کاندیدوری بیمارستانی و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، تهران

نویسندگان

چکیده مقاله:

Background: Candiduria is known as the most frequent nosocomial fungal infection. The aim of this study was to determine the frequency of candiduria in ICUs patients in a teaching hospital. Methods: In a retrospective descriptive cross sectional study, 500 hospitalized patients in four ICUs in Rasoul-e-Akram hospital were studied. Results: Mean age was 62±19.6 years and candiduria was confirmed in 69 (13.8%) patients with 40 (58%) men and 29 (42%) women. Risk factors of candiduria were age, duration of staying at hospital and ICU, long term catheterization, use of antibiotics and corticosteroids. This study didn’t confirm the association of candiduria with diabetes mellitus. Conclusion: The frequency of candiduria in ICU patients can be decreased by shortening the duration of admission at ICU, urinary catheterization, avoiding long duration of antibiotics and corticosteroid

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کاندیدوری بیمارستانی و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، تهران

زمینه و هدف: کاندیدوری شایع ترین عفونت قارچی کسب شده در بیمارستان می باشد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی کاندیدوری در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه یک بیمارستان آموزشی می باشد. روش کار: در یک مطالعه توصیفی- مقطعی گذشته نگر، 500 بیمار بستری در 4 بخش مراقبت ویژه در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) وارد مطالعه شدند. یافته ها: سن متوسط بیماران 6/19±62 سال بوده و 69 نفر (8/13%) مبتلا به کاندیدو...

متن کامل

مصرف مواد افیونی در بیماران بستری در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

AbstractObjectives: This project evaluated the prevalence of opioid use in hospitalized patients of a general hospital in Iran. Method: In this cross-sectional study, 494 patients hospitalized at 12 wards of Rasoul-e-Akram Hospital were evaluated. They were selected through convenient sampling method. The pediatric, emergency, ICU, and CCU wards were excluded from this study. The instrument for...

متن کامل

نظام ارتباطات و رابطه آن با تعارض سازمانی در مجتمع بیمارستانی حضرت رسول اکرم (ص )تهران

تعارض غیر کارکردی(مخرب)می تواند موجب اتلاف انرژی ، کاهش عملکرد و ایجاد مانع در ار ائه خدمات به مشتریان سازمان گردد. با توجه به اهمیت ارتباطات سالم و مؤثر درسازمانهای بهداشتی درمانی ،این پژوهش با هدف تعیین رابطه نظام ارتباطاتبا تعارض سازمانی بیمارستان حضرت رسول (ص) تهران، انجام گرفت . روش بررسی : پژوهش حاضراز نوع مطالعات همبستگی بوده وب ه صورت مقطعی در بهار 1387 اجرا گردید. دو جامعه آماری این پ...

متن کامل

بررسی تشنج پایدار در بیماران بستری شده در بخش مراقبت‌های ویژه کودکان بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)

    Background & Aim: Status epilepticus(SE) is the most common neurological emergency in childhood. Cases referred to pediatric intensive care units(PICU) are the most severely affected. Thus, data from admissions to PICU for SE may provide some insight for devlopment of stategies to reduce the severity and complications of the situation. We conducted this study to determine etiology, factors ...

متن کامل

بررسی تشنج پایدار در بیماران بستری شده در بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)

زمینه و هدف: تشنــج پایدار، شایع تریــن اورژانــس اعصاب کودکان می باشــد که شدت و عوارض آن، طیف وسیعی را در بر می گیرد. بیمارانی که به بخش مراقبت های ویژه کودکان منتقل می شوند، عموماً در شدیدترین قسمت این طیف واقع هستند. بنابراین اطلاعات بدست آمده از بیماران بستری در این بخشها، می تواند رهنمودهایی را بدست دهد که به کمک آنها بتوان استراتژی های مناسبی را جهت کاهش شدت و عوارض تشنج پایدار یافت. هدف ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 23  شماره 143

صفحات  27- 33

تاریخ انتشار 2016-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023