پیامد تشنج در نوزادان ترم در سن سه ماهگی

نویسندگان

  • حیدریان, فرهاد
  • خوارزمی, عبدالعلی
  • محمودی, افتخار
چکیده

زمینه و هدف: ارزیابی وضعیت عصبی ـ تکاملی نوزادان ترم مبتلا به تشنج در سن سه ماهگی روش بررسی: در طی یکسال 46 نوزاد ترم که از نظر بالینی دچار تشنج بودند، وارد مطالعه شدند. اطلاعات لازم از طریق اخذ تاریخچه، مشاهده، معاینه و ثبت در پرسشنامه جمع آوری شد, سپس در سه ماهگی این نوزادان معاینه تکاملی- عصبی مجدد شدند و نتایج آن آنالیز آماری شد. یافته ها: از 46 نوزاد ترم، 5/43% دختر و 5/56% پسر بودند و در 23% موارد اولین حمله تشنج در طی روز اول تولد بروز کرد و در 84% نوزادان بروز اولین حمله تشنج در طی هفته اول تولد بود. در 63% موارد فقط یک نوع حمله وجود داشت که شایعترین نوع آن تشنج تونیک و توام بود. در 39% موارد نوار مغز غیر طبیعی بود. علت تشنج در 4/30% آنسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک، در 6/19% عفونت، در 13% موارد هیپوگلیسمی و در 13% سایر اختلالات متابولیکی، در 11% موارد خونریزی مغزی، اختلالات ساختمانی مغز، در 4%, hyperekplexia و تشنج فامیلیال نوزادی هر کدام در2% و در 4% نیز علتی به دست نیامد. دوسوم بیماران برای پیگیری مراجعه نمودند که در سه ماهگی مورد بررسی بالینی قرار گرفتند. در نیمی از آنان معاینه عصبی ـ تکاملی غیر طبیعی بود بطوریکه ‏‏‏که تمامی نوزادانی که تشنج آن ها ناشی از هیپوکسی زایمانی بود را شامل می شد (P=0.00). اما نوع تشنج و یافته های غیر طبیعی در نوار مغز با معاینه عصبی غیر طبیعی رابطه ای نداشت (P=6%) . نتیجه گیری: نوع تشنج و یافته های الکتروآنسفالوگرافیک با پیامد تکاملی- عصبی در سن سه ماهگی رابطه ای نداشته در حالیکه علت بروز تشنج تعیین کننده بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

دهیدراتاسیون هیپرناترمی در نوزادان ترم و پره ترم

Introduction & Objective: Hypernatremia is associated with serious complications in infants. Given the high morbidity and mortality of neonatal hypernatremia, and since some complica-tions can be prevented, this study was aimed to examine the prevalence of hypernatremia in hospitalized infants and related risk factors. Materials & Methods: This cross-sectional study was performed on 1923 neonat...

متن کامل

میزان بهبودی نوزادان مبتلا به کریپتورکیدیسم تا 15 ماهگی

Background and objectives: Cryptorchidism or undescended testicle, with a prevalence of 33 percent in preterm and 3-5 percent in term infants, is the most common congenital abnormality in newborn boys. The present study aimed to assess the recovery rate and urinary tract infection among infants with cryptorchidism during the first 15 months of their life.         Methods: This cross-sectional d...

متن کامل

تشنج نوزادان

چکیده ندارد.

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 4

صفحات  37- 41

تاریخ انتشار 2006-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021