساتید، معیار‌های غیر آکادمیک، محدودیت. بررسی تطبیقی نتایج حاصله در چارچوب رویکرد گشتالتی نشان می‌دهد که دانشجویان رشتة ریاضی بیشتر تحت تأثیر شکل (جنبه‌های علمی پروژة پایان نامه) و دانشجویان علوم تربیتی تحت تأثیر زمینه (مصلحت اندیشی و روابط) اساتید خود را بر می‌گزینند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

واکاوی هنجارهای مؤثر بر انتخاب استاد راهنما در حوزه های محض ( علوم ریاضی) و میان رشته ای ( علوم تربیتی): یک مطالعه پدیدار شناختی

رشته های مختلف دانشگاهی، اجتماعات متفاوتی هستند که هر کدام مانند یک قبیله قلمرو ها، مرز های خاص، هنجار ها و فرهنگ خاص خود را دارند. بر همین اساس بچر به توصیف فرهنگ رشته ای علوم مختلف می پردازد. به عقیده وی علوم محض از نظر فرهنگی رقابتی ، از نظر سیاسی به خوبی سازمان یافته، دارای میزان انتشار بالا، و وظیفه محور هستند, در حالیکه علوم اجتماعی کاربردی از نظر علمی کارکرد گرا، فایده گرا ، مرتبط با ارت...

متن کامل

واکاوی هنجارهای مؤثر بر انتخاب استاد راهنما در حوزه های محض ( علوم ریاضی) و میان رشته ای ( علوم تربیتی): یک مطالعه پدیدار شناختی

رشته های مختلف دانشگاهی، اجتماعات متفاوتی هستند که هر کدام مانند یک قبیله قلمرو ها، مرز های خاص، هنجار ها و فرهنگ خاص خود را دارند. بر همین اساس بچر به توصیف فرهنگ رشته ای علوم مختلف می پردازد. به عقیده وی علوم محض از نظر فرهنگی رقابتی ، از نظر سیاسی به خوبی سازمان یافته، دارای میزان انتشار بالا، و وظیفه محور هستند, در حالیکه علوم اجتماعی کاربردی از نظر علمی کارکرد گرا، فایده گرا ، مرتبط با ارت...

متن کامل

تبیین تفاوت هنجارهای پنهان (برنامه درسی پنهان) در انتخاب استاد راهنما در دانشکده های علوم ریاضی و علوم تربیتی

برنامه درسی پنهان در آموزش عالی شامل قواعد تصریح ناشده ای است که برای تکمیل موفقیت آمیز آموزش رسمی، ضروری به نظر می رسند. یکی از مهمترین ابعاد آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی که با پویایی های خاصی همراه بوده و نقشی اساسی در شکل گیری برنامه درسی پنهان دارد، مرحله انجام پایان نامه است. به عقیده برخی صاحبنظران، انتخاب استاد راهنما که یکی از ابعاد فرایند نظارت پژوهشی است، تحت تاثیر عامل عمده ای به نام ...

15 صفحه اول

واکاوی برنامه درسی پنهان در انتخاب استاد راهنما در دانشکده ریاضی: یک مطالعه کیفی

برنامه درسی پنهان در آموزش عالی را می توان شامل قواعد تصریح ناشده ای دانست که برای تکمیل موفقیت آمیز آموزش رسمی ضروری به نظر می رسد. یکی از مهمترین ابعاد آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی که با پویایی های خاصی همراه بوده، نقشی اساسی در شکل گیری برنامه درسی پنهان دارد، مرحله انجام پایان نامه است. در این مطالعه، با توجه به پویایی های خاص روابط استاد راهنما ـ دانشجو در انجام این پروژه ها سعی شده است تا ...

متن کامل

بررسی عوامل پنهان تأثیرگذار بر انتخاب استاد راهنما: یک مطالعه پدیدارشناسی

زمینه و هدف: برنامه درسی پنهان یکی از مباحث بسیار روشنگرانه‌ای است که صاحب‌نظران برنامه درسی در سال‌های اخیر مطرح ساخته‌اند. در این پژوهش، معیارهای انتخاب استاد راهنما از طریق تجارب کسب شده از فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری بررسی شد. روش کار: تحقیق حاضر از نوع کیفی و به روش پدیدارشناختی انجام گردید. شرکت کنندگان مطالعه همه فارغ‌التحصیلان دکتری و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته ب...

متن کامل

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب استاد راهنما و همکار پژوهشی با فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی

 پژوهش حاضر با هدف به‌کارگیری روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی در اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب متخصصان دانشگاهی برای انتخاب همکار پژوهشی و انتخاب استاد راهنما بر اساس رزومه استادان انجام شد تا نشان دهد که چگونه و بر اساس چه معیارهایی، یک فرد خبره دانشگاهی با تخصص مورد ‌نیاز کاربر شناسایی می‌شود. با بررسی آیین‌نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی و انتخاب استاد نمونه وزارت علوم تحقیقات و فناوری و با توجه ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 4

صفحات  95- 121

تاریخ انتشار 2012-03-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022