چارچوب فعالیت‌های یادگیری اعضای هیأت‌علمی در برنامه‌های درسی توسعه حرفه‌ای در رشته‌های علمی STEM

نویسندگان

  • رضوان حکیم زاده دانشیار گروه روش‎ها و برنامه‌های آموزشی، دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران؛
  • صادقی زارع صفت دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران؛
  • مرتضی کرمی دانشیار گروه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد؛
  • مرضیه دهقانی استادیار گروه روش‎ها و برنامه‌های آموزشی، دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران؛
  • کیوان صالحی استادیار گروه روش‎ها و برنامه‌های آموزشی، دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: این پژوهش با رویکردی کیفی و پژوهشی تطبیقی و تحلیلی-تبیینی در پی تدوین چارچوبی برای فعالیت‌های یادگیری اعضای هیأت‌علمی در برنامه‌های درسی توسعه حرفه‌ای در رشته‌های علمی علوم پایه، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات است. برای رسیدن به این هدف دو سؤال اصلی مطرح شد. نخست آن‌که دانشگاه‌های پیشرو چه برنامه‌هایی را برای فعالیت‌های یادگیری اعضای هیأت‌علمی تدارک می بینند؟ و سپس اینکه کدام برنامه‌های توسعه حرفه‌ای هم خوانی بیشتری با حوزه رشته‌های علمی STEM دارد. روش: سؤال اول از طریق پژوهش تطبیقی و روش بردی با کمی تغییرات استفاده شد. در بخش دوم پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیلی تببینی مشخصات برنامه‌های توسعه حرفه‌ای در حوزه رشته‌های علمی STEM استخراج و همخوانی برنامه‌های دانشگاه‌های پیشرو بررسی شد نمونه‌گیری از نوع هدفمند معیاری بود. معیار انتخاب داشتن مرکز یادگیری و تدریس در دانشگاه‌های پیش‎رو بود. یافته‎ها: دانشگاه‌ها در مجموع چهار حیطه برنامه‌های توسعه حرفه‌ای را دنبال می‌کنند: الف) برنامه‌هایی مبتنی بر تعاملات ب) برنامه‌هایی در راستای پشتیبانی های مالی و غیرمالی ج) برنامه‌هایی مبتنی بر خدمات انلاین و د) خودکاوی روایتی. در بخش دوم پژوهش یافته‌ها نشان داد که تدریس و یادگیری اعضای هیأت‌علمی در حوزه STEM در دانشگاه برکلی و آموزش مبتنی بر یادگیری‌های الکترونیکی (MOOCS) در دانشگاه‌های مالزی، هنگ کنگ و ژاپن هم‌خوانی بیشتری با این حوزه رشته‌های علمی دارد. در پایان مدلی مفهومی استخراج و توصیه شد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

یکی از موضوعات کلیدی در خصوص برنامه‌های پرورش اعضای هیئت علمی، انتقال یادگیری این برنامه‌ها یعنی کاربرد عملی آموخته‌ها توسط اعضای هیئت علمی در محیط دانشگاه و فعالیت‌های حرفه‌ای است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و راهبرد نظریه زمینه‌ای با 32 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های شهر قم، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته صورت گرفت و شرایط زمینه‌ای، عوامل علّی و میانجی، راهبردها و پیامدهای فرایند ...

هدف اصلی از انجام این تحقیق، ارزیابی کیفیت برنامه‌های درسی رشته‌های آموزش معلمان بوده است. کیفیت برنامه‌درسی براساس نه عنصر هدف، محتوا، راهبردهای تدریس، فعالیت‌های یادگیری، مواد و وسایل، ارزشیابی، گروهبندی، زمان و فضا مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی– پیمایشی است. جهت جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسش‌نامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل موارد زیر می‌باشد: دانشجویان رشته‌...

هدف اصلی از انجام این تحقیق، ارزیابی کیفیت برنامه‌های درسی رشته‌های آموزش معلمان بوده است. کیفیت برنامه‌درسی براساس نه عنصر هدف، محتوا، راهبردهای تدریس، فعالیت‌های یادگیری، مواد و وسایل، ارزشیابی، گروهبندی، زمان و فضا مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی– پیمایشی است. جهت جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسش‌نامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل موارد زیر می‌باشد: دانشجویان رشته‌...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

هدف پژوهش حاضر آسیب‌شناسی فرهنگ یادگیری دانشجویان رشته­های علوم انسانی به روش کیفی بود. در این پژوهش به مصاحبه نیمه­ساختمند با 14 نفر از اعضای هیئت علمی و مدیران آموزشی و 18 نفر از دانشجویان رشته­های علوم انسانی پرداخته شد. جهت تحلیل نتایج مصاحبه به تحلیل محتوا با استفاده از شیوه مقوله­بندی پرداخته و چون روند انجام مصاحبه بر اساس چارچوب مفهومی به دست آمده از بررسی پیشینه بود، لذا از روش قیاسی (...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود