براتی, میترا

[ 1 ] - بررسی آدنوویروس در ترشحات حلق کودکان 3 ماه تا 15 سال با روش سریع ایمونوفلورسانس در مرکز آموزشی درمانی رسول اکرم

زمینه و هدف: بیماریهای عفونی دستگاه تنفسی سالانه باعث 5/4 میلیون مرگ در میان کودکان جهان می شود که اکثریت این موارد در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، رخ می دهد. پاتوژنهای باکتریائی و ویروسی هر دو مسئول ایجاد این موارد مرگ و میر هستند. با توجه به تنوع نتایج بدست آمده در مطالعات نقاط مختلف جهان بررسی منطقه ای جهت تعیین شیوع عوامل ویروسی ضروری است.همچنین تشخیص سریع عوامل اصلی عفونت های تنفسی ...

[ 2 ] - کاندیدوری بیمارستانی و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، تهران

Background: Candiduria is known as the most frequent nosocomial fungal infection. The aim of this study was to determine the frequency of candiduria in ICUs patients in a teaching hospital. Methods: In a retrospective descriptive cross sectional study, 500 hospitalized patients in four ICUs in Rasoul-e-Akram hospital were studied. Results: Mean age was 62±19.6 years and candiduria ...

[ 3 ] - مصرف استاتین و پیش آگهی سپسیس

Background: Although statins are used for treatment of hyperlipidemia and coronary vascular diseases, recent studies demonstrate their anti-inflammatory and immune system control effects. Target of this study was evaluation of effects of statin consumption on prognosis of patients with sepsis. Material and Method: In this retrospective, case control study, collecting data were collected from pa...