پردازش داده‌های لیتوژئوشیمیایی منطقه جبال بارز استان کرمان به منظور تهیه نقشه ناهنجاری مس

نویسندگان

  • علیرضا جعفری راد
  • محمد لطفی
چکیده مقاله:

کمربند ماگمایی ارومیه- دختر از مهمترین بسترهای فلززایی ایران به شمار می­رود که در طول آن تحقیقات و کاوش­های اکتشافی متعددی جهت کشف فلزاتی از قبیل مس انجام گرفته است. بخش جنوبی این کمربند در محدوده زمین­شناسی جبال بارز به دلایل وجود توپوگرافی کوهستانی و خشن و نیز وجود برخی ناملایمت­های امنیتی، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، یک نمونه­برداری لیتوژئوشیمیایی سیستماتیک از واحدهای سنگی منطقه در یک محدوده انتخابی به مساحت 28/140 کیلومتر مربع انجام و از مجموع نمونه­های مأخوذه 368 نمونه مورد آنالیز شیمیایی ICP قرار گرفته است. داده­های به دست آمده تحت روش­های ژئوشیمیایی در دو سطح آمار کلاسیک و آمار فرکتال جهت تولید نقشه­های ناهنجاری عنصر مس تحلیل گردیده است. بر پایۀ نتایج آنالیزهای انجام شده، بیشترین عیار مس 85196 پی­پی­ام گزارش شده است. حد آستانه برآورد شده برمبنای آمار فرکتال 11481 پی­پی­ام محاسبه گردید که حاکی از شدت گرفتن آنومالی و بارز شدن فازهای کانه­زایی اولیه، سوپرژن و غنی­شدگی در روش فرکتالی است. همچنین بارز شدن محدوده ناهنجاری حلقوی مس با غنی­شدگی به سمت مرکز در نقشه نهایی کنتوری عیار مس، ژنز پورفیری آنومالی برآورد شده در منطقه را محتمل می­سازد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

منشا، تحولات ماگمایی و خاستگاه زمین ساختی جنوب شرق گرانیتوئید جبال بارز، بم، استان کرمان

منطقه مورد مطالعه در جنوبشرقی بم و کمان ماگمایی ارومیه دختر قرار دارد. براساس سنگنگاری و ژئوشیمیایی ترکیب سنگ ها تونالیت، گرانودیوریت، گرانیت و آلکالی گرانیت و دارای ماهیت کالک آلکالن تا پتاسیم بالا و متاآلومین تا پرآلومین ضعیف هستند. رفتار عناصر Ce ، Zr، Ba و Y در برابر SiO2 گرانیت های نوع I دما بالا را نشان میدهد، باتوجه به نمودارهای زمینساختی در محدوده گرانیتهای جزایر کمانی قرار میگیرند. غنی...

متن کامل

تعیین تابع عضویت فازی به کمک مدلسازی چند فرکتالی برای تهیه نقشه پتانسیل مس در منطقه ساردویه، کرمان

در سال­های اخیر کارهای گوناگونی برای تلفیق لایه­های اطلاعاتی و تعیین مناطق امیدبخش در محیط GIS به­روش فازی صورت پذیرفته است. اما تعیین تابع عضویت فازی و نیز مرزبندی مناطق امیدبخش به­طور معمول از استاندارد خاصی تبعیت نمی­کند. در این تحقیق تلاش شده تا با استفاده از مدل‌سازی فرکتالی به روش عیار-مساحت علاوه بر جدایش مناطق امیدبخش از مناطق زمینه و دسته­بندی ...

متن کامل

مدل‌سازی اکتشافی کانسارهای فلزی با استفاده از پردازش داده‌های ASTER و OLI برای تهیه نقشه پتانسیل معدنی در منطقه دولت‌آباد اسفندقه، استان کرمان

اکتشاف مواد معدنی در منطقه اسفندقه واقع در جنوب خاور استان کرمان به دلیل تنوع کانسارهای فلزی نظیر کانسارهای مس سولفید توده‌ای آتشفشان‌زاد، اسکارن آهن و منگنز آتشفشانی، پیچیدگی خاصی دارد. این تحقیق با هدف ارائه مدل اکتشافی این نوع کانی‌زایی‌ها و تهیه نقشه پتانسیل معدنی با استفاده از داده‌های دورسنجی انجام شد. از تصاویر سنجنده‌های ASTER و OLI و روش‌های پردازش تصویر متنوعی شامل ترکیب رنگی نسبت‌های...

متن کامل

شیمی کانی، تعیین دما، فشار و بررسی نقش آلومینیم کل بیوتیت برای تشخیص کانه‌زایی مس در مجموعه‌ی گرانیتوئیدی جبال بارز

Jebale-Barez plutonic complex is composed of granitoid intrusive bodies and is located in the east- northeast Jiroft, southeastern Kerman Province. The plutonic complex is composed of granodiorite, quartzdiorite and granite - alkaligranite. The Plutonic rocks are mainly composed of plagioclase, alkali-feldspar, biotite, amphibole and quartz. Based on microprobe analysis, plagioclase composition...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 3

صفحات  253- 260

تاریخ انتشار 2016-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023