پیش بینی اثربخشی سازمانی بر‌اساس معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ

نویسندگان

  • زکیه حیدری کارشناس ارشد تربیت‌بدنی، مدرس دانشگاه پیام نور تربت حیدریه
  • عذرا میرکاظمی استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه بیرجند
چکیده مقاله:

پدیدۀ معنویت در محیط کار، از‌جمله موضوعات مطرح‌شده در زمینۀ علوم رفتاری کارکنان است. هدف پژوهش حاضر، ‌پیش­بینی اثربخشی سازمانی بر‌اساس معنویت در کار کارکنان می‌باشد. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسانبزرگ  بود (‌440 نفر). نتایج تحلیل رگرسیون هم‌زمان نشان داد که معنویت در کار، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیش‌بینی اثربخشی سازمانی دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که از بین مؤلفه­های معنویت درکار، دو سطح فردیو سازمانی به‌طور ترکیبی 56% از واریانس اثر‌بخشی را تبیین می‌کنند که از این مقدار، سهم سطح سازمانی 55‌% و سطح فردی 1‌% می­باشد. توجه به بعد معنوی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان، از مسائل مهمی می‌باشد که می‌تواند افزایش اثربخشی را به‌دنبال داشته باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیش بینی اثربخشی سازمانی بر اساس معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ

پدیدۀ معنویت در محیط کار، از جمله موضوعات مطرح شده در زمینۀ علوم رفتاری کارکنان است. هدف پژوهش حاضر، پیش­بینی اثربخشی سازمانی بر اساس معنویت در کار کارکنان می باشد. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسانبزرگ  بود ( 440 نفر). نتایج تحلیل رگرسیون هم زمان نشان داد که معنویت در کار، نقش تعیین کننده ای در پیش بینی اثربخشی سازمانی دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان دا...

متن کامل

پیش بینی عملکرد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه براساس سکوت سازمانی

هدف این پژوهش، پیش‌بینی عملکرد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه براساس سکوت سازمانی بود. در این پژوهش توصیفی همبستگی، جامعه‌ آماری تحقیق را تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه (228 نفر) تشکیل داد. نمونه‌ آماری براساس جدول کرجسی و مورگان به تعداد 163نفر و به صورت تصادفی- خوشه‌ای تعیین شد.‌ ابزارهای تحقیق، شامل دو پرسشنامه سکوت سازمانی ونداین و همکاران(2003 (و عمل...

متن کامل

رابطه معنویت در کار با اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی

اخیراً تلفیق زندگی معنوی و سازمانی کارکنان، موضوع مطالعات سازمانی و علوم مدیریت است (رستگار و وارث، 1387). هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه معنویت در کار با اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی می­باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان این استان  بود (200 نفر) و بر اساس جدول مورگان 127 نفر به­ عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق دو پرسشنامه استاندارد معنویت در کا...

متن کامل

رابطة معنویت در کار با اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی

اخیراً تلفیق زندگی معنوی و سازمانی کارکنان، موضوع مطالعات سازمانی و علوم مدیریت است (رستگار و وارث، 1387). هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطة معنویت در کار با اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی می­باشد. جامعة آماری شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان این استان  بود (200 نفر) و بر اساس جدول مورگان 127 نفر به­ عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق دو پرسشنامة استاندارد معنویت در کا...

متن کامل

رابطه معنویت در کار بااثر بخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ

پدیده معنویت در محیط کار از جمله موضوعات مطرح شده در زمینه علوم رفتاری کارکنان است. چالش های اخیر تحقیقاتی که در راستای تغییر در دگرگونی های فردی، سازمانی و اجتماعی بنا نهاده شده اند، در قلمرو مدیریت و سازمان رشد فزاینده ای خواهد داشت. این تحقیق با این هدف انجام شد تا میزان تاثیر معنویت در کار را بر اثربخشی سازمانی مشخص نماید. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ بود) ...

پیش بینی عملکرد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه براساس سکوت سازمانی

هدف این پژوهش، پیش بینی عملکرد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه براساس سکوت سازمانی بود. در این پژوهش توصیفی همبستگی، جامعه آماری تحقیق را تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه (228 نفر) تشکیل داد. نمونه آماری براساس جدول کرجسی و مورگان به تعداد 163نفر و به صورت تصادفی- خوشه ای تعیین شد. ابزارهای تحقیق، شامل دو پرسشنامه سکوت سازمانی ونداین و همکاران(2003 (و عملکرد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 29

صفحات  159- 174

تاریخ انتشار 2015-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023