عباسعلی داداشی رودباری

دانشجو دکتری آب و هواشناسی

[ 1 ] - تحلیل روابط توفان‌های غباری جنوب ایران با کم‌فشار سِند

در دهه‌های اخیر، تغییرات آب‌وهوایی و تخریب محیط زیست، در باختر و جنوب ایران، به افزایش فراوانی توفان های غباری و کاهش میانگین افق دید انجامیده است. پژوهش حاضر با هدف دسته‌بندی توفان‌های غباری جنوب ایران و شناسایی روابط فراوانی آنها با ویژگی‌های کم‌فشار سند شامل فشار و موقعیت آن انجام شد. داده‌های روزانه این تحقیق شامل شناسه‌های یازده‌گانه گردوغبار از سازمان هواشناسی برای 17 ایستگاه داده‌سنجی جو...

[ 2 ] - واکاوی زمانی- مکانی فرین‌های سرد ایران تحت تأثیر گرمایش جهانی به‌منظور کاهش مخاطرات

توجه به تغییرات اقلیمی در سال‌های اخیر به‌علت پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و خسارات مالی مرتبط با رویدادهای ناهنجار آن به‌منظور کاهش مخاطرات اهمیت زیادی پیدا کرده است. در یک سامانۀ مدیریت ریسک بهنجار، پیش‌بینی و شناسایی، رکن اصلی سامانه تلقی می‌شود؛ ازاین‌رو این پژوهش با هدف واکاوی اثر گرمایش جهانی در بروز دماهای فرین سرد ایران طی دهه‌های آتی انجام گرفته است؛ چرا که شناسایی این مناطق و منطقه‌بندی ...

[ 3 ] - تحلیل تغییرات بارش حوضه ی آبریز هراز با استفاده از روش های آماری و تکنیک تحلیل طیفی

شناسایی رفتار بارش از مهم‌ترین اصول برنامه‌ریزی‌های محیطی به شمار می‌رود. چرا که رفتار بارش در بلندمدت راه را برای برنامه­ریزی­های محلی و منطقه­ای هموار می­نماید. پژوهش پیش­رو با هدف پیش‌آگاهی مدیریت سیلاب در حوضه­ی آبریز هراز واقع در جنوب استان مازندران انجام شده است. بدین منظور از تحلیل روند و تکنیک‌ تحلیل طیفی استفاده شده است. داده­های بارش مورد نیاز در بازه­­ی زمانی 2007-1951 از  پایگاه داد...

[ 4 ] - ارزیابی کیفی تناسب اراضی حوضه آبخیز شیردارکلا برای گندم دیم در محیط GIS

کسانی که برای بهره­برداری علمی و صحیح از زمین و طبیعت برنامه­ریزی می­کنند، اغلب به تصمیم‌گیری‌هایی نیازمندند که در یک دوره کوتاه از زمان بتوانند محیط را به سمت توسعه پایدار سوق داده، موجب رقابت اقتصادی شوند. در این راستا، مجموعه‌ای از نقشه‌های تناسب استفاده از زمین بسیار مناسب خواهد بود. در حالت مطلوب، این نقشه­ها باید با معیارهای پیچیده ترکیب و نهایتاً یکپارچه‌سازی شوند. در این پژوهش با استفاده...

[ 5 ] - واکاویی خودهمبستگی فضایی بارش فصلی ایران با استفاده از برونداد پایگاه داده بارشAPHRODITE

در بین فراسنج های اقلیمی، بارش به دلیل تعامل پیچیده با عوامل و عناصر اقلیمی از خود رفتاری چندگانه و پیچیده‌ای بروز می‌دهد که موجب توجه ویژه محققین بدان شده است. سال‌هاست رویکرد محققان علوم محیطی از آمار کلاسیک به آمار فضایی معطوف شده است.به همین دلیل اقلیم شناسان نیز باید با مبانی این علم آشنا شوند و توابع تحلیلی آن را مبنای مطالعات خود قرار دهند.در مطالعه حاضر با استفاده ازروش‌های نوین آمار فض...

[ 6 ] - ارزیابی الگوهای بارشی استان خراسان رضوی با استفاده از روش‌های نوین آمار فضایی

بارش متغیرترین عنصر اقلیمی است. این تغییرات هم در بعد مکان و هم در بعد زمان در قالب اقلیم منطقه رخ می‌دهد. هدف از این مطالعه ارزیابی خودهمبستگی فضایی بارش استان خراسان رضوی می‌باشد. بدین منظور از داده‌های بارش 12 ایستگاه هم‌دید استان خراسان رضوی استفاده شده است. به منظور دست‌یابی به تغییرات بارش استان خراسان رضوی از روش‌های آمار فضایی مانند خودهمبستگی فضایی شاخص موران جهانی، تحلیل خوشه و نا خوش...

[ 7 ] - بررسی تغییرات الگوهای خودهمبستگی فضایی دمای بیشینه‌ی ایران

Introduction Temperature is one of the important elements of weather, resulting in part from solar energy absorbed by the effects of the Earth's surface and is converted to thermal energy. Maximum temperatures in the hot period of the year, especially in the hours after the city, should be given more attention. Analyzing the maximum temperature can also be normal evaluation mechanism to eval...

[ 8 ] - نقش مؤلفه‌های جغرافیایی بر چگونگی پراکندگی دمایی در سطوح شهری با استفاده از تکنیک‌های سنجش‌ازدور مطالعه موردی شهر مشهد

دمای سطح زمین یکی از پارامترهای مهم برای تعیین بیلان انرژی زمین، مطالعات هواشناسی و محیطی است. از طرفی رشد سریع جمعیت، توسعه شهرها، پدیده آلودگی محیط‌زیست، تغییر شرایط آب و هوایی، پدیده وارونگی هوا ازیک‌طرف و فعالیت‌های زیست‌محیطی مانند ایجاد فضای سبز از طرف دیگر جمله عواملی هستند که بر کیفیت محیط‌زیست انسان تأثیر می‌گذارند. دمای هوا و دمای سطحی زمین شاخص‌هایی هستند که اهمیت آن‌ها رو به افزایش ...

[ 9 ] - واکاوی روزهای بارانی ایران مبتنی بر برون‏ داد پایگاه داده‏- بارش آفرودیت

در این پژوهش، به ‏منظور واکاوی تعداد روزهای بارانی ایران، از پایگاه داده‏- بارش آفرودیت طی دورة آماری 56ساله استفاده ‏شده است. همچنین، نقش مؤلفه‏های جغرافیایی در تعداد روزهای بارانی بررسی شده است. نتایج نشان داد متوسط روزهای بارانی ایران 38 روز است؛ با وجود این، بارش 36/62 درصد از گسترة کشور از 38 روز نیز کمتر است. بیشینة روزهای بارندگی ایران با 147 روز در جنوب غرب دریای خزر واقع ‏شده است. از س...

[ 10 ] - تحلیل تغییرات ماهانۀ ارتفاع لایۀ تروپوپاز بر روی ایران

تروپوپاز لایة انتقالی از وردسپهر به پوش سپهر است. این لایه تعیین‌کنندة حد بالایی و ضخامت وردسپهر است. در پژوهش حاضر از داده‌های ژرفاسنج مادون قرمز اتمسفری (AIRS) سنجندة مودیس آکوا ماهواره (EOS) استفاده شد. این محصول به شکل پارامترهای ژئوفیزیکی است و در شبکه‌ای به ابعاد 1×1 درجة قوسی توزیع شده است. این داده‌ها از 180- تا 180 طول جغرافیایی و 90 تا 90 عرض جغرافیایی موجودند که از سامانه تطبیقی پردا...

[ 11 ] - ارزیابی آهنگ رفتارزمانی - مکانی بارش دو دهۀ اخیر در ایران

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تغییرات زمانی- مکانی بارش در ایران در دو دهة اخیر است. نخست، داده‏های پایگاه داده- بارش یاخته‏ای APHRODITE با تفکیک مکانی 25/0 × 25/0 درجة قوسی در بازة زمانی 1/1/1951 تا 31/12/2007 استخراج شد. برای دست‏یابی به تغییرات درون‌دهه‏ای بارش، از روش‏های نوین آمار فضایی مانند خودهمبستگی فضایی موران جهانی، شاخص انسلین محلی موران، و لکه‏های داغ با استفاده از قابلیت‏های برنامه‏نو...

[ 12 ] - شناسایی جزایر حرارتی شهری مبتنی بر رویکرد زیست محیطی، مطالعه موردی(کلان شهر اصفهان)

امروزه شهرنشینی و پیامدهای زیست‌محیطی آن بر همگان آشکار شده ‌است. از میان عوامل ویرانگر شهری، سیاستمداران و پژوهشگران حوزة علوم محیطی، بیش از هر عامل دیگری به جزایر حرارتی توجه داشته‌اند. هدف از این پژوهش، شناسایی مناطق بحرانی زیست‌محیطی جزایر حرارتی شهری اصفهان است. برای دستیابی به این هدف، ابتدا 9 تصویر مربوط به دورة گرم سال، طی دورة آماری 2013 تا 2015 از ماهوارة لندست 8 بارگیری و سپس پیش‌پرد...

[ 13 ] - ارزیابی همدیدی بارش سنگین 9 فروردین 1386 استان خراسان رضوی

به منظور تبیین اندرکنش بنیادین هواسپهر و محیط سطحی و کشف الگوهای گردشی موجد بارش سنگین استان خراسان رضوی بارش 29/03/2007 میلادی به عنوان یک روز شاخص انتخاب گردید. مبتنی بر برونداد پایگاه یاخته ایی داده بارش آفرودیت کانون اصلی ریزش های این روز شرق درگز با 43/66 میلی متر برآورد گردید. به منظور تعیین الگوهای همدید تابع های جبهه زایی، شار رطوبت، چرخندگی، نقشه های فشار سطح زمین و سطوح 500، 700 و 850...

[ 14 ] - واکاوی ساختار دمای ایران مبتنی بر برون‌داد پایگاه دادۀ مرکز پیش‌بینی میان‌مدت هواسپهر اروپایی (ECMWF) نسخۀ ERA Interim

هدف از این پژوهش پایشِ دمایِ هوا با رهیافتی آماری بر اساس برون‏داد پایگاه دادة بازواکاوی‏شده (ECMWF) نسخة ERA Interim برای دورة زمانی 1979ـ2015 با تفکیک مکانی 125/0×125/0 درجة قوسی و هم‏سنجی آن با پایگاه ملی اسفزاری و پیمونگاه‏های همدید کشور است. از سنجه‏های RMSE و R2 برای اعتبارسنجی نتایج و از بُعد فرکتالی برای دگردیسی زمانی استفاده شد. نتایج اعتبارسنجی پایگاه ECMWF نشان‏دهندة توانایی و دقت زیاد ...

[ 15 ] - Spatiotemporal Variations of Total Cloud Cover and Cloud Optical Thickness in Iran

A knowledge of cloud properties and spatiotemporal variations of clouds is especially crucial to understand the radiative forcing of climate. This research aims to study cloudiness in Iran using the most recent satellite data, powerful databases, and regional and seasonal analyses. In this study, three data series were used for the spatiotemporal variations of cloudiness in the country: A) Clou...

[ 16 ] - تاثیر ارتفاع لایه‌مرزی در توفان‌های گردوغبار جنوب غرب ایران (مطالعه موردی 21 تا 24 فوریه 2016)

کشور ایران خشک و کم آب است، حاکمیت این شرایط و موقعیت قرارگیری آن در کمربند ریزگرد جهانی شرایط بسیار نامطلوبی به ارمغان آورده است. ریزگردها طی سال های اخیر با شدت و فراونی بیشتری به وقوع پیوسته اند و عمده مناطق ایران را تحت تاثیر قرار داده اند لذا به لحاظ مسائل زیست محیطی مطالعه و مدیریت کاهش آثار آن در اولویت می باشد. هدف از این پژوهش، ارزیابی نقش لایه‌مرزی در انتقال، شرایط به وجود آورنده و تش...

[ 17 ] - پایش دمای شب‌هنگام سطح زمین در گستره ایران مبتنی بر برونداد سنجنده MODIS

برآورد دمای سطح زمین (LST) برای طیف گسترده ایی از برنامه‌ریزی‌های کاربردی مانند کشاورزی، جزیره حرارتی شهری (UHI)، مدیریت انرژی، فرین‌های آب  هوایی و مطالعات دگرگونی آب و هوایی کاربرد دارد. فرآورده‌های LST مودیس به به‌صورت پیوسته و در ردیف‌های منظم ارائه می‌شوند و تغییرات فضایی-زمانی را به شکل محصولات روزانه، هشت‌روزه و ماهانه به‌صورت جهانی پردازش می‌کنند. هدف از این پژوهش واکاوی برونداد داده‌ها...

[ 18 ] - بررسی نقش شاخص‌های پوشش گیاهی و مؤلفه‌های جغرافیایی مکان بر عمق نوری هواویزهای فصلی ایران

عمق نوری هواویزها (AOD) کمیتی بی‌بعد است که میزان عبوردهی پرتو نور در جو را نشان می‌دهد. شناخت AOD برای درک تأثیرات آن بر کیفیت هوا و ارائه راهکاری‌های مقابله با آن ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی نقش مؤلفه‌های جغرافیایی مکان و شاخص‌های پوشش گیاهی بر عمق نوری هواویزهای فصلی (AOD550nm) موجود در جو ایران است. در این پژوهش از فرآورده 6 سنجنده MODIS ماهواره Aqua برای ارزیابی مقادیر AOD، NDVI و EV...

[ 19 ] - توزیع زمانی-مکانی ذرات معلق (PM2.5) با رویکرد محیط زیست در غرب و جنوب ایران بر مبنای سنجنده های SeaWifs، MISR و MODIS

ذرات معلق موجود در جو نقش چشمگیری در سامانه آب‌وهوا و سلامت عمومی دارند. اهمیت ذرات معلق توجه زیادی را به توسعه روش‌هایی برای برآورد ذرات معلق (PM2.5) کرده است. هدف از این پژوهش توزیع زمانی-مکانی ذرات معلق (PM2.5) در غرب و جنوب غرب ایران است در این راستا داده‌های عمق نوری هواویز (AOD550nm) سه سنجنده SeaWifs، MISR و MODIS طی دوره آماری 1998 تا 2016 اخذ و سپس با استفاده از روش رگرسیون وزن‌دار جغر...

[ 20 ] - وردایی زمانی- مکانی و نقطه تغییر شاخص جذب هواویز (AAI) ایران مبتنی بر برونداد سنجنده های TOMS و OMI

هدف از این پژوهش وردایی زمانی-مکانی و نقطه تغییر شاخص هواویز (AI) فصلی در ایران است. در این راستا داده­های سنجنده TOMS دو ماهواره Nimbus 7 (1979-1992) و Earth Probe (1996-2005) و سنجنده OMI (2005-2015) ماهواره EOS Aura اخذ و از آزمون Buishand برای شناسایی نقطه تغییر شاخص هواویز استفاده شد. نتایج نشان داد بیشینه شاخص هواویز در دوره گرم سال و بهار به‌دلیل کاهش میزان رطوبت خاک و فعال شدن چشمه­های ...

[ 21 ] - کارایی مدل HadGEM2-ES در ارزیابی نابهنجاری فصلی دمای ایران تحت سناریوهای واداشت تابشی

پدیده گرمایش جهانی در سال­های اخیر مشکلات بسیاری را برای سامانه زمین به‌همراه داشته است و ایران به‌دلیل اینکه کشوری خشک است، مطالعه شرایط آینده می­تواند برای برنامه­های مدیریتی مفید باشد. هدف این پژوهش کارایی مدل HadGEM2-ES از سری مدل­های CMIP5 مبتنی بر روش ریزگردانی دینامیکی CORDEX و وردایی نابهنجاری دمای فصلی در ایران است. در این راستا داده‌های روزانه دمای هوا از 45 ایستگاه همدید طی دوره آمار...

[ 22 ] - ارزیابی روند فصلی شاخص هواویز (AI) ایران مبتنی بر داده ‏های ماهواره ‏ای Nimbus 7، Earth Probe، و Aura

هدف از این پژوهش ارزیابی روند شاخص هواویز (AI) فصلی در ایران است. در این راستا، داده‏های سنجندة TOMS دو ماهوارة Nimbus 7 و Earth Probe و سنجندة OMI ماهوارة Aura اخذ شد و از آزمون ناپارامتریک من- کندال (MK) برای شناسایی روند شاخص هواویز استفاده شد. نتایج نشان داد داده‏های سنجندة TOMS ماهوارة EP برای مطالعة روند مناسب نیست، زیرا از سال 2001 داده‏های این سنجنده کالیبراسیون نمی‏شود. بیشینه و کمینة ...

[ 23 ] - وردایی فصلی ابرهای مایع در گستره ایران مبتنی بر داده های سنجنده MODIS ماهواره TERRA

ابر پدیده ویژه‌ای است که در اثر دگرگونی‌های دینامیکی و ترمودینامیکی گردش عمومی هواسپهر به وجود می‌آید. ابرها حد واسط بین سامانه‌های همدیدی و شرایط آب و هوای سطح زمین هستند و از اهمیت ویژه‌ای در رژیم بارش برخوردارند. هدف...

[ 24 ] - برآورد رواناب با استفاده از مدل IHACRES بر اساس‌ داده‌های ماهواره‌ای CHIRPS و مدل‌های CMIP5 (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرگانرود-منطقه آق‌قلا)

حوضه­ آبخیز یک سامانه هیدرولوژیکی پویا به لحاظ زمانی-مکانی است؛ بنابراین روند تبدیل بارش به رواناب نیز بسیار پیچیده است. مدل­های هیدرولوژیکی با توان بالقوه­ خود، ابزارهای کارآمدی به­ویژه تحت شرایط تغییرات آب و هوایی محسوب می­شوند. هدف از این مطالعه برآورد رواناب حوضه آبخیز گرگانرود-منطقه آق­قلا با استفاده از مدل نیمه توزیعی IHACRES است. به این منظور داده­های ایستگاه همدید گرگان، ایستگاه هیدرومت...