کاربرد روش بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک جهت بررسی افت وزن سیب‌زمینی طی خشک کردن با سامانه مادون‌قرمز

نویسندگان

  • سید حسین حسینی قابوس مرکز تحقیقات صنایع غذایی شرق گلستان، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
  • فخرالدین صالحی استادیار گروه مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
چکیده مقاله:

روش بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک یکی از روش‌های نوین بهینه‌سازی است که عملکرد بالایی در حل مشکلات سیستم‌های مختلف دارد. این الگوریتم با الگوبرداری از ساختار ژنتیکی انسان، قادر است تا همواره بهینه‌ترین جواب را ارائه نماید. در این مطالعه رفتار خشک شدن سیب‌زمینی در یک سامانه مادون‌قرمز بررسی گردید. اثر توان لامپ مادون‌قرمز در سه سطح 150، 250 و 375 وات، فاصله نمونه از لامپ در سه سطح 5، 10 و 15 سانتی‌متر، ضخامت نمونه‌ها در دو سطح 5/0 و 1 سانتی‌متر و زمان بر خشک شدن سیب‌زمینی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج خشک کردن سیب‌زمینی به روش مادون‌قرمز نشان داد با افزایش توان لامپ و کاهش فاصله نمونه‌ها از منبع حرارتی، سرعت خشک کردن افزایش می‌یابد. با افزایش توان لامپ از 150 به 375 وات، مقدار کاهش وزن از 87/29 به 03/78 درصد افزایش یافت. با افزایش فاصله لامپ از 5 به 15 سانتی‌متر، درصد کاهش وزن از 34/69 به 94/37 درصد، کاهش یافت. با افزایش زمان فرآیند خشک شدن، مقدار کاهش وزن نمونه‌ها افزایش یافت. در این پژوهش همچنین مدل‌سازی فرآیند به روش الگوریتم ژنتیک - شبکه عصبی مصنوعی با 4 ورودی (توان، فاصله لامپ، ضخامت نمونه و زمان خشک کردن) و 1 خروجی جهت پیشگویی کاهش وزن انجام شد. نتایج مدل‌سازی به روش الگوریتم ژنتیک - شبکه عصبی مصنوعی نشان داد شبکه‌ای با تعداد 18 نرون در یک لایه پنهان و با استفاده از تابع فعال‌سازی تانژانت هیپربولیک می‌توان به خوبی درصد کاهش وزن در طی فرآیند خشک کردن سیب‌زمینی به روش مادون‌قرمز را پیشگویی نمود (997/0R=). نتایج آنالیز حساسیت توسط شبکه عصبی بهینه نشان داد که فاصله لامپ پرتودهی مادون‌قرمز از نمونه‌ها به عنوان مؤثرترین عامل در کاهش وزن سیب‌زمینی می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدل سازی فرآیند خشک کردن هلو توسط خشک کن فروسرخ به روش الگوریتم ژنتیک

مقدمه: به دلیل بهره‌وری پایین انرژی و مدت‌زمان طولانی خشک‌کردن محصولات کشاورزی با روش‌های متداول، استفاده از روش‌های نوین نظیر پرتودهی فروسرخ لازم است مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه جهت خشک‌کردن و افزایش زمان ماندگاری هلو، از روش پرتودهی فروسرخ استفاده گردید. اثر توان لامپ فروسرخ در سه سطح 150، 250 و 375 وات، فاصله نمونه از لامپ در سه سطح 5...

متن کامل

مدل سازی فرآیند خشک کردن بادمجان توسط سامانه مادون قرمز به روش الگوریتم ژنتیک-شبکه عصبی مصنوعی

در این مطالعه رفتار خشک‌کردن لایه‌نازک ورقه‌های بادمجان در یک خشک‌کن مادون‌قرمز (IR) بررسی گردید. اثر توان لامپ مادون‌قرمز (150، 250 و 375 وات)، فاصله نمونه از لامپ (5، 10 و 15 سانتی‌متر)، ضخامت نمونه‌ها (5/0 و 1 سانتی‌متر) و زمان خشک‌کردن بر خشک شدن ورقه‌های بادمجان موردبررسی قرار گرفت. نتایج خشک‌کردن بادمجان به روش مادون‌قرمز نشان‌داد با افزایش توان لامپ و کاهش فاصله نمونه‌ها از منبع حرارتی، ...

متن کامل

بهینه سازی فرآیند خشک کردن دانه سویا با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک

در این تحقیق فرآیند خشک کردن دانه سویا بر روی رقم DPS طبق روشهای استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی خواص خشک کردن و تاثیر عوامل مختلف آن، یک دستگاه خشک کن آزمایشگاهی طراحی ، و ساخته شد سپس پارامترهای خشک کردن شامل رطوبت اولیه سه سطح (21٪، 18، 16 بر مبنای خشک) دمای خشک کردن در سه سطح (50،65، 80 درجه سیلسیوس) و سرعت گردش هوا در سه سطح (6٪،1،5/1 متر بر ثانیه) بر روی میزان روغن و شاخص اسیدیت...

متن کامل

سینتیک خشک کردن مادون قرمز برش های میوه به و مدلسازی آن با روش الگوریتم ژنتیک-شبکه‌های عصبی مصنوعی

در این تحقیق جهت خشک کردن برش های میوه به از روش پرتودهی مادون قرمز استفاده شد. برای این منظور اثر دمای خشک کردن 50، 60، 70 و 80 درجه سانتیگراد که ناشی از توان های به ترتیب 51، 73، 98 و 125 وات لامپ مادون قرمز بود مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دادند که با افزایش دما سرعت خشک کردن افزایش می یابد. با افزایش دما از 50 به 80 درجه سانتیگراد زمان خشک کردن حدود 60 درصد کاهش یافت. با اعما...

متن کامل

بهینه سازی فرآیند خشک کردن دانه سویا با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک

در این تحقیق فرآیند خشک کردن دانه سویا بر روی رقم dps طبق روشهای استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی خواص خشک کردن و تاثیر عوامل مختلف آن، یک دستگاه خشک کن آزمایشگاهی طراحی ، و ساخته شد سپس پارامترهای خشک کردن شامل رطوبت اولیه سه سطح (21٪، 18، 16 بر مبنای خشک) دمای خشک کردن در سه سطح (50،65، 80 درجه سیلسیوس) و سرعت گردش هوا در سه سطح (6٪،1،5/1 متر بر ثانیه) بر روی میزان روغن و شاخص اسیدیت...

متن کامل

مدل سازی خشک کردن اسمزی زردآلو با استفاده از الگوریتم ژنتیک - شبکه عصبی مصنوعی

ایران از نظر تولید زردآلو در جهان مقام دوم را دارد و مطالعه عوامل موثر بر خشک کردن این میوه و مقدار تاثیر آنها امری ضروری می باشد. لذا در این مطالعه تاثیر دمای محلول اسمزی در محدوده °C 25 تا °C 65، در مدت زمان 30 تا 120 دقیقه و غلظت محلول اسمزی در محدودۀ 30 تا 60 درصد (وزنی/وزنی) بر پارامترهای کاهش وزن، کاهش آب، جذب مواد جامد و نسبت دفع آب به جذب مواد جامد در طی خشک کردن اسمزی زردآلو مورد بررسی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 3

صفحات  39- 48

تاریخ انتشار 2019-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023