پیش‌‌پردازش تصمیم‌‌گیری چند شاخصه با استفاده از داده‌‌کاوی (مطالعه موردی: انتخاب لجستیک شخص ثالث در برون‌‌سپاری خدمات وارانتی یک شرکت تولیدی تجهیزات الکترونیکی)

نویسندگان

  • ریحانه جماعتی تفتی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
  • صفر فضلی دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
چکیده مقاله:

در سال‌های اخیر، خدمات پس از فروش، یکی از مهم‌‌ترین عوامل مؤثر در رضایت مشتریان بوده است. ارائه خدمات پس از فروش و وارانتی هزینه‌‌های زیادی را به تولید‌‌کننده تحمیل می‌‌کند. ازاین‌‌رو اعمال سیاست‌‌های مناسب در این خصوص، از هزینه‌‌‌های بی‌‌‌مورد جلوگیری می‌‌نماید. امروزه یکی از سیاست‌های رایج وارانتی، برون‌‌سپاری وارانتی است که به آن «وارانتی شخص ثالث» می‌‌گویند. در برون‌‌سپاری وارانتی، با مسئله مهم انتخاب بهترین پیمانکار از بین شرکت‌‌های لجستیک شخص ثالث روبرو هستیم. در این مقاله رویکرد تصمیم‌‌گیری‌‌ چندشاخصه با به‌‌‌کار‌‌بردن داده‌‌کاوی، برای انتخاب شرکت‌‌های وارانتی شخص ثالث، توسعه ‌یافته است. این روش ترکیبی، شامل خوشه‌‌بندی به‌عنوان ابزار داده‌‌کاوی و روش سوارا و ویکور به‌عنوان فنون تصمیم‌‌گیری‌‌ چند‌‌شاخصه است؛ به‌این‌ترتیب که شرکت‌های وارانتی شخص ثالث، پس از شناسایی معیار‌‌های مهم برای برون‌‌سپاری وارانتی ازنظر تولید‌‌کننده، با ابزار‌‌های داده‌‌کاوی خوشه‌‌بندی می‌‌شوند. سپس خوشه‌‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش ویکور رتبه‌‌بندی و بهترین خوشه انتخاب می‌گردد. برای تعیین وزن معیار‌‌های تصمیم در روش ویکور، از روش سوارا استفاده ‌شده است. روش پیشنهادی، در یک شرکت تولید‌‌کننده تجهیزات الکترونیکی مورداستفاده قرارگرفته است. به‌‌کار‌‌گیری داده‌‌کاوی قبل از اجرای تصمیم‌‌گیری، اطلاعات با‌‌ارزش پنهان در داده‌‌های تاریخی شرکت را آشکار ساخته و تصمیم‌‌گیری را بهبود بخشیده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین سیاست وارانتی با استفاده از قوانین انجمنی در داده‌کاوی (مطالعه موردی: شرکت تولیدی تجهیزات الکترونیکی)

امروزه پیشنهادهای وارانتی متنوعی از سوی تولیدکنندگان ارائه می‌شود.با بهترشدن سیاست وارانتی، هزینۀ آن برای تولیدکننده افزایش می‌یابد؛ بنابراین برای تعیین سیاست وارانتی روشی نیاز است که بر اطلاعات واقعیِ قابلیت اطمینان، شرایط خرابی و تعمیرِ محصول تکیه کند. برای این منظور در این مقاله از روش داده‌کاوی استفاده شده است. به این صورت که نمونه‌ای پنج‌ساله از داده‌های وارانتی شرکت تولیدی تجهیزات الکترونیک...

متن کامل

مدل برونسپاری خدمات و وارانتی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره

این مقاله به ارائه‌ی مدلی برای برون سپاری خدمات وارانتی محصولات تولیدی پرداخته است. در بخش اول مدل پیشنهادی، که از دو مرحله تشکیل شده؛ هنگامی که محصول معیوبی برای تعمیر ارجاع می¬ شود، ابتدا با استفاده از روش پرومتی شروع به رتبه¬بندی پیمانکاران طرف قرارداد می شود و در بخش بعدی با استفاده از برنامه¬ریزی خطی چندهدفه نسبت به تخصیص و ارسال محصول معیوب برای انجام خدمات مورد نیاز اقدام می¬شود. هدف اصل...

متن کامل

مدل برونسپاری خدمات و وارانتی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره

این مقاله به ارائه ی مدلی برای برون سپاری خدمات وارانتی محصولات تولیدی پرداخته است. در بخش اول مدل پیشنهادی، که از دو مرحله تشکیل شده؛ هنگامی که محصول معیوبی برای تعمیر ارجاع می¬ شود، ابتدا با استفاده از روش پرومتی شروع به رتبه¬بندی پیمانکاران طرف قرارداد می شود و در بخش بعدی با استفاده از برنامه¬ریزی خطی چندهدفه نسبت به تخصیص و ارسال محصول معیوب برای انجام خدمات مورد نیاز اقدام می¬شود. هدف اصل...

متن کامل

رضایت بیمه‌گذاران از خدمات بیمه شخص ثالث

در این پژوهش ابتدا مجموعه متغیرهای مهم برای سنجش رضایت مشتری شناسایی شدند. سپس پرسش‌نامه مربوطه در یکی از شعب شرکت بیمه مورد نظر، برای بررسی رضایت بیمه¬گذاران ثالث به اجرا گذاشته شد. نتایج حاصل از تحلیل فاکتور اکتشافی نشان داد که متغیرهای مؤثر بر رضایت بیمه¬گذاران ثالث، تحت دو فاکتور "کیفیت در مقابل قیمت" و "به‌روزبودن خدمات و فرایندها" بیان می¬شوند. به علاوه، با به‌کارگیری آزمون t تک نمونه‌ای ...

متن کامل

روش چند شاخصه برای انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از متغیرهای تحلیل بنیادی در شرکت های پتروشیمی عضو بورس

نحوه انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران در این بازارها است، انتخاب سهم و یا سبد سهامی است که از لحاظ سود آوری،افزایش قیمت و سود هر سهم بهترین باشد اهمیت بسزایی دارد. به همین منظور روش های بسیاری در رابطه با انتخاب سبد سهام به وجود آمده و معرفی شده‌اند. اکثریت این روش ها برای انتخاب و تصمیم گیری صحیح از اطلاعات و تحلیل های مالی استفاده نموده‌اند. در این مقاله ن...

متن کامل

کاربرد روشهای تصمیمگیری چند شاخصه در تجزیه و تحلیل مخاطرات محیطزیستی مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: منطقه حله بوشهر)

این مطالعه، بهمنظور تجزیه و تحلیل مخاطرات محیطزیستی منطقه حله بوشهر انجام گرفت. بددین منظدور ، ابتددا  بدا  توجده  بده  بازدیددها   میدانی، مصاحبه با بومیان منطقه و بررسی ویژگیها  محیطزیست منطقه، ریسکها  موجود در منطقه شناسایی شد. سپس، ریسکهدا   شناسایی شده با استفاده از تکنیک دلفی و تکمیل پرسشنامهها  مربوط به آن غربالگر  شدند. در نهایدت ، 20 عامدل  ریسد ک در دو گدروه  حوادث طبیعی و ریسکها  محی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 3

صفحات  215- 239

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023