وضعیت باورها و حالت فراشناختی و حافظه کاری دانش‌آموزان دوره متوسطه

نویسندگان

  • حسن سالاری فرد اسنادیار دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش باورها و حالت فراشناختی در حافظه کاری دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم شهر بیرجند است. روش: این پژوهش از نظر روش گردآوری داده‏ها جزء پژوهش‏های توصیفی و از نوع همبستگی می‏باشد و براساس ماهیت، جزء پژوهش‏های بنیادی محسوب می‏شود. جامعه­ی این پژوهش کلیه دانش‌آموزان متوسطه دوره دوم شهر بیرجند در سال تحصیلی 95-94 می­­باشد. با توجه به این‌که حجم کل جامعه مورد نظر 2000 نفر می باشد با استفاده از فرمول کوکران تعداد 300 نفر دانش آموز دختر و پسر انتخاب شدند. از شیوه نمونه گیری طبقه ای نسبتی بر حسب جنسیت استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌های حالت‌های فراشناخت اونیل و جمال عابدی (1996) (پایایی 94/0)؛ پرسشنامه باورهای فراشناخت ولز و کاترایت (2004) (پایایی 87/0) و حافظه کاری دن (2008) (پایایی، 94/0) می شد. یافته‌ها: متغیر حالت‌های فراشناخت و میانگین تمامی مؤلفه­های حالت­های فراشناخت (آگاهی فراشناخت، راهبرد فراشناخت، خودبازبینی و برنامه‌ریزی) بالاتر از حد متوسط قرار دارند. میانگین متغیر باورهای فراشناخت دانش‌آموزان پایین تر از حد متوسط قرار دارد. میانگین متغیر "کنترل ناپذیری و خطر پذیری" و متغیر کفایت شناختی و متغیر باورهای مثبت در مورد نگرانی پایین تر از حد متوسط قرار دارند. میانگین­متغیر "خودهشیاری شناختی" و متغیر "نیاز به کنترل افکار بالاتر از حد متوسط قرار داشت.  و میانگین حافظه کاری دانش‌آموزان پایین تر از حد متوسط قرار دارد.

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

خودتنظیمی تحصیلی یکی از موضوعات اساسی آموزش و پرورش است که به نظر می رسد با فراشناخت در رابطه می باشد، بررسی این ارتباط از جنبه نظری و کاربردی دارای اهمیت است، پس هدف این مطالعه بررسی و تعیین نقش مولفه های فراشناختی در خودتنظیمی تحصیلی بود، روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که 318 دانش آموز پسر پایه دوم دبیرستان از منطقه شش آموزش و پرورش شهر تهران، به روش نمونه گیری خوشه ای، انتخاب شدند. آنان پ...

فراشناخت یکی از فرایندهای عالی شناختی است که با سایر قابلیت های شناختی رابطه مثبت دارد و از طرف دیگر به عنوان یک عامل زمینه ساز در بیشتر آسیب های روان شناختی مدنظر قرار می گیرد. هدف این مطالعه مشخص کردن مولفه های فراشناختی بازدارنده و تسهیل کننده نگرانی بود. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. نخست بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای، نمونه ای شامل 318 دانش آموز پسر پایه دوم دبیرستان از منطقه شش آموز...

فراشناخت یکی از فرایندهای عالی شناختی است که با سایر قابلیت های شناختی رابطه مثبت دارد و از طرف دیگر به عنوان یک عامل زمینه ساز در بیشتر آسیب های روان شناختی مدنظر قرار می گیرد. هدف این مطالعه مشخص کردن مولفه های فراشناختی بازدارنده و تسهیل کننده نگرانی بود. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. نخست بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای، نمونه ای شامل 318 دانش آموز پسر پایه دوم دبیرستان از منطقه شش آموز...

خودتنظیمی تحصیلی یکی از موضوعات اساسی آموزش و پرورش است که به نظر می رسد با فراشناخت در رابطه می باشد، بررسی این ارتباط از جنبه نظری و کاربردی دارای اهمیت است، پس هدف این مطالعه بررسی و تعیین نقش مولفه های فراشناختی در خودتنظیمی تحصیلی بود، روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که 318 دانش آموز پسر پایه دوم دبیرستان از منطقه شش آموزش و پرورش شهر تهران، به روش نمونه گیری خوشه ای، انتخاب شدند. آنان پ...

هدف : هدف از پژوهش حاضر هنجاریابی پرسش‌نامۀ راهبردهای شناختی و فراشناختی مک‌اینری و داوسون (2004)بر روی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان بود. روش: روش پژوهش،‌ توصیفی از نوع هنجاریابی و جامعه آماری شامل کلیۀ دانش‌آموزان دوره متوسطۀ شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-1388 بود. حجم نمونه برابر با 350 نفر بود، که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای و طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پرسش‌ن...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود