رضا ابراهیمی

دانشگاه یزد

[ 1 ] - دورنمای اثر گرمایش جهانی بر تغییرات مکانی_ زمانی یخبندان های کشور

هدف از این پژوهش ارزیابی یخبندان‌های کشور تحت اثر گرمایش جهانی طی دهه‌های آتی می‌باشد . جهت این امر نخست داده‌های دمای حداقل هوا در دو بازه زمانی 2026-2015 و 2050-2039 از پایگاه داده EH5OM واقع در موسسه ماکس پلانک آلمان تحت سناریو A1B استخراج شد. سپس با استفاده از مدل دینامیکی اقلیم منطقه‌ای دمای حداقل در دو بازه زمانی مذکور در ابعاد 27/0×27/. درجه طول و عرض جغرافیایی که حدوداً نقاطی با ابعاد 30...

[ 2 ] - پیش‌بینی نیاز سرمایش استان فارس با کاربست داده‌های EH5OM

 انرژی مصرفی نه تنها خود تولیدکنندة گازهای گلخانه­ای است؛ بلکه میزان مصرف آن جهت گرمایش و سرمایش محیط نیز تحت تأثیر تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی ناشی از گازهای گلخانه­ای است. هدف از این پژوهش پیش‌بینی نیاز سرمایش استان فارس در دهه­های آینده است. این پژوهش با استفاده از داده­های گردش کلی جوّ EH5OM واکاوی شد. داده­ها تحت سناریو A1Bکمیتة  بین­المللی تغییر اقلیم و با تفکیک 75/1 درجة طولی  و عرضی اجر...

[ 3 ] - واکاوی زمانی- مکانی فرین‌های سرد ایران تحت تأثیر گرمایش جهانی به‌منظور کاهش مخاطرات

توجه به تغییرات اقلیمی در سال‌های اخیر به‌علت پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و خسارات مالی مرتبط با رویدادهای ناهنجار آن به‌منظور کاهش مخاطرات اهمیت زیادی پیدا کرده است. در یک سامانۀ مدیریت ریسک بهنجار، پیش‌بینی و شناسایی، رکن اصلی سامانه تلقی می‌شود؛ ازاین‌رو این پژوهش با هدف واکاوی اثر گرمایش جهانی در بروز دماهای فرین سرد ایران طی دهه‌های آتی انجام گرفته است؛ چرا که شناسایی این مناطق و منطقه‌بندی ...

[ 4 ] - واکاوی مکانی زمانی روند شاخص گرمایش و سرمایش ماهانه در ایران

هدف از این پژوهش بررسی تغییرات فضایی درجه روزهای نیازگرمایش و سرمایش ماهانه ایران است. نخست داده های میانگین دمای روزانه از پایگاه داده های اسفزاری[1] استخراج گردید. این پایگاه داده شامل میانگین روزانه دما ازسال 1/1/1340تا 29/12/1383 بر روی یاخته هایی به ابعاد 15×15 کیلومتر در سراسر کشور است. به این ترتیب ماتریسی به ابعاد 7187×15996 به دست آمد که سطرهای آن بیانگر روز و ستون های آن بیانگر یاخته ...

[ 6 ] - واکاوی مکانی و زمانی روند بارش سالانه ایران طی سال‌های 1329 تا 1386

یکی از روش‌هایی که می‌توان به کمک آن سیر تحولات بارندگی را درگذشته و حال بررسی نمود، آنالیز روند سری‌های زمانی بارش در مقیاس‌های مختلف زمانی است. هدف این پژوهش واکاوی مکانی و زمانی روند بارش سالانه ایران با استفاده از پایگاه داده ‌های آفرودیت می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از بروندادهای به‌دست‌آمده کنترل کیفی شده پایگاه داده – بارش یاخته‌ای آفرودیت به ارزیابی روند بارش سالانه کشور پرداخته شد....

[ 7 ] - مدلسازی دورنمای رابطه میانگین دما و درجه روز سرمایش وگرمایش سالانه ایران

درجه روز یک شاخص پویا آب و هوایی است که مورد استفاده در طیف وسیعی از برنامه های کاربردی از جمله طراحی مسکن، مدیریت انرژی، کشاورزی، حمل و نقل و صدها عامل دیگر است. گرمایش جهانی و مدیریت انرژی از یکسو و محیط زیست پایدار از سوی دیگر ایجاب می نماید تا نگاهی ویژه به دورنمای انرژی و مدیرت آن داشت. این پژوهش با هدف توسعه یک مدل ساختارمند برای محاسبه درجه روز از درجه حرارت سالانه کشور به رشته تحریر در ...

[ 8 ] - مدل‏ سازی و تحلیل فضایی دورنمای نیاز سرمایشی ایران

در این پژوهش، با توجه به نیازسنجی انجام‏شده در حوزة انرژی، به مدل‏سازی و تحلیل فضایی دورنمای نیاز سرمایشی  ایران پرداخته شد. نخست داده‏های دمای روزانة مدل EH5OM مؤسسة ماکس پلانک طی دورة آماری 2015 ـ 2050، تحت سناریوی A1B، با تفکیک 75/1 درجة قوسی، برای گسترة ایران بارگیری شد. سپس، داده‏های نام‏برده، با تفکیک مکانی 27/0×27/0 قوسی، به وسیلة مدلریزمقیاس شدند. درگام بعدی دمای روزانة به‏دست‏آمده از خ...

[ 9 ] - ارائۀ روشی نو برای پهنه ‏بندی روند درجۀ روز سرمایش ماهانۀ کشور

هدف از این پژوهش ارائة روشی نو برای واکاوی مکانی‏- زمانی تغییرات نیاز سرمایش کشور در دهه‏های آینده است. برای اجرای این پژوهش از داده‏های گردش کلی جو EH5OM استفاده شد. این داده‏ها تحت سناریوی A1B  کمیتة بین‏المللی تغییر اقلیم‏ است و با تفکیک 75/1 درجة طولی ‏و عرضی اجرا شده‏ است. با مدل ریزمقیاس نمایی، داده‏های میانگین دمای روزانه طی دورة آماری (2015 ـ 2050) به تفکیک عبارت است از:  27/0×27/0 درجة...

[ 10 ] - تحلیل آماری- دینامیکی میانگین ماهانه شبیه‌سازی شده درجه روز رشد گیاهان توسط مدل EH5OM

هدف از این پژوهش واکاوی اثر گرمایش جهانی بر درجه روزهای رشد گیاهان در دهه‌های آینده می باشد.جهت این امر نخست داده‌های دمای روزانه شبیه‌سازی شده از پایگاه داده EH5OM و تحت سناریو A1B، طی بازه زمانی(2050-2015) از موسسه ماکس پلانک آلمان استخراج شد. سپس داده‌های دمای روزانه با تفکیک 27/0*27/0 درجه طول و عرض جغرافیایی که حدوداً نقاطی با ابعاد 30*30 کیلومتر مساحت ایران را پوشش می‌دهند توسط مدل اقلیم م...

[ 11 ] - پیشنهاد روشی جهت برآورد درجه ساعت‌های سرمایش ایران و شبیه‌سازی آن در آینده

یکی از معیارهای تخمین میزان انرژی مصرفی برای سرمایش و گرمایش درجه ساعت می‌باشد. هدف از این پژوهش انتخاب مناسب‌ترین روش برای محاسبه‌ی درجه ساعت سرمایش و شبیه‌سازی این فرا سنج در دهه‌های آینده است. نخست با استفاده از داده‌های مدل,EH5OM برگرفته از مؤسسه‌ی ماکس پلانک آلمان، داده‌های ساعتی دمای هوا به فاصله‌ی زمانی 3 ساعته (8 داده در روز) در قلمرو ایران طیّ دوره‌ی آماری (2060-2025)  تحت سناریو A1B کم...

[ 12 ] - تحلیل مقایسه ای میانگین ماهانه درجه روزهای گرمایش و سرمایش ایران طی دوره های گذشته و آینده

افزایش روزافزون تقاضای انرژی در برابر کاهش منابع فراگیر انرژی به همراه پیامد‌های گرمایش جهانی، اهمیت بررسی کمی تغییرات نیاز سرمایش، گرمایش کشور را در دهه‌­‌های گذشته و آینده ضروری می­‌سازد. در پژوهش حاضر، نخست داده­</st...

[ 13 ] - واکاوی همدیدی دینامیکی بارش ابر سنگین 4 آذر 1393 مطالعه موردی (کهگیلویه و بویراحمد)

بارش علاوه بر مزیت های که دارد می تواند به عنوانیک بلایطبیعیخسارت‌هایسنگینمالیوجانیبرایانسان‌هادربرداشتهباشد. هدفازاینمطالعهبررسیوشناساییعواملهمدیدی،دینامیکیمؤثردربارشسنگین4 آذرماه 1393دراستانکهگیلویهوبویراحمداست. ابتداداده‌هایبارشروزانه 6 ایستگاههمدیدیازسازمانهواشناسیکهگیلویه و بویراحمداخذگردید. سپسداده‌هایسطوحفوقانیجوازسایتNCAR/NCEPاستخراجشد.نقشه‌هایرودباد، نقشه‌هایفشارسطحدریا،ارتفاعژئوپتانسی...

[ 14 ] - ارزیابی برخی روش‌های زمین آمار در پهنه‌بندی شدت خشکسالی؛مطالعه موردی مناطق شمالغرب و مرکزی ایران

خشکسالی پدیده‌ای طبیعی می‌باشد که به‌صورت دوره‌ای، در هر منطقه و با هر شرایط اقلیمی، اتفاق می‌افتد و بخش‌های مختلف زندگی بشر را دستخوش تأثیرات منفی فراوانی می‌سازد. تاکنون تعاریف بسیار زیادی از خشکسالی شده است. عدم وجود یک تعریف جامع از خشکسالی و متفاوت بودن معنی آن، از دیدگاه‌های مختلف، مانع از درک مفهوم خشکسالی شده است. بدین منظور از شاخص­های خشکسالی برای بیان کمی این پدیده استفاده می­گردد. د...

[ 15 ] - پتانسیل سنجی احداث نیروگاه‌ بادی در استان اصفهان با استفاده از روش فازی ای اچ پی

چکیده محدودیت ذخایر انرژی فسیلی، بشر را برای جایگزین کردن منابع انرژی جدید به چالش کشانده است. در این بین، باد به عنوان یکی از مظاهر انرژی‌های نو از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. استان اصفهان با توجه به وضعیت توپوگرافی و موقعیت نسبی خود، از مناسب‌ترین مکان‌ها برای احداث نیروگاه بادی می‌باشد. در این پژوهش برای تعیین مکان‌های مناسب جهت احداث نیروگاه بادی در استان اصفهان، معیارهای مختلفی مد نظر قرا...

[ 16 ] - ارائه مدلی جدید جهت برآورد میزان انرژی روزانه خورشید در نواحی خشک و نیمه خشک ایران

چکیده برآورد تابش خورشیدی روزانه(Rs) برپایه‌ پراسنج‌های هواشناختی اندازه‌گیری شده در سطح افقی زمین به‌ صورت گسترده در زمینه‌های مختلف به‌ کار برده می‌شود. به دلیل مشکلات اقتصادی و فنی، اندازه‌گیری تابش در همه مناطق ممکن نیست و باید براساس مدل‌‌های ریاضی به گونه‌ای آن را تخمین زد. یکی از روش‌های متداول برای تخمین تابش خورشیدی رسیده به زمین، استفاده از متغیرهای دمایی و جغرافیایی در هر مکان است. د...

[ 17 ] - مدل‌سازی درجه ساعت گرمایش (HDH) سپیده دم مناطق خشک و بیابانی داخلی ایران

      هدف از این پژهش، مدل­سازی دورنمای نیاز انرژی سپیده دم (ساعت 30/6 به وقت تهران) هفت استان قزوین، قم، مرکزی، اصفهان، یزد، فارس و کرمان (مناطق خشک و بیابانی داخلی ایران) است. به این منظور داده‌های مدل دینامیکی EH5OM تحت سناریو انتشار A1B برای دوره زمانی 1/01/2015 تا 31/12/2050 برای ساعت 03Z از مرکز فیزیک ماکس پلانک بارگیری گردید. در گام بعدی برای ریزمقیاس­نمایی داده­های خروجی مدل نامبرده از ...

[ 18 ] - کاربرد شاخصPCI در بررسی الگوی بارش پاییزه ایران و تحلیل روند آن در مقیاس سالانه و فصلی

بارش به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر آب و هوایی از دیدگاه‌های مختلف مورد بحث و پژوهش‌های زیادی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش  کاربرد شاخص تراکم PCI  در بررسی الگوی بارش پاییزه ایران و تحلیل روند مقایسه ای سالانه و فصلی آن در ایستگاه های منتخب می باشد . جهت این امر از داده‌های بارش روزانه 38 ایستگاه همدید طی دوره آماری 1981-2010 استفاده شد. ماتریس داده‌ها به ابعاد 38*2760 می‌باشد که سطرها شامل...

[ 19 ] - مدلسازی وردایی زمانی- مکانی بارش فصلی در ایران مرکزی

روابط بین بارش-ارتفاع را می توان به عنوان یک دستاورد مهم برای مطالعات بارش-رواناب و مدیریت حوضه های آبریز بخصوص در مناطق خشک و نمیه خشک که شکنندگی بالایی دارند قلمداد کرد. در پژوهش پیش رو به مدلسازی وردایی زمانی-مکانی فصلی بارش-ارتفاع در ایران مرکزی پرداخته شد. به این منظور داده های پایگاه داده-بارش آفرودیت برای یک دوره 30 ساله (1977-2007میلادی) مبتنی بر DEM با تفکیک مکانی 30 متر با استفاده از ...