پیشگویی شاخص سمیت LD50 در مشتقات آنیلین)حاوی ترکیبات علف‌‌کش( با روش‌های محاسباتی

نویسندگان

  • مرتضی رضایی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ اراک، ﮔﺮوه شیمی، اراک، ایران
چکیده مقاله:

در دهه‌­ های گذشته، استفاده از روش­‌های محاسباتی با پارامترهای اعتبار­سنجی دقیق برای تعیین خواص فیزیکی- شیمیایی ترکیبات، به­‌عنوان جایگزین اقتصادی و زیست­‌محیطی باصرفه جویی در زمان و حذف هزینه‌­های بالا مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرارگرفته است. در این مطالعه، به بررسی ارتباط مقادیر لگاریتمی سمیت LD50  (log (LD50)(molkg-1))با توصیف­گرهای مولکولی برای 60 نوع از مشتقات آنیلین (شامل ترکیبات علف‌­ کش) پرداخته‌ شده است. بعد از ترسیم ساختار این ترکیبات با استفاده از نرم­‌افزار 05 Gauss View  و بهینه­‌ سازی آن‌ها با کمک نرم‌­افزار 09 Gaussian با روش **G++311-6/B3LYP توصیف­ گرهای مولکولی استخراج شدند. به کمک ژنتیک الگوریتم،  توصیف­ گرهای نامناسب حذف‌ شده و بهترین آن‌­ها برای مدل‌ های رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی مورداستفاده قرار گرفتند. نتایج حاصل از این مدل نشان داد که روش شبکه عصبی مصنوعی با کمترین خطا و بالاترین ضریب تعیین نسبت به روش رگرسیون خطی چندگانه برای پیش­بینی لگاریتم سمیت (molkg-1)LD50 مشتقات آنیلین از برتری بالایی برخوردار است.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

پیشگویی پروتئین های ضدیخ با استفاده از روشهای محاسباتی مبتنی بر اطلاعات موجود در توالی

برخی از موجودات سردزی پروتئینی به نام پروتئین های ضدیخ را تولید می کنند که مایع های سلول را دربرابر یخ زدگی محافظت می کنند. این دسته از پروتئین ها در افزایش تحمل دانه های گیاهان در برابریخ زدگی، نگهداری بافت ها در شرایط سرد و تولید گیاهان سردزی کاربرد دارند. شناسایی پروتئین های ضدیخ به خاطر شباهت بسیار کم توالی ها مشکل می باشد. برخی از محققین این موضوع را جهت مطالعه انتخاب کردند اما هنوز درصد د...

مطالعه محاسباتی سنتز مشتقات ناحیه گزین 3،2،1- تری آزول های استخلاف شده در موقعیت 1و4 با بکار گیری روشهای شیمی کوانتومی

 واکنش سنتز مشتقات 3،2،1- تری آزول های استخلاف شده در ناحیه 1و4 در حضور کاتالیستی از یون مس(I) توسط روش های نظریه تابعی چگالی به لحاظ ساختاری و ترمودینامیکی در فاز گازی و در حضور سه حلال مختلف آب، اتانول و استو نیتریل از طریق مدل سازی زنجیره های قطبیده مورد بررسی قرار گرفت.  با توجه به نتایج ترمودینامیکی محاسبه شده برای واکنش، نشان داده شد که تولید محصول ناحیه گزین استخلاف شده در موقعیت 1و4 نسب...

متن کامل

One-upping the LD50.

Proliferative lesions in the livers of mice treated 18 months previously with cisplatin Sir-Cis-diammine-dichloroplatinum II ('cisplatin') is a widely used cytotoxic agent that is known to cause long-term renal insufficiency. Bulger and Dobyan (1984) and Dobyan (1985) have reported hyperplastic lesions in the kidneys of rats treated 6 and 15 months previously with a single intraperitoneal dose ...

متن کامل

مروری بر روشهای ارزیابی سمیت مواد شیمیایی، گذار از روشهای اینویوو به روشهای نوین اینویترو

Exposure to occupational and environmental contaminants is a major contributor to human health problems. Despite significant achievements in the risk assessment of chemicals, the toxicological database, particularly for industrial chemicals, remains limited. Considering there areapproximately 80, 000 chemicals in commerce, and an extremely large number of chemical mixtures, in vivo testing of t...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 1

صفحات  1- 15

تاریخ انتشار 2019-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023