کاربرد مدل کامپیوتری ANSWERS برای محاسبه رواناب و تخمین فرسایش و رسوب در اراضی شیبدار کشاورزی حوزه آبخیز گرگان رود و مقایسه آن با سایر روشهای متداول

نویسندگان

  • حسینقلی رفاهی
  • صابر شاهویی
  • مرتضی پوزش شیرازی
چکیده

در سالهای اخیر توجه روزافزونی به بهبود و حفظ منابع آب ملی در کشور صورت گرفته است .هرز آبهای آلوده و رسوبات موجود در آنها از عوامل مهم در تخریب منابع یاد شده به شمار می روند. مدلهای ریاضی متعددی برای محاسبه هرز آب و تخمین فرسایش خاک بوجود آمده اند که مدل کامپیوتری ANSWERS یکی از این مدلها می باشد.این مدل از نوع مدلهای تبیینی بوده وبا استفاده از پارامترهای توزیع یافته و یا پخشی در سطح یک حوزه آبخیز و با استفاده از داده های هر رگبارش،به شبیه سازی فرایندهای هیدرولوژیک رگبارش فوق می پردازد.در این تحقیق یک حوزه آبخیز به مساحت 24 هکتار در منطقه گرگان در نظر گرفته شد. اراضی شیبدار کشاورزی که در این حوزه قرار گرفته اند دارای شیب میانگین معادل 35 درصد می باشند.پس از ورود اطلاعات به کامپیوتر و حصول نتایج خروجی مشخص شد که حجم روان آب مشاهده شده در محیط با حجم روان آب محاسبه شده توسط مدل فوق تقریباً یکسان بوده و بیش از 96 درصد همخوانی دارد . با این وجود فرسایش خاک پیش بینی شده توسط مدل و فرسایش خاک مشاهده شده مطابقت مناسبی نداشته و عدد ارائه شده توسط مدل تا 5/2 برابر بیشتر از مقدار واقعی نیز بالغ می گردید. همچنین مشاهده شد که مدل کامپیوتری ANSWERS در بارانهای با شدت متوسط تا زیاد،بهتر از بارشهای با شدت کم عمل نموده و قابل اطمینان تر خواهد بود.در این میان از سایر مدلها نیز استفاده گردید و مشخص شد که حجم روان آب محاسبه شده در روش استدلالی تقریباً با مقدار واقعی نزدیک می باشد ولی قرابت آن کمتر از مدل ANSWERS است . همچنین حجم روان آب محاسبه شده توسط روش شماره منحنی (CN)دارای هیچگونه نزدیکی با مقدار واقعی نبوده و از اینرو در این حوزه قابل اطمینان نمی باشد.در مورد فرسایش خاک نیز باید عنوان کرد که مقدار تلفات خاک محاسبه شده توسط معادله جهانی فرسایش USLE تقریباً همخوانی مناسبی با مقدار واقعی داشته و از مدل ANSWERS در بارشهای با شدت کم قابل اطمینان تر خواهد بود. در نهایت باید عنوان کرد که با انجام تحقیقات بیشتر میتوان به بهینه سازی مدلهای یاد شده و تطابق بهتر آنها با شرایط ایران پرداخت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کاربرد مدل کامپیوتری answers برای محاسبه رواناب و تخمین فرسایش و رسوب در اراضی شیبدار کشاورزی حوزه آبخیز گرگان رود و مقایسه آن با سایر روشهای متداول

در سالهای اخیر توجه روزافزونی به بهبود و حفظ منابع آب ملی در کشور صورت گرفته است .هرز آبهای آلوده و رسوبات موجود در آنها از عوامل مهم در تخریب منابع یاد شده به شمار می روند. مدلهای ریاضی متعددی برای محاسبه هرز آب و تخمین فرسایش خاک بوجود آمده اند که مدل کامپیوتری answers یکی از این مدلها می باشد.این مدل از نوع مدلهای تبیینی بوده وبا استفاده از پارامترهای توزیع یافته و یا پخشی در سطح یک حوزه آبخ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

The Association between Dietary Acid Load and Cardiovascular Disease Risk among Diabetic Nephropathy Patients

هتفای اه : یم ناشن جیاتن اب هورگ هک دنهد PRAL هلیزوکیلگ نیبولگومه نییاپ %] 5 / 0 ± 7 / 5 لباقم رد % 5 / 0 ± 8 / 7 و 01 / 0 p= [ لیاسا يرت لورسیلگ ] mg/dl 3 / 2 ± 9 / 246 لباقم رد 3 / 2 ± 4 / 257 و 006 / 0 p= [ یلوتسیس راشف ، ] mmHg 7 / 0 ± 6 / 103 لباقم رد mmHg 7 / 0 ± 1 / 106 و 03 / 0 p= [ هورگ هب تبسن يرتمک ياتشان نوخ دنق و نینیتارک ، PRAL دنتشاد رتلااب . Pro:k میقتسم طابترا ه...

متن کامل

برآورد فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز زیارت، گرگان با استفاده از سزیم 137

بوم‌سازگان جنگل‌های هیرکانی به‌عنوان یکی از ذخیره‌گاه‌های جانوری و گیاهی در دهه‌های اخیر مورد تغییر کاربری غیراصولی و درنتیجه تخریب شدید واقع‌شده است. استفاده از رادیونوکلوئید ریزشی، به‌خصوص عنصر سزیم137 یکی از روش‌های قابل‌اعتماد در تعیین فرسایش خاک است. هدف از این پژوهش، برآورد نرخ فرسایش خاک در ارتفاعات جنگل‌های هیرکانی با استفاده از عنصر رادیواکتیو سزیم 137 در حوزه آبخیز زیارت است. به این م...

متن کامل

ارزیابی اثرات فرسایش بر روی خصوصیات خاک و توان تولیدی اراضی زراعی در بخشی از حوزه آبخیز گرگان رود

برای ارزیابی کمی میزان تخریب ‘ یک حوزه 5/35 هکتاری درتپه های لسی حوزه آبخیز گرگان رود واقع در 6 کیلومتری جنوب شرقی شهر کرد کوی ونیم کیلومتری غرب روستای بالاجاده انتخاب گردید و پس از شبکه بندی به فواصل 100 متری نقشه توپوگرافی حوزه با روش تاکنومتری تهیه شد ونقشه خطوط هم میزان و سه بعدی آن را با استفاده ازنرم افزار ایزوسورف تهیه نمودیم. میزان سزیم رادیواکتیو 137 در رئوس شبکه و برجستگیها و فرو افتا...

متن کامل

بکارگیری روش EPM در مطالعه فرسایش پذیری و تولید رسوب حوزه آبخیز الموت رود

در این مطالعه یکی از سرشاخه های اصلی سفید رود به نام حوزه آبخیز الموت رودکه حدود 72500 هکتار مساحت دارد انتخاب گردید. ضمن تعیین محدوده دقیق حوزه 18 زیر حوزه درآن شناسایی شد. کلیه پارامترهای فیزیکی این حوزه آبخیز و زیر حوزه هایش به صورت جداگانه محاسبه گردید. جهت براورد فرسایش در این حوزه از روش EMP استفاده شد. در این روش ابتدا چهار پارامتر ضریب فرسایش حوزه آبخیز (?) . ضریب استفاده از زمین (xa)...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 31  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2000-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023