کارکرد خانواده ادراک شده و افکار خودکشی دانشجویان: نقش تعدیل کننده ناامیدی

نویسندگان

  • اکبری, اسدالله گروه روانشناسی بالینی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهیدبهشتی
  • حبیبی, مجتبی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
  • صادقی, منصوره سادات پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهیدبهشتی
چکیده مقاله:

Objectives: The present study aims to determine whether the association between family function and suicidal ideation on one hand and correlation of family functions and hopelessness on the other hand can be supposed that hopelessness acts as a moderator in the association between family functions and suicidal ideation. Methods: For this, 373 accessible Shahid Beheshti students were selected and measured with self-reporting means. After performing Family Assessment Devices, Beck Hopelessness Scale and Beck scale for suicidal ideation, the gathered data were analyzed through simple correlation and hierarchical regression by SPSS 19. Results: There are significant positive correlations between understanding total family function and hopelessness, family function and suicidal ideation and also between hopelessness and suicidal ideation of students. Therefore, hopelessness has a moderating role in the association between understanding family function and suicidal ideation. Conclusions: The association between family function and suicidal ideation increases at higher levels of hopelessness while in lower levels of hopelessness, this association is not significant.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

درد مزمن، خودکارآمدی درد و افکار خودکشی: نقش تعدیل کننده ی خودکارآمدی درد بر رابطه ی بین افسردگی و افکار خودکشی در بیماران مبتلا به درد مزمن

یکی از نتایج زیان‌بخش درد مزمن، افزایش قابل ملاحظه‌ی افکار و رفتارهای خودکشی در بیماران مبتلا به درد مزمن است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بین افسردگی، خودکارآمدی و افکار خودکشی در بیماران مبتلا به درد مزمن انجام گرفت. روش‌کار: در این پژوهش توصیفی‌همبستگی، در بهار تا تابستان 1389، 264 بیمار مبتلا به درد مزمن به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و مقیاس‌های افکار خودکشی، افسردگی و خودک...

متن کامل

بررسی نقش تعدیل کننده فاجعه آمیزکردن درد بر رابطه بین شدت درد و افکار خودکشی در بیماران درد مزمن

Introduction: catastrophizing, a maladaptive pain coping strategy has a negative impact on patients’ psychosocial well-being and can predict suicidal ideations even after controlling for depression. The purpose of this study is to investigate the relationships between pain severity with suicidal ideation and to examine the moderating role of catastrophizing on the relation between pain severity...

متن کامل

سنجش میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان و رابطه‌ی آن با کارکرد خانواده: نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک شده

پژوهش حاضر به منظور سنجش میزان شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه کاشان و بررسی رابطه آن با کارکرد خانواده با توجه به نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی می‌باشد که در قسمت اول مربوط به سنجش میزان شیوع اعتیاد به اینترنت از طرح پیمایشی و درقسمت دوم درباره رابطه کارکرد خانواده و حمایت اجتماعی ادراک شده با اعتیاد به اینترنت از طرح همبست...

متن کامل

درد مزمن، خودکارآمدی درد و افکار خودکشی: نقش تعدیل کننده ی خودکارآمدی درد بر رابطه ی بین افسردگی و افکار خودکشی در بیماران مبتلا به درد مزمن

یکی از نتایج زیان­بخش درد مزمن، افزایش قابل ملاحظه­ی افکار و رفتارهای خودکشی در بیماران مبتلا به درد مزمن است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه­ی بین افسردگی، خودکارآمدی و افکار خودکشی در بیماران مبتلا به درد مزمن انجام گرفت. روش­کار: در این پژوهش توصیفی­همبستگی، در بهار تا تابستان 1389، 264 بیمار مبتلا به درد مزمن به شیوه­ی نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و مقیاس­های افکار خودکشی، افسردگی و خودکا...

متن کامل

بررسی رابطه ساده و تعدیل گر ناامیدی و عملکرد خانواده با افکار خودکشی گرا در بین دانش آموزان پایه اول دبیرستان های شهر اهواز

مطالعه­ی حاضربا هدف بررسی رابطه­ی بین ناامیدی و افکار خودکشی گرابا نقش تعدیل­گر عملکرد خانواده در بین دانش­آموزاندختر و پسر ناحیه­ی یک و سه، شهر اهواز انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل تمامیدانش آموزان پایه اول دبیرستان شهر اهواز بود که از میان 181 دانش­آموز دخترو 179 دانش آموز پسر با روش نمونه­گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله­ای انتخابشدند و سه مقیاس ناامیدی (bhs)، عملکرد خانواده (fad) و افکار خو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 22  شماره 4

صفحات  284- 291

تاریخ انتشار 2017-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023