شکوه مسعودیان خوازنی

[ 1 ] - ویژگیهای کاریوتیپی در گونههایی از جنسهای بابونه L. Tripleurospermum و L. Matricaria

در این مطالعه، تنوع سیتوژنتیکی جمعیت‌های دو جنس Tripleurospermum و Matricaria با استفاده از روش استوهماتوکسیلین آهن مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور آلفا برومونفتالین برای عمل پیش‌‌تیمار، محلول لویستکی جهت تثبیت، سود یک نرمال برای هیدرولیز و استوهماتوکسیلین آهن جهت رنگ‌‌آمیزی استفاده شدند. صفات و ویژگی‌‌های کاریوتیپی شامل طول کل کروموزوم، شاخص‌‌های عدم تقارن درون و بین کروموزمی، درصد شکل کلی کا...

نویسندگان همکار