عباسعلی داداشی رودباری

دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم کاربردی، دانشگاه حکیم سبزواری

[ 1 ] - تحلیل فضایی پراکنش رطوبت در ایران

بخار آب موجود در جو، با جذب امواج تشعشعی با طول‌موج بلند بر تعادل دمای زمین تأثیر بسزایی می‌گذارد؛ ازاین‌رو، هدف اصلی این پژوهش شناسایی پراکنش فضایی رطوبت نسبی در ایران است. به‌این‌منظور، ابتدا به تشکیل پایگاه داده‌های شبکه‌ای رطوبت در ایران اقدام شد؛ سپس داده‌های این پایگاه در دورة آماری سی‌ساله‌ای، در بازة زمانی روزانه از 01/01/1982 تا 31/12/2012 میلادی مبنای پژوهش قرار گرفت و یاخته‌ای به ابع...

[ 2 ] - پتانسیل سنجی احداث نیروگاه‌ بادی در استان اصفهان با استفاده از روش فازی ای اچ پی

چکیده محدودیت ذخایر انرژی فسیلی، بشر را برای جایگزین کردن منابع انرژی جدید به چالش کشانده است. در این بین، باد به عنوان یکی از مظاهر انرژی‌های نو از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. استان اصفهان با توجه به وضعیت توپوگرافی و موقعیت نسبی خود، از مناسب‌ترین مکان‌ها برای احداث نیروگاه بادی می‌باشد. در این پژوهش برای تعیین مکان‌های مناسب جهت احداث نیروگاه بادی در استان اصفهان، معیارهای مختلفی مد نظر قرا...