ویژگیهای کاریوتیپی در گونههایی از جنسهای بابونه L. Tripleurospermum و L. Matricaria

نویسندگان

چکیده مقاله:

در این مطالعه، تنوع سیتوژنتیکی جمعیت‌های دو جنس Tripleurospermum و Matricaria با استفاده از روش استوهماتوکسیلین آهن مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور آلفا برومونفتالین برای عمل پیش‌‌تیمار، محلول لویستکی جهت تثبیت، سود یک نرمال برای هیدرولیز و استوهماتوکسیلین آهن جهت رنگ‌‌آمیزی استفاده شدند. صفات و ویژگی‌‌های کاریوتیپی شامل طول کل کروموزوم، شاخص‌‌های عدم تقارن درون و بین کروموزمی، درصد شکل کلی کاریوتیپ، شاخص عدم تقارن و فرمول کاریوتیپی اندازه‌‌گیری و محاسبه گردید. جمعیت‌های مورد مطالعه دیپلوئید و تتراپلوئید بودند. جمعیتی از گونه  T. diciformeاز زابل متقارن‌‌ترین کاریوتیپ و جمعیتی از گونه M. recutita  از مجارستان نامتقارن‌‌ترین کاریوتیپها را داشتند. جمعیتی از گونه M. recutita از اصفهان دارای بیشترین طول بازوها و جمعیت‌های گونه M .recutita از مجارستان دارای کمترین طول بازوها بودند.  براساس تجزیه خوشه‌‌ای گروههای تتراپلوئیددر یک گروه و گروههای دیپلوئید در گروه جداگانه قرار گرفتند. همچنین جمعیتی از گونه T. diciforme از تهران و M. recutita از زابل دارای بیشترین شباهت و جمعیت‌هایی از  T. sevanenseاز فارس و T. diciforme از زابل کمترین شباهت را دارا بودند. در تجزیه به مؤلفه‌‌های اصلی، سه مؤلفه در مجموع 48/89 درصد تنوع داده‌‌ها را توجیه نمودند، به‌طوری‌که صفات طول کل کروموزوم، طول بازوی بلند و طول بازوی کوتاه دارای بیشترین اهمیت بودند. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ویژگیهای کاریوتیپی در گونههایی از جنسهای بابونه l. tripleurospermum و l. matricaria

در این مطالعه، تنوع سیتوژنتیکی جمعیت های دو جنس tripleurospermum و matricaria با استفاده از روش استوهماتوکسیلین آهن مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور آلفا برومونفتالین برای عمل پیش تیمار، محلول لویستکی جهت تثبیت، سود یک نرمال برای هیدرولیز و استوهماتوکسیلین آهن جهت رنگ آمیزی استفاده شدند. صفات و ویژگی های کاریوتیپی شامل طول کل کروموزوم، شاخص های عدم تقارن درون و بین کروموزمی، درصد شکل کلی کاریوت...

متن کامل

تنوع ژنتیکی جمعیت‌های سه گونه بابونه Anthemis tinctoria L.، Matricaria recutita L. و Tripleurospermum sevanense (Manda) pobed به وسیله پروتئین‌های کل و تعیین ارتباط آن با عوامل جغرافیایی

بابونه از گیاهان داروئی با ارزش است که در ایران از شمال تا جنوب به صورت خود رو می‌روید. برای بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های وحشی بابونه و تعیین ارتباط آن با عوامل اکولوژیکی، الگوی پروتئینی 170 ژنوتیپ از یازده جمعیت Anthemis tinctoria ، یک جمعیت Matricaria recutita و پنج جمعیت Tripleurospermum sevanense تعیین شد. بر اساس نتایج SDS-PAGE، 34 باند قابل تکثیر پپتید پروتئینی برای مطالعه تنوع ژنتیکی مشاه...

متن کامل

ریزازدیادی و پینه زایی گیاه دارویی بابونه (.matricaria chamomilla l)

بابونه آلمانی (matricaria chamomilla l.) و بابونه شیرازی (matricaria recutita l.) از مهم ترین گیاهان دارویی خانواده کاسنی می باشند که در صنایع داروسازی، بهداشتی، آرایشی و غذایی استفاده می شوند. ریزازدیادی درونشیشه ای گیاهان، پتانسیل بالایی جهت تولید داروهای گیاهی و با کیفیت بالا، احیاء و حفظ گیاه، ایجاد تنوع سوماکلونی، تکثیر به صورت صنعتی، تولید متابولیت های ثانویه باارزش و افزایش مواد موثره دا...

15 صفحه اول

تأثیر سالیسیلیک اسید بر میزان فلاونوئیدها،آپی‌ژنین،آنتوسیانین و قندها در بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

در این پژوهش، تأثیر سالسیسلیک اسید بر برخی از ترکیبات فنلی و قندهای محلول در بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) بررسی شد. غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسید در گیاهان 90 روزه در کشت هیدروپونیک طی چهار روز مطالعه شد. اگر چه غلظت 125/0 میلی‌مولار سالیسیلیک اسید آثار واضحی داشت، بررسی‌ها نشان داد که غلظت‌های بالا سبب توقف رشد و از بین رفتن گیاه می‌شود و غلظت‌های پایین ‌تأثیر ویژه‌ای ندارد. نتایج ...

متن کامل

بررسی خصوصیات زراعی و روابط بین آن ها در توده های بابونه آلمانی ). )Matricaria chamomilla L

بابونه گیاه علفی و بومی اروپاست که به دلیل کاربردهای فراوانی که در صنایع دارویی و آرایشی دارد از مهم ترین گیاهان دارویی درعرصه تجارت جهانی می باشد. به منظور بررسی خصوصیات زراعی و روابط بین آن ها در توده های بابونه جمع آوری شده از نقاط مختلفکشور، بذور 20 توده همراه با پنج واریته اروپایی در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان در قالب طرح آگمنتکشت و صفات مختلف فنولوژیکی و مورفول...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 19  شماره 2

صفحات  251- 262

تاریخ انتشار 2012-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023