وسایل ارتباط جمعی، موقعیت اجتماعی- اقتصادی مخاطبان و برجسته‏سازی دانش مرتبط با سبک زندگی سلامت محور

نویسندگان

  • برومند شرفی دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران
  • جواد افشار کهن همدان-دانشگاه بوعلی سینا-دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی-گروه علوم اجتماعی
چکیده مقاله:

امروزه بیماری‏های عفونی و مسری جای خود را به بیماری‏های مزمن و غیرواگیر داده‏اند. بنابراین به رهیافتی نو در حوزه سلامت  نیاز است تا فرد از این بیماری‏ها در امان ماند. این رهیافت، اتخاذ سبک زندگی سالمی است که از یک سو بر مسؤول بودن فرد تأکید می‏کند و از سوی دیگر، نیاز به کسب دانش کافی در حوزۀ سلامت را خاطر نشان می‏کند. وسایل ارتباط جمعی به عنوان یکی از منابع اصلی کسب اطلاع، می‏توانند دانش مرتبط با سبک زندگی سلامت محور را در بین مخاطبان ارتقا دهند. این پژوهش، با آزمون رگرسیون چند متغیر و سپس تحلیل مسیر مدل تحقیق، نقش رسانه‏ها را با حضور سه متغیر کاربرد رسانه‏ای، احساس نیاز به راهنمایی و موقعیت اجتماعی- اقتصادی، در برجسته‏سازی سبک زندگی سلامت محور مطالعه کرده است. روش تحقیق در این بررسی کمّی و در قالب پیمایش و پرسشنامۀ تحقیق تکمیل شده است. سنجش اعتبار پرسشنامه به دو روش سازه‏ای و صوری و سنجش پایایی به روش‏های آلفای کرونباخ و آزمون- آزمون مجدد صورت گرفته است. جامعۀ آماری تحقیق، افراد 40 سال به بالای شهر کرمانشاه است. روش نمونه‏گیری تحقیق، نمونه‏گیری خوشه‏ای چند مرحله‏ای و حجم نمونه 400 نفر است. براساس نتایج پژوهش، رسانه‏ها با برجسته‏سازی سبک زندگی سلامت محور، دانش مخاطبان را در این زمینه ارتقا می‌دهند. البته تأثیر رسانه‏های چاپی بیش از رسانه‏های الکترونیک است و وقوع برجسته سازی نیز در بین مخاطبان، از جهت حس نیاز به راهنمایی متفاوت است. همچنین برخورداری از موقعیت اجتماعی- اقتصادی بالاتر، هم حس نیاز به راهنمایی بیشتر را در بین مخاطبان برمی‏انگیزد و هم میزان کاربرد رسانه را افزایش می‏دهد. حاصل چنین اختلافی، تفاوت در برخورداری از دانش مرتبط با سبک زندگی سلامت محور است .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با سبک زندگی سلامت محور جوانان شهر اصفهان

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با سبک زندگی سلامت محور جوانان شهر اصفهان انجام شد. چارچوب نظری و مدل تحلیلی با استفاده از نظریه نظریه‌پردازانی همچون بوردیو و کاکرهام ارائه شد. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و در جهت ارتقا روایی سنجه‌های پرسشنامه از اعتبار صوری استفاده شد و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کلیه متغیر ها بالاتر از 70/0 به دست آمد. جا...

متن کامل

سبک زندگی مرتبط با سلامت پرستاران

چکیده زمینه و هدف: با توجه به عوامل مختلف تهدید کننده سلامت پرستاران و پیچیدگی خدمات پرستاری، پرداختن به فعالیتهای ارتقاء دهنده سلامت پرسنل پرستاری، به عنوان یکی از رشته‌های اصلی زنجیره مراقبت، برای اقدامات بالینی با کیفیت بیشتر ضروری می نماید، ارتقاء سلامت یک جزء حیاتی در پرستاری است که نیاز است در سبک زندگی هر پرستار جایگزین شود، از این رو مطالعه ای با هدف بررسی سبک زندگی مرتبط با سلامت ...

متن کامل

بررسی رابطه سبک زندگی سلامت محور با سلامت اجتماعی در بین مردم شهر تالش

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه­ی سبک زندگی با سلامت اجتماعی در بین مردم شهر تالش بود. در این پژوهش که به روش پیمایش انجام شد، 380 نفر از ساکنان شهر تالش با استفاده از شیوه­ی نمونه‌گیری خوشه‌ای متناسب (PPS) انتخاب و با کمک ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده­ها، مقیاس سبک زندگی سلامت محور و سلامت اجتماعی کییز بود. اعتبار ابزار به شیوه­ی محتوایی محرز شد و بالا بودن ضریب آلفای ...

متن کامل

ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان

 Background & Aim: Health promotion and its maintenance are considered important elements in social development. Evidence implies that there is relationship between lifestyle and general health. Approximately 53% of the reasons of mortality rates is related to people's lifestyle. The impotance of lifestyle and related reasons have made the researchers to explore the issues of life style and hea...

متن کامل

مدرسه، خانواده و سبک زندگی سلامت محور در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

سبک زندگی نوجوانان در سال های اخیر دستخوش تحولات زیادی شده است. گسترش فزاینده غذاهای آماده و سریع، مخاطره ها و مسائل زندگی شهری و کم تحرکی حاصل از آن، رواج یافتن رسانه ها و آشنایی با عناصر فرهنگی کشورهای دیگر، و مسائلی از این دست باعث شده که سبک و شیوه زندگی و رفتارهای مصرفی دانش آموزان تغییرات شگرفی را تجربه کند. مقاله حاضر با تکیه بر دیدگاه های اندیشمندانی مانند پییر بوردیو و آنتونی گیدنز، تا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 27  شماره 1

صفحات  77- 94

تاریخ انتشار 2016-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023