مرضیه جمشیدی مطلق

دانشگاه یزد

[ 1 ] - دورنمای اثر گرمایش جهانی بر تغییرات مکانی_ زمانی یخبندان های کشور

هدف از این پژوهش ارزیابی یخبندان‌های کشور تحت اثر گرمایش جهانی طی دهه‌های آتی می‌باشد . جهت این امر نخست داده‌های دمای حداقل هوا در دو بازه زمانی 2026-2015 و 2050-2039 از پایگاه داده EH5OM واقع در موسسه ماکس پلانک آلمان تحت سناریو A1B استخراج شد. سپس با استفاده از مدل دینامیکی اقلیم منطقه‌ای دمای حداقل در دو بازه زمانی مذکور در ابعاد 27/0×27/. درجه طول و عرض جغرافیایی که حدوداً نقاطی با ابعاد 30...

[ 2 ] - واکاویی همدیدی - دینامیک بارش فراگیر و نادر 20 تا 24فروردین‌ماه 1386 جنوب و جنوب غرب ایران

بارش یکی از مهمترین پارامترهای اقلیمی می‌باشد خصوصا اگر در پهنه جغرافیایی بزرگی رخ دهد. در این مقاله ‌بارش فراگیر20 تا 24 فروردین 1386 (9تا12آوریل 2007) جنوب غربی و نیمه جنوبی ایران به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته‌است. جهت این بررسی نقشه‌های روزانه فشار سطح زمین و ارتفاع ژئوپتانسیل و وزش رطوبتی و چرخندگی و امگای ترازهای 850 و 500 هکتوپاسکال از 48 ساعت قبل از وقوع بارش تا 24 ساعت بعد ا...

[ 3 ] - مدل‏ سازی و تحلیل فضایی دورنمای نیاز سرمایشی ایران

در این پژوهش، با توجه به نیازسنجی انجام‏شده در حوزة انرژی، به مدل‏سازی و تحلیل فضایی دورنمای نیاز سرمایشی  ایران پرداخته شد. نخست داده‏های دمای روزانة مدل EH5OM مؤسسة ماکس پلانک طی دورة آماری 2015 ـ 2050، تحت سناریوی A1B، با تفکیک 75/1 درجة قوسی، برای گسترة ایران بارگیری شد. سپس، داده‏های نام‏برده، با تفکیک مکانی 27/0×27/0 قوسی، به وسیلة مدلریزمقیاس شدند. درگام بعدی دمای روزانة به‏دست‏آمده از خ...

[ 4 ] - ارائۀ روشی نو برای پهنه ‏بندی روند درجۀ روز سرمایش ماهانۀ کشور

هدف از این پژوهش ارائة روشی نو برای واکاوی مکانی‏- زمانی تغییرات نیاز سرمایش کشور در دهه‏های آینده است. برای اجرای این پژوهش از داده‏های گردش کلی جو EH5OM استفاده شد. این داده‏ها تحت سناریوی A1B  کمیتة بین‏المللی تغییر اقلیم‏ است و با تفکیک 75/1 درجة طولی ‏و عرضی اجرا شده‏ است. با مدل ریزمقیاس نمایی، داده‏های میانگین دمای روزانه طی دورة آماری (2015 ـ 2050) به تفکیک عبارت است از:  27/0×27/0 درجة...

[ 5 ] - تحلیل آماری- دینامیکی میانگین ماهانه شبیه‌سازی شده درجه روز رشد گیاهان توسط مدل EH5OM

هدف از این پژوهش واکاوی اثر گرمایش جهانی بر درجه روزهای رشد گیاهان در دهه‌های آینده می باشد.جهت این امر نخست داده‌های دمای روزانه شبیه‌سازی شده از پایگاه داده EH5OM و تحت سناریو A1B، طی بازه زمانی(2050-2015) از موسسه ماکس پلانک آلمان استخراج شد. سپس داده‌های دمای روزانه با تفکیک 27/0*27/0 درجه طول و عرض جغرافیایی که حدوداً نقاطی با ابعاد 30*30 کیلومتر مساحت ایران را پوشش می‌دهند توسط مدل اقلیم م...

[ 6 ] - تحلیلی بر میزان احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری (مطالعه موردی: گردشگران داخلی شهر اصفهان)

از آنجا که بیش­تر شـهرها از پتانسیل و توانایی لازم بـرای گردشـگری خصوصاً در سطح ملی و بین­المللی برخوردار بوده و جمع کثیری از گردشگران را به طرف خود جذب می­کنند لذا توجه به امنیت اجتـماعی آن­ها در چنین شهرهای امـری لازم و ضروری است. شـهر اصفهان با داشتن جاذبه­های گردشگری فراوان هر ساله تعداد زیادی گردشگر را به­سمت خود جذب می­کند. آنچه که می­تواند این صنعت درآمدزا و به­تبع آن میزان گردشگران را ته...

[ 7 ] - پتانسیل سنجی احداث نیروگاه‌ بادی در استان اصفهان با استفاده از روش فازی ای اچ پی

چکیده محدودیت ذخایر انرژی فسیلی، بشر را برای جایگزین کردن منابع انرژی جدید به چالش کشانده است. در این بین، باد به عنوان یکی از مظاهر انرژی‌های نو از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. استان اصفهان با توجه به وضعیت توپوگرافی و موقعیت نسبی خود، از مناسب‌ترین مکان‌ها برای احداث نیروگاه بادی می‌باشد. در این پژوهش برای تعیین مکان‌های مناسب جهت احداث نیروگاه بادی در استان اصفهان، معیارهای مختلفی مد نظر قرا...