پیش‌بینی نیاز سرمایش استان فارس با کاربست داده‌های EH5OM

نویسندگان

چکیده

 انرژی مصرفی نه تنها خود تولیدکنندة گازهای گلخانه­ای است؛ بلکه میزان مصرف آن جهت گرمایش و سرمایش محیط نیز تحت تأثیر تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی ناشی از گازهای گلخانه­ای است. هدف از این پژوهش پیش‌بینی نیاز سرمایش استان فارس در دهه­های آینده است. این پژوهش با استفاده از داده­های گردش کلی جوّ EH5OM واکاوی شد. داده­ها تحت سناریو A1Bکمیتة  بین­المللی تغییر اقلیم و با تفکیک 75/1 درجة طولی  و عرضی اجرا شده­اند. با مدل ریزمقیاس نمایی RegCM4، داده­های میانگین دمای روزانه به تفکیک 27/0 × 27/0 درجة طول و عرض جغرافیایی که حدوداً  نقاطی با ابعاد 30 × 30 کیلومتر مساحت استان را پوشش می­دهند تبدیل شدند. جهت محاسبة فراسنج سرمایش نیز از آستانة دمایی 9/23 درجة سانتی‌گراد استفاده شد. سرانجام میانگین ماهانة درجة ساعت سرمایش در ماتریسی به ابعاد 13140 ×12 محاسبه و نقشه­های آن ترسیم گردید؛در مرحلة بعد رابطة عرض، ارتفاع و طول جغرافیایی با درجة روز سرمایش نیز محاسبه و نگاره­های آن ترسیم شد. بیشترین نیاز سرمایش در بخش­های جنوبی استان در ماه­های ژوئن و ژولای به ترتیب با نیاز سرمایش 4200 و 3800  درجه ساعت بیشینه را در استان دارا می­باشند. کم­ترین میزان نیاز این فراسنج نیز در نوار شمالی به ویژه شهرستان آباده نمایان است. وجود روند مثبت و افزایشی دما در فصل بهار، به‌ویژه در ماه­های می و ژوئن در بیشتر نقاط استان، گرم شدن هوا را در این فصل نسبت به تابستان گویاست که نوید دهندة استفادة بیش از حد از وسایل سرمازا در آینده در فصل بهار است. بیشترین ضریب همبستگی نیاز سرمایش با عرض جغرافیایی را ماه می به میزان 878/0 درصد داراست. نقش عرض جغرافیایی بیش از طول در تغییرات میزان نیاز سرمایش استان  می­باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیش بینی نیاز سرمایش استان فارس با کاربست داده های eh۵om

انرژی مصرفی نه تنها خود تولیدکننده گازهای گلخانه­ای است؛ بلکه میزان مصرف آن جهت گرمایش و سرمایش محیط نیز تحت تأثیر تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی ناشی از گازهای گلخانه­ای است. هدف از این پژوهش پیش بینی نیاز سرمایش استان فارس در دهه­های آینده است. این پژوهش با استفاده از داده­های گردش کلی جوّ eh5om واکاوی شد. داده­ها تحت سناریو a1bکمیته  بین­المللی تغییر اقلیم و با تفکیک 75/1 درجه طولی  و عرضی اجرا...

متن کامل

اپیدمیولوژی سرطان کودکان بر اساس داده‌های ثبت سرطان استان فارس

  سابقه و هدف: بیماری سرطان در کودکان بسیار نادر می‌باشد و کم‌تر از یک درصد از کل سرطان‌ها را شامل می‌شود. با این حال یکی از علل اصلی منجر به مرگ در بین کودکان به شمار می‌رود. هدف این مطالعه بررسی اپیدمیولوژی انواع سرطان‌ها در کودکان در استان فارس می‌باشد.   مواد و روش ‌ ها: در این مطالعه اپیدمیولوژیک که در آن از داده‌های ثبت سرطان استان فارس استفاده شده است، توزیع فراوانی سرطان بین سال‌های 138...

متن کامل

بررسی میزان انطباق محتوای آموزشی دوره انتقال با نیاز سوادآموزان استان فارس

آموزش مداوم برای همه کشورها نه یک ضرورت سیاسی بلکه یک نیاز واقعی است به طوری‏ که بی‏سوادی را یک مانع عمده در جهت کاهش و از بین بردن فقر می‏دانند.این پژوهش با هدف بررسی میزان انطباق محتوای آموزشی دوره انتقال، با نیاز سوادآموزان استان فارس انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل سه گروه، کارشناسان سوادآموزی، آموزش‏یاران و مخاطبان دوره‎ی انتقال در استان فارس بود. روش نمونه‏گیری روش طبقه‏ای نسبی بود و در ...

متن کامل

پیش‌بینی ماهانه تبخیر- تعرق پتانسیل گیاه مرجع در استان فارس

برآورد تبخیر- تعرق پتانسیل گیاه مرجع (ETo) در بسیاری از طرح‌های آبیاری ضروری است. همچنین پیش‌بینی EToبا استفاده از سری‌های زمانی با توجه به کمبود منابع آب در ایران می‌تواند نقش مهمی در برنامه‌ریزی‌های آینده داشته باشد. بر این اساس با استفاده از داده‌های هواشناسی ماهانه ایستگاه‌های سینوپتیک آباده، اقلید، داراب، زرقان، سددرودزن، شیراز، فسا و لار در استان فارس مقادیر ماهانه EToتا پایان سال 1388 مح...

متن کامل

مطالعه کانه‌زایی مس جیان در استان فارس با استفاده از داده‌های ژئوشیمیایی و میانبارهای سیال

کانسار مس جیان در فاصله 195 کیلومتری شمال خاوری شیراز و در لبه خاوریپهنه دگرگونی سنندج-سیرجان درون مجموعه آتشفشانی-رسوبی دگرگون شده کمپلکس سوریان با سن پرموتریاس قرار دارد. سنگ‌شناسی منطقه بیشتر شامل متابازالت، کلریت-کوارتز­شیست،کلریت-مسکوویت­شیست، میکاشیست و گرافیت­شیستاست. پیریت مهم­ترین کانی سولفیدی و کالکوپیریت کانی اصلی مس در این کانسار است که در ساختار­های توده­ای عدسی شکل تا به نسبت تخت ...

متن کامل

بررسی کانه‌زایی کانسار هماتیتی هنشک در استان فارس با استفاده از داده‌های سنگ‌شناسی، کانی‌شناسی و زمین‌شیمیایی

کانسار آهن هنشک بین روستاهای گوشتی و هنشک در صفاشهر و در شمال‌غرب استان فارس واقع شده است. کانه‌زایی آهن به‌صورت توده‌ای و عدسی همراه با رگه‌های سیلیس و باریت، در سنگ‌های میزبان دولومیتی قهوه‌ای‌رنگ سیلیسی‌شده با سن تریاس تشکیل شده است. کانه‌های اصلی به‌ترتیب شامل هماتیت و گوتیت و به‌مقدار کمتری مگنتیت هستند که اغلب از طریق فرآیند جانشینی و به‌میزان کمتر به‌شکل شکافه پرکن در سنگ میزبان جایگیر ش...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 6

صفحات  57- 75

تاریخ انتشار 2016-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021