چگونگی ارتباط متقابل بین ویتامین A و عنصر روی در پلاسما و کبد گاو

نویسندگان

  • بهرام دلیرنقده گروه علوم‌درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه–ایران
  • سیامک عصری رضایی گروه علوم‌درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه–ایران
  • پریسا خاکزاد دانش‌آموخته، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه–ایران
چکیده مقاله:

زمینه مطالعه: ‌کمبود ویتامین ‌A‌ و روی اختلالات متنوعی را ایجاد می‌کنند. روی ابعاد متعددی از متابولیسم ویتامین ‌A‌ از جمله جا به جایی آن از کبد به سایر بافت‌ها را مواجه با مشکل می‌کند. هدف:‌ ‌بررسی وضعیت ویتامین ‌A‌ و روی و ارزیابی ارتباط متقابل بین آنها. روش کار:‌ ‌غلظت ویتامین ‌A‌ و روی در پلاسمای خون و کبد گاوهای نر زیر 5/1 سال (114 تا130  رأCس) سنجش  و چگونگی ارتباط بین آنها در اطراف ارومیه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج:‌ در 6/15%،  4/25%، 4/5% و 8/3% از موارد به ترتیب مقادیر ویتامین ‌A‌ و روی پلاسما و کبد کمتر از کمینه توصیه شده بود. در 8/24% از موارد، میزان ویتامین ‌A‌ در کبد بیش از بیشینه محدوده مورد انتظار بود. میانگین (خطای معیار) غلظت ویتامین ‌A‌ و روی به ترتیب  ‌g/dLµ‌(5/4) 7/59  و ‌ g/dLµ‌(7/4) 1/99 در پلاسما و g/g WWµ‌(2/6) 3/161  و‌ WW‌ ‌ g/gµ‌(7/4) 2/103 در کبد بود. در دام‌های با مقادیر پایین‌تر روی در پلاسما،  غلظت ویتامین ‌A‌ پلاسما و روی کبد به شکل معنی‌داری (0005/0‌)p

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

چگونگی ارتباط متقابل بین ویتامین a و عنصر روی در پلاسما و کبد گاو

زمینه مطالعه: کمبود ویتامین a و روی اختلالات متنوعی را ایجاد می کنند. روی ابعاد متعددی از متابولیسم ویتامین a از جمله جا به جایی آن از کبد به سایر بافت ها را مواجه با مشکل می کند. هدف: بررسی وضعیت ویتامین a و روی و ارزیابی ارتباط متقابل بین آنها. روش کار: غلظت ویتامین a و روی در پلاسمای خون و کبد گاوهای نر زیر 5/1 سال (114 تا130  رأcس) سنجش  و چگونگی ارتباط بین آنها در اطراف ارومیه مورد ارزیابی...

متن کامل

بررسی ارتباط متقابل بین شاخص های تشخیص وضعیت مس در خون و کبد گاو

چگونگی ارتباط متقابل بین شاخص های وضعیت مس در 136 راس گاو کشتار شده مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر مس پلاسما (µmol/l 5/14-5/5) و کبد (mg/kgdm 1/189-7/19)، سطح سرولوپلاسمین پلاسما (mg/l 2/178-4/58) و فعالیت سوپراکسید دیسموتاز گلبول های قرمز (eosd) (u/mghb 4/11-5/2) به ترتیب در 4/57، 6/34، 6/31 و 2/28 درصد از گاوهای تحت مطالعه کمتر از حد طبیعی بود. در تمامی موارد، غلظت مولیبدن پلاسما (µg/ml 5/14-...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

The Effects of 8 Weeks of Vitamin C Intake and Regular Aerobic Exercise on Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor and Insulin-like Growth Factor-1 Levels in Obese Girls

شور و داوم اه : ،یبرجت همین قیقحت نیا رد 28 نیماتیو ،نیرمت ،لرتنک هورگ راهچ هب یفداصت روط هب و باختنا قاچ رتخد C یبیکرت و دندش میسقت . نیرمت تدش اب يزاوه 50 ات 70 ،رثکادح بلق نابرض دصرد 3 تدم هب و هتفه رد هسلج 8 هتفه دش ماجنا . هورگ ياه نیماتیو C و صرق یبیکرت 500 یلیم نیماتیو یمرگ C ار 3 فرصم هتفه رد راب دندومن . هنومن و لبق اتشان ینوخ ياه 48 هلخادم نیرخآ زا سپ تعاس اه عم...

متن کامل

Immune and non-immune assays

تاسياقلما فلتخم ىلع ءوضلا ضعب ءاقلإ تم ةعجارلما هذه يف دضتسلماب دضلا تلاعافت ىلع دمتعت يتلا ةموسولما ةيعانلما ةيعانلما و ،ةيقلأتلا ةيعانلما تاسايقلما لمشت يتلاو Ag-Ab هذه فيرعت تم .)EIA, ELISA( ةييمزنلإا ةيعانلما و ،ةيعاعشلا و تلاعافتلا أدبلم رصتخم فصو عم لًاوأ ةثلاثلا تاسياقلما اهروطت حيضوتل يخيراتلا جردتلا بسح تشقون مث ،تاقيبطتلا امك .لماك لكشب ةيلآ ةينقت ىلإ ةياهنلا يف داق يذلا يجيردتلا ةخطلل...

متن کامل

The Effect of Depression and Anxiety on the Outcome of Assisted Reproductive Technology (ART)

Address: Department of Gynecology and Obstetrics, Montasariya Infertility Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran Tel: +98 511 8534021 Email: [email protected] همدقم : ناـمز رد نز بارطـضا حطـس لـثم يرـيغتم لـماوع هب هتسباو دناوت يم يروراب كمك نامرد تيقفوم دشاب نامرد . راب نانز بارطضا و يگدرسفا ريثات يبايزرا يارب هعلاطم نيا يروراـب كـمك ناـمرد دمايپ رب رو تسا هدش يحارط ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 69  شماره 2

صفحات  173- 181

تاریخ انتشار 2014-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023