چالش‌های پذیرش تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شرکت‌های فعال مستقر در شهرک صنعتی بوشهر)

نویسندگان

  • سید یعقوب حسینی استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
  • مجید اسماعیل پور استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
  • یونس جعفرپور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق شناسایی موانع پذیرش تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط است. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارکنان شرکت‌های فعال مستقر در شهرک صنعتی بوشهر تشکیل می‌دهند. بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات کامل از حجم جامعه، تعداد جامعه آماری به صورت نامحدود در نظر گرفته شد. برای جمع‌آوری داده‌ها جهت انجام آزمون فرضیه‌ها از ابزار پرسش‌نامه استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار SMARTPLS استفاده گردید. نتایج تحلیل‌ها نشان داد که «موانع سازمانی» شامل کمبود زمان، عدم آگاهی و اطمینان کافی از منافع و مزایا، هزینه، عدم اشتیاق برای نوآوری و سواد و مهارت فنی ناکافی کارکنان، «موانع فنی» شامل عدم سازگاری با محصولات، خدمات و روش کسب‌و‌کار شرکت، فقدان امنیت لازم و پایین بودن سطح تکنولوژی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و «موانع محیطی» شامل رقابت اندک، استفاده اندک توسط مشتریان، حمایت ناکافی دولت، استفاده اندک توسط شرکا و عرضه‌کنندگان و ضعف قانون در زمینه تجارت الکترونیک، بر پذیرش تجارت الکترونیک توسط شرکت‌های کوچک  متوسط تأثیر منفی دارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی موانع پذیرش تجارت الکترونیک (ec) توسط کسب و کارهای کوچک و متوسط (sme) با بکارگیری مدل پذیرش فناوری؛ مورد مطالعه: شرکت های فعال مستقر در شهرک صنعتی بوشهر

زمینه: ورود فناوری های الکترونیکی به عرصه تجارت و بازرگانی، باعث تغییرات زیادی در محیط کسب وکار و نیز رقابت در محیط داخلی و خارجی شده است و باعث توجه زیاد انواع شرکت های تجاری به روش های تجارت الکترونیکی گشته است؛ تا جایی که توانسته اند مزایایی زیادی را از این طریق عاید خود سازند. از طرفی کسب وکارهای کوچک و متوسط نیز به عنوان نوعی از تجارت در محدوده کوچک، نقش مهمی در توسعه و آبادانی اقتصاد ملل ...

تحلیل سازوکارهای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط قزوین)

هدف اصلی این تحقیق شناسایی و تحلیل سازوکارهای توسعة کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط در استان قزوین است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ رویکرد تحقیق، کمی است. شیوة جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق مدیران کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط در استان قزوین بودند که بر اساس فرمول کوکران 93 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع...

متن کامل

برون‌سپاری‌‌ در کسب و کارهای کوچک و متوسط

امروزه در دنیای کسب وکار، برون‌سپاری به‌طور گسترده، به‌ویژه در شرکت‌های بزرگ بحث و بررسی شده و به نظر می‌رسد این روند هم‌چنان رو به افزایش است. در واقع زمانی که از برون‌سپاری صحبت می‌شود، اغلب سازمان‌های بزرگ با منابع و دانشی کلان به ذهن می‌آیند، در حالی‌که درعصر حاضر، اغلب شرکت‌ها به‌نسبت کوچک هستند. از طرف دیگر به‌رغم متداول شدن روزافزون این راهبرد، اما هم‌چنان در تحقیقات کارآفرینی کشف نشده ب...

متن کامل

بررسی عوامل رفتاری اثرگذار بر تصمیم پذیرش تجارت الکترونیکی توسط مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر تهران

امروزه فناوری اطلاعات نقش بسیار مهمی در دنیای تجارت دارد . با وجود اینکه این نوع فناوری فرصتی را برای خلق نوعجدیدی از تجارت با ایجاد بازارهای جدید و معرفی محصولات و خدمات جدید ایجاد می کند، اما پذیرش آن به ویژه توسط1 با مشکلات زیادی روبه رو است . برای مثال تحقیقی که توسط موسسه تحقیقاتی وریزون 2 « کسب و کارهای کوچک و متوسط »انجام شد، نشان داد که فقط36 درصدکسب و کارهای کوچک وب سایت هایی را برای ت...

متن کامل

تحلیل سازوکارهای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط قزوین)

هدف اصلی این تحقیق شناسایی و تحلیل سازوکارهای توسعة کسب و کارهای کوچک و متوسط در استان قزوین است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ رویکرد تحقیق، کمی است. شیوة جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط در استان قزوین بودند که بر اساس فرمول کوکران 93 نفر از آن ها به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع...

متن کامل

آمادگی کسب و کار الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی

هدف اصلی در این پژوهش تعیین سطح آمادگی کسب و کار الکترونیکی در میان شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی غرب کشور و بررسی میزان توانمندی آنها برای حضور در بازارهای اینترنتی است. روش تحقیق مطالعۀ حاضر از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی شرکتهای کوچک و متوسط در استانهای کردستان، همدان و کرمانشاه است که از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 156 شرکت انتخاب شده­اند.­ بنا بر نتایج تحقیق، میز...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 19

صفحات  39- 63

تاریخ انتشار 2018-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023