پیش تیمار بذر گندم دوروم بهاره با روی، منگنز و بور در شرایط مزرعه

نویسندگان

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر غلظت ­های مختلف پیش­ تیمار یذر دوروم بهاره با چند عنصر ریزمغذی، پژوهشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­ های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال 1392 به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل پیش­ تیمار با چهار غلظت 0، 1، 3 و 5 در هزار سولفات­ روی، سولفات­ منگنز و اسید بوریک بودند. اثر ترکیبات عناصر و همچنین اثر متقابل دو فاکتور غلظت و ترکیبات عناصر اثر معنی‌داری بر صفات وزن خشک تک بوته، شاخص برداشت، وزن خشک ساقه، طول سنبله در سطح احتمال 1% و تعداد سنبلچه در سطح احتمال 5% داشت. پیش تیمار بذور گندم دوروم با سولفات روی موجب بهبود صفات وزن خشک بوته و شاخص برداشت داشت. با پیش ­تیمار بذور با غلظت 1 و 5 میلی­ گرم در کیلوگرم به ترتیب بیشترین وزن خشک بوته و شاخص برداشت حاصل شد. همچنین پیش ­تیمار بذور با آب مقطر نیز موجب افزایش وزن خشک ساقه و تعداد سنبلچه گردید. پیش ­تیمار بذور با سولفات روی و آب مقطر برای بهبود صفات فیزیولوژیکی گندم دوروم در شرایط مزرعه ­ای توصیه می­ گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد هتروزیس در هیبریدهای F1 گندم دوروم تحت شرایط مزرعه

  An experiment was conducted to investigate the heterosis in 12 F1 hybrids of durum wheat using agronomic and morphological traits. Parents were selected according to the estimated genetic distances based on the results of a two-year field experiment, which were then crossed to produce F1 hybrids. Twenty-three genotypes (including 11 parents and 12 hybrids) were evaluated using a randomized co...

متن کامل

برآورد هتروزیس در هیبریدهای F1 گندم دوروم تحت شرایط مزرعه

  An experiment was conducted to investigate the heterosis in 12 F1 hybrids of durum wheat using agronomic and morphological traits. Parents were selected according to the estimated genetic distances based on the results of a two-year field experiment, which were then crossed to produce F1 hybrids. Twenty-three genotypes (including 11 parents and 12 hybrids) were evaluated using a randomized co...

متن کامل

اثر پیش تیمار نمکی بذر بر عملکرد مزرعه ای ارقام کلزای بهاره و پاییزه در شرایط آبیاری محدود

چکیده: به منظور بررسی اثر پیش تیمار نمکی بذر ها ( nacl8/0 % با ec حدود 3/15 دسی زیمنس بر متر و kno3 8/0% با ec حدود 5/12 دسی زیمنس بر متر به مدت 8 ساعت در دمای1±20 درجه سانتی گراد) در بهبود جوانه زنی، استقرار، رشد و عملکرد یک رقم کلزای بهاری (هایولا 401) و سه رقم کلزای پاییزی (اکاپی، اپرا و طلایه) آزمایش های مزرعه ای و آزمایشگاهی در طی سال های 1387-1386 اجرا گردید. آزمایش مزرعه ای در بهار به ...

15 صفحه اول

بررسی چرخه زندگی نماتود سیستی غلات (Heterodera avenae Type B) بر روی گندم بهاره در شرایط مزرعه در استان خوزستان

چرخه زندگی نماتود سیستی غلات،Type B  Heterodera avenae بر روی گندم بهاره رقم چمران، طی سال‏های ‏1389 و 1390 در یک مزرعه آلوده در ایستگاه بهبهان استان خوزستان بررسی گردید. نمونه‏برداری از بوته‏های گندم و خاک اطراف ریشه آن از زمان کاشت تا برداشت صورت گرفت. نتایج نشان داد نفوذ لارو سن دوم نماتود به ریشه گندم در اوایل آذرماه سال 1389 و اواسط دی ماه سال‏ 1390، به ترتیب در درجه حرارت‏های 15 ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 13  شماره 2

صفحات  65- 71

تاریخ انتشار 2017-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023